Health, Safety & Sustainability Officer

Job Purpose: To undertake vetting and monitoring of Employer’s premises in line with DfES’ requirements and assist in the implementation and maintenance of the HSS management system as required.

What are we looking for? 

  • Experience of vetting employers/placement providers premises. Experience in effective reporting systems.  Knowledge of general Health and Safety legislation  Relevant experience of health, safety and sustainability in an organisation. Understanding of health and safety auditing  Able to promote a culture of health and safety engagement through face to face and other communication.

For further information, please view the job information pack.

Bridgend College recognises its responsibility to ensure the safety and wellbeing of all students.  We apply a rigorous process of checking the suitability of staff and volunteers to work with children and vulnerable adults.   The above post is subject to an enhanced DBS disclosure for child and adult workforce.

We are actively seeking to improve representation from all sections of the community and promoting equality of opportunity.  We welcome applications from everyone, including people from different backgrounds and communities, and of different ages. 

We are proud to be a Disability Confident Leader and we guarantee to interview anyone with a disability if their application meets the essential criteria for the post, and consider them on their abilities. We can also offer reasonable adjustments throughout the recruitment process. 

Please note there may be a requirement for a second stage interview or assessment.

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Swyddog Iechyd, Diogelwch a Chynaliadwyedd Graddfa gyflog 4: £21,470 - £23,825 y flwyddyn (pro rata) Llawn Amser a Pharhaol 

 

Diben y Swydd: Ymgymryd â fetio a monitro safle’r Cyflogwr yn unol â gofynion ‘DfES’ a chynorthwyo i weithredu a chynnal a chadw’r system reoli HSS  yn ôl yr angen.

Am beth rydym ni’n chwilio?

  • Profiad o fetio safleoedd cyflogwyr/darparwyr lleoliadau  Profiad mewn systemau adrodd effeithiol Gwybodaeth am ddeddfwriaeth Iechyd a Diogelwch cyffredinol Profiad perthnasol o iechyd, diogelwch a chynaliadwyedd mewn sefydliad Dealltwriaeth o archwilio iechyd a diogelwch  Yn gallu hyrwyddo diwylliant o ymgysylltu iechyd a diogelwch trwy gyfathrebu wyneb yn wyneb a chyfathrebu arall.

Am wybodaeth bellach, edrychwch ar y pecyn gwybodaeth swydd.

Mae Coleg Penybont yn cydnabod ei gyfrifoldeb dros sicrhau diogelwch a lles pob myfyriwr. Rydym yn defnyddio proses lem i wirio addasrwydd staff a gwirfoddolwyr i weithio â phlant ac oedolion bregus.

Mae Coleg Penybont yn cydnabod ei gyfrifoldeb dros sicrhau diogelwch a lles pob myfyriwr. Rydym yn defnyddio proses lem i wirio addasrwydd staff a gwirfoddolwyr i weithio â phlant ac oedolion bregus. Mae’r swydd uchod yn amodol ar ddatgeliad DBS Estynedig boddhaol ar gyfer gweithlu plant ac oedolion.

Rydym wrthi'n ceisio gwella cynrychiolaeth o bob rhan o'r gymuned a hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn croesawu ceisiadau gan bawb, gan gynnwys pobl o wahanol gefndiroedd a chymunedau, ac o wahanol oedrannau.

Rydym yn falch o fod yn Arweinydd Anabledd Hyderus ac rydym yn gwarantu cyfweld ag unrhyw un ag anabledd os yw eu cais yn cwrdd â'r meini prawf hanfodol ar gyfer y swydd, a'u hystyried ar eu galluoedd. Gallwn hefyd gynnig addasiadau rhesymol trwy gydol y broses recriwtio.

Noder gall fod gofyniad am gyfweliad neu asesiad ail gam.