Gower College Swansea

0.5 Lecturer - Schools Programme ( Maternity cover)

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£21,136.00 - £41,598.00 Pro Rata
Posted
06 Jan 2022
Closes
20 Jan 2022
Ref
JAN20229031
Job Level
Lecturer, Teacher
Job Function
Academic Support
Contract Type
Fixed Term
Hours
Part Time

Benefits: 28 days holiday, plus 5 closure days and 8 bank holidays, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking

Duration: 1 year Attachments: Generic Lecturer JD PS.doc

The College is seeking a qualified, committed and highly motivated individual to provide maternity cover on the College’s 14-19 Schools Programme. The ideal candidate will be a well-rounded, flexible person willing to teach a range of practical sessions across the curriculum.

You will deliver a range of units on the Level 1/2 programme which supports learners aged 14-19. Many of the learners are disengaged from traditional learning environments and come to college to experience vocational learning. Some of them are at risk of becoming NEET.  

The successful candidate will possess excellent classroom management skills coupled with the tenacity, commitment and patience to deal with a range of Learners. A sense of humour and a positive attitude are essential attributes required for this post.

 As a clear and confident communicator, you will have the ability to motivate students and to create a positive learning environment and support a learner’s potential. You may also be required to undertake a personal tutor role.

You will develop and employ a variety of teaching and learning strategies, including the effective use of ILT, to ensure excellence and the achievement of course targets for retention and attainment

You will be qualified to degree level with solid experience of working in a relevant role, preferably with experience of teaching on a vocational programme.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.  Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce.  We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy.  If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to completing 6 months service).

0.5 Darlithydd – Rhaglen Ysgolion (Cyfnod Mamolaeth)

Reference: JAN20229029

Expiry date: 23:59, 20 January 2022

Location: Abertawe

Salary: £21,136.00 - £41,598.00 Per Annum

Benefits: 28 diwrnod o wyliau pro rata, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc pro rata, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.

Duration: 1 Blwyddyn Attachments: GenericLecturer-JDPS(CYM).doc

Mae’r Coleg yn chwilio am unigolyn cymwys, ymroddgar a brwdfrydig i weithio fel rhan o’r Rhaglen Ysgolion 14-19. Bydd yr unigolyn delfrydol yn berson hyblyg a chytbwys ac yn barod i addysgu amrywiaeth o sesiynau ymarferol ar draws ein cwricwlwm.

Byddwch yn addysgu unedau rhaglen Lefel 1/2 sy’n cefnogi dysgwyr 14-19 oed. Bydd llawer o’r dysgwyr wedi eu hymddieithrio o amgylcheddau dysgu traddodiadol ac yn fyfyrwyr dysgu galwedigaethol. Bydd rhai ohonynt hefyd mewn perygl o fod yn NEET. 

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus sgiliau rheoli dosbarth gwych ac ymrwymiad ac amynedd i ddelio ag ystod eang o Ddysgwyr. Mae synnwyr digrifwch ac ymagwedd bositif yn hanfodol ar gyfer y rôl hon.

Byddwch yn gyfathrebwr clir ac yn medru ysbrydoli dysgwyr a chreu amgylchedd dysgu positif i gefnogi potensial dysgwyr. Bydd gofyn i chi hefyd weithredu fel tiwtor personol.

Byddwch yn datblygu ac yn defnyddio ystod eang o ddulliau addysgu a dysgu, gan gynnwys TG, er mwyn sicrhau ardderchowgrwydd a chyflawni targedau cwrs o ran cadw a chyrhaeddiad.

Bydd gennych radd a phrofiad helaeth o weithio mewn rôl debyg ac, yn ddelfrydol, profiad o addysgu rhaglen alwedigaethol.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. 

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

(Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar. )
Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (ar yr amod eich bod wedi cwblhau 6 mis o wasanaeth).