Hourly Paid Lecturers in GCSE English/Maths

We have an exciting opportunity to join our passionate and enthusiastic team at Bridgend College. As an Hourly Paid Lecturer, you will plan, develop, evaluate and deliver the curriculum content of programmes effectively and efficiently. You will have up to date knowledge and experience of course delivery, with excellent interpersonal skills and the ability to relate to a wide and diverse student population, you will be able to motivate learners of all ages and backgrounds.

If you feel you could contribute to the teaching and learning within this field, we want to hear from you! For more information, click on the Job Information Pack 

Bridgend College recognises its responsibility to ensure the safety and wellbeing of all students. We apply a rigorous process of checking the suitability of staff and volunteers to work with children and vulnerable adults. The above post is subject to a satisfactory enhanced DBS disclosure for child and adult workforce and registration as a FE Teacher with the Education Workforce Council. 

We are actively seeking to improve representation from all sections of the community and promoting equality of opportunity. We welcome applications from everyone, including people from different backgrounds and communities, and of different ages. 

We are proud to be a Disability Confident Leader and we guarantee to interview anyone with a disability if their application meets the essential criteria for the post, and consider them on their abilities. We can also offer reasonable adjustments throughout the recruitment process.

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Darlithydd TGAU Saesneg/Mathemateg a delir yn ôl yr awr

Mae gennym gyfle cyffrous i ymuno ag ein t?m brwdfrydig ac angerddol yng Ngholeg Penybont. Fel Darlithydd a delir yn ôl yr awr, byddwch yn cynllunio, datblygu a darparu cynnwys y cwricwlwm yn effeithiol ac effeithlon. Bydd gennych ddealltwriaeth a gwybodaeth ddiweddar o'r ddarpariaeth o gyrsiau, gyda sgiliau rhyngbersonol rhagorol a'r gallu i uniaethu â phoblogaeth eang ac amrywiol o fyfyrwyr, byddwch yn gallu ysgogi dysgwyr o bob oed a chefndir.

Os teimlwch y gallech gyfrannu at yr addysgu a'r dysgu o fewn y maes hwn, rydym am glywed wrthoch chi! Am fwy o wybodaeth, cliciwch ar y Pecyn Gwybodaeth Swydd

Mae Coleg Penybont yn cydnabod ei gyfrifoldeb dros sicrhau diogelwch a lles pob myfyriwr. Rydym yn defnyddio proses lem i wirio addasrwydd staff a gwirfoddolwyr i weithio â phlant ac oedolion bregus. Mae’r swydd uchod yn amodol ar ddatgeliad DBS Estynedig boddhaol ar gyfer gweithlu plant ac oedolion a bydd rhaid i chi gofrestru fel Athro Addysg Bellach gyda Chyngor y Gweithlu Addysg.

Rydym wrthi'n ceisio gwella cynrychiolaeth o bob rhan o'r gymuned a hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn croesawu ceisiadau gan bawb, gan gynnwys pobl o wahanol gefndiroedd a chymunedau, ac o wahanol oedrannau.

Rydym yn falch o fod yn Arweinydd Anabledd Hyderus ac rydym yn gwarantu cyfweld ag unrhyw un ag anabledd os yw eu cais yn cwrdd â'r meini prawf hanfodol ar gyfer y swydd, a'u hystyried ar eu galluoedd. Gallwn hefyd gynnig addasiadau rhesymol trwy gydol y broses recriwtio.