Skills Coach (0.5 FTE)

We have an exciting opportunity at Bridgend College for an enthusiastic Skills Coach to join our passionate teaching and learning teams. In this role, you will provide support for learners who require additional support especially in literacy and numeracy but also in other areas, such as academic progress or in wellbeing. You will also work closely with lecturing staff and other support staff to implement a wide range of support mechanisms that will assist individual learners to progress successfully through their studies.

With excellent interpersonal skills and the ability to relate to a wide and diverse student population, you will be able to support and motivate learners of all ages and backgrounds.

If you feel you could contribute to the teaching and learning within this field, we want to hear from you! For more information, click on the job information pack below: 

Job Information Pack 

Bridgend College recognises its responsibility to ensure the safety and wellbeing of all students. We apply a rigorous process of checking the suitability of staff and volunteers to work with children and vulnerable adults. The above post is subject to a satisfactory Enhanced DBS disclosure and registration as a FE Learning Support Worker with the Education Workforce Council. 

We are actively seeking to improve representation from all sections of the community and promoting equality of opportunity. We welcome applications from everyone, including people from different backgrounds and communities, and of different ages. 

We are proud to be a Disability Confident Leader and we guarantee to interview anyone with a disability if their application meets the essential criteria for the post, and consider them on their abilities. We can also offer reasonable adjustments throughout the recruitment process. 

Approximate salary based on a full year worked from September 2021 - Aug 2022 would be £10,387 per annum. The actual salary will be based on the number of Term Time Only weeks worked.

Please note there may be a requirement for a second stage interview or assessment.

Closing date of applications is: 17 January 2022

Date of interview: 31 January 2022

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Hyfforddwr Sgiliau 

Mae gennym gyfle cyffrous newydd yng Ngholeg Penybont am Hyfforddwr Sgiliau brwdfrydig i ymuno ag ein timau dysgu ac addysgu angerddol. Byddwch yn gyfrifol am ddarparu cefnogaeth i ddysgwyr sydd angen cymorth ychwanegol yn arbennig mewn llythrennedd a rhifedd ond hefyd mewn meysydd eraill, megis cynnydd academaidd neu mewn llesiant. Byddwch hefyd yn gweithio'n agos gyda staff darlithio a staff cefnogi eraill i weithredu ystod o ddulliau cefnogaeth fydd yn cynorthwyo dysgwyr unigol i sicrhau dilyniant llwyddiannus drwy eu hastudiaethau.

Gyda sgiliau rhyngbersonol rhagorol a'r gallu i uniaethu â phoblogaeth eang ac amrywiol o fyfyrwyr, byddwch yn gallu ysgogi dysgwyr o bob oed a chefndir.

Os teimlwch y gallech gyfrannu at yr addysgu a'r dysgu o fewn y maes hwn, rydym am glywed wrthoch chi! Am fwy o wybodaeth, cliciwch ar y pecyn gwybodaeth swydd isod:

Pecyn Gwybodaeth Swydd 

Byddai’r cyflog bras yn seiliedig ar flwyddyn lawn a weithiwyd rhwng Medi 2021 - Awst 2022 yn £10,387 y flwyddyn. Bydd y cyflog gwirioneddol yn seiliedig ar yr wythnosau Amser Tymor yn Unig a weithiwyd. 

Mae Coleg Penybont yn cydnabod ei gyfrifoldeb dros sicrhau diogelwch a lles pob myfyriwr. Rydym yn defnyddio proses drylwyr i wirio addasrwydd staff a gwirfoddolwyr i weithio â phlant ac oedolion bregus. Mae’r swydd uchod yn amodol ar ddatgeliad DBS Estynedig boddhaol ar gyfer gweithlu plant ac oedolion a chofrestriad fel Gweithiwr Cymorth Dysgu AB gyda Chyngor y Gweithlu Addysg. 

Rydym wrthi'n ceisio gwella cynrychiolaeth o bob rhan o'r gymuned a hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn croesawu ceisiadau gan bawb, gan gynnwys pobl o wahanol gefndiroedd a chymunedau, ac o wahanol oedrannau.

Rydym yn falch o fod yn Arweinydd Anabledd Hyderus ac rydym yn gwarantu cyfweld ag unrhyw un ag anabledd os yw eu cais yn cwrdd â'r meini prawf hanfodol ar gyfer y swydd, a'u hystyried ar eu galluoedd. Gallwn hefyd gynnig addasiadau rhesymol trwy gydol y broses recriwtio.

Noder gall fod gofyniad am gyfweliad neu asesiad ail gam.

Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau: 17 Ionawr 2022

Dyddiad y cyfweliad: 31 Ionawr 2022