Welsh Language Support Officer (Health & Social Care) - Fixed Term

Job Purpose: 

To work as part of the Welsh team, promoting and encouraging the use of Welsh language within the classroom on a daily basis. To support learners with all aspects of Welsh development in the classroom and other settings whilst on work placements.

In this exciting new role you will offer opportunities for Welsh speakers and learners to learn, use or improve their Welsh language skills by facilitating informal programmes of activities and supporting them to successfully complete bilingual/Welsh-medium assessments. You will liaise with local and national practitioners to ensure vocational relevance and work with Cyfleoedd to develop further Welsh language placement, training or employment opportunities.

The ideal candidate will be fluent in Welsh (written and oral) and it would be beneficial to have experience or knowledge of the use of Welsh in the workplace and using Welsh, motivating learners of all ages and backgrounds. 

Welsh Language Essential (written and oral)

For more information, please click the link below:

Job Information Pack 

Closing Date: 17 January 2022

Bridgend College recognises its responsibility to ensure the safety and wellbeing of all students. We apply a rigorous process of checking the suitability of staff and volunteers to work with children and vulnerable adults.

This post is subject to a satisfactory Enhanced DBS disclosure for child and adult workforce and registration as a FE Learning Support Worker with the Education Workforce Council. 

Please note: Interviews may be held remotely via video conferencing so access to a PC/device with a webcam is required.

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Swyddog Cymorth y Gymraeg (Iechyd a Gofal Cymdeithasol)

Graddfa gyflog 5: £24,162 - £26,529 y flwyddyn (pro rata)

Rhan amser (32 awr y wythnos) a Thymor Penodol hyd at Fehefin 2022

Rhuglder yn y Gymraeg yn hanfodol (ar bapur ac ar lafar)

Diben y Swydd: 

Gweithio fel rhan o’r tîm Cymraeg Plant i hyrwyddo, hwyluso a chynyddu defnydd pob dydd o’r Gymraeg yn yr ystafell ddosbarth. Cefnogi ac annog dysgwyr gyda phob agwedd o’r Gymraeg mewn dosbarthiadau a lleoliadau eraill pan fyddant ar leoliad gwaith.

Yn y rôl newydd cyffrous hon byddwch yn rhoi cyfleoedd i siaradwyr a dysgwyr Cymraeg i ddysgu, defnyddio a gwella eu sgiliau Cymraeg trwy hwyluso rhaglenni answyddogol o weithgareddau ac yn eu helpu nhw i gwblhau asesiadau dwyieithog/Cymraeg yn llwyddiannus. Byddwch yn cyfathrebu ag ymarferwyr lleol a chenedlaethol i sicrhau perthnasedd galwedigaethol ac yn gweithio gyda’r tîm ‘Cyfleoedd’ i ddatblygu cyfleoedd cyfrwng Cymraeg am leoliadau gwaith, hyfforddiant a chyflogaeth.

Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn rhugl yn y Gymraeg (ar lafar ac ar bapur), ac fe fyddai’n fuddiol i gael profiad neu wybodaeth o ddefnyddio’r Gymraeg wrth weithio mewn lleoliad gwaith, yn ysgogi dysgwyr o bob oedran a chefndir.

Am fwy o wybodaeth, cliciwch ar y ddolen isod:

Pecyn Gwybodaeth Swydd 

Dyddiad Cau: 17 Ionawr 2022

Mae Coleg Penybont yn cydnabod ei gyfrifoldeb dros sicrhau diogelwch a lles pob myfyriwr. Rydym yn defnyddio proses drylwyr i wirio addasrwydd staff a gwirfoddolwyr i weithio â phlant ac oedolion bregus.

Mae’r swydd uchod yn amodol ar ddatgeliad DBS Estynedig boddhaol ar gyfer gweithlu plant ac oedolion a chofrestriad fel Gweithiwr Cymorth Dysgu Addysg Bellach gyda Chyngor y Gweithlu Addysg. 

Nodwch: Mae’n bosib bydd cyfweliadau yn cael eu cynnal o bell ar ffurf fideo-gynadledda felly bydd angen mynediad at gyfrifiadur/dyfais gyda gwe-gamera.