Community Tutor in Floristry

Location
Pembroke, Pembrokeshire (Sir Benfro)
Salary
£14.51 - £17.49 - BAR £18.06 - £20.07 per hour
Posted
10 Dec 2021
Closes
30 Jan 2022
Job Level
Tutor
Job Function
Academic Support
Contract Type
Fixed Term
Hours
Part Time

Pembrokeshire College is looking for a dynamic and enthusiastic individual to become a part of our well established and professional Community Team.

Salary Details:         
£14.51 - £17.49 - BAR £18.06 - £20.07 per hour 

This is a 12 point incremental scale with progression to each point on an annual basis.  Commencing salaries will be assessed in accordance with the College’s starting salaries matrix.

Hours of Work:
2 – 4 taught hours per week during the course delivery period (dependent on number of learners enrolling/courses running)

Contract Type: Hourly Paid - Fixed Term until 31st July 2022

Qualifications:
It is desirable but not essential to hold a Teaching  or training Qualification e.g. Award in Education and Training (AET).  If not held, this could be undertaken and achieved within the College.

Experience: The successful candidate will have substantive and recent experience of working within a practical floristry environment.  They will also ideally have previous experience of assessing or training colleagues or apprentices.

This is an exciting opportunity to pass on the skills and experience you have gained over the years and to have an insight into a fast-paced professional educational environment.  This role can be worked flexibly around current work commitments. 

Although mainly based at the College, there may be an opportunity to deliver this course at other locations across the county of Pembrokeshire.

Please see attached advert and job description for further details about this vacancy.

All College employees are required to safeguard and promote the welfare of children and vulnerable adults.

Please note: Successful candidates will be required to undertake an enhanced DBS check prior to commencing work (this is to be paid for by the individual at a cost of £40).

With effect from 1st April 2016 all FE Support Workers in Wales are required to register with the Education Workforce Council (EWC), prior to commencing employment (this is to be paid for by the individual at a cost of £15).

Pembrokeshire College particularly welcomes the following: applicants with good Welsh language verbal communication skills /Applicants with disabilities / Armed Forces Reservists / Job share applicants.

Please ensure that the current version of the application form is completed for all vacancies.  The current version of the application form is attached to this vacancy.

Closing Date:  Midnight, Sunday 30th January 2022

To apply for this vacancy, please download the attached application form and return this to recruitment@pembrokeshire.ac.uk

Tiwtor Cymunedol mewn Blodeuwriaeth

Mae Coleg Sir Benfro yn chwilio am unigolyn deinamig a brwdfrydig i ddod yn rhan o'n Tîm Cymunedol proffesiynol sydd wedi'i hen sefydlu.

Manylion Cyflog:     
£14.51 - £17.49 - BAR £18.06 - £20.07 yr awr

Mae hon yn raddfa gynyddrannol 12 pwynt gyda dilyniant i bob pwynt yn flynyddol. Asesir cyflogau cychwynnol yn unol â matrics cyflogau cychwynnol y Coleg.

Oriau Gwaith:
2 - 4 awr o ddysgu yr wythnos yn ystod cyfnod cyflwyno'r cwrs (yn dibynnu ar nifer y dysgwyr sy'n cofrestru/cyrsiau'n rhedeg)

Math o Gontract: Tâl fesul awr - cyfnod penodol tan 31 Gorffennaf 2022

Cymwysterau:
Mae'n ddymunol ond nid yn hanfodol bod â chymhwyster dysgu neu hyfforddi e.e. Dyfarniad mewn Addysg a Hyfforddiant (AET). Os heb gymhwyster dysgu, gellid cyflawni hyn yn y Coleg.

Profiad:
Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad sylweddol a diweddar o weithio mewn amgylchedd blodeuwriaeth ymarferol. Yn ddelfrydol, bydd ganddyn nhw brofiad blaenorol o asesu neu hyfforddi cydweithwyr neu brentisiaid.

Dyma gyfle cyffrous i drosglwyddo'r sgiliau a'r profiad rydych chi wedi'u hennill dros y blynyddoedd ac i gael mewnwelediad i amgylchedd addysgol proffesiynol prysur. Gellir gweithio'r rôl hon yn hyblyg o amgylch ymrwymiadau gwaith cyfredol.

Er ei fod wedi'i leoli yn y Coleg yn bennaf, efallai y bydd cyfle i gyflwyno'r cwrs hwn mewn lleoliadau eraill ledled sir Sir Benfro.

Gweler yr hysbyseb a’r disgrifiad swydd atodol am fanylion pellach am y swydd.

Mae'n ofynnol i holl weithwyr y Coleg ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac oedolion agored i niwed.

Noder: Bydd gofyn i ymgeiswyr llwyddiannus gael archwiliad DBS manwl cyn dechrau gweithio (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £40).

O’r 1af Ebrill 2016, mae gofyn i bob Gweithiwr Cefnogi AB yng Nghymru gofrestru gyda'r Cyngor Gweithlu Addysg (EWC), cyn cychwyn cyflogaeth (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £15).

Mae Coleg Sir Benfro yn croesawu’n arbennig y canlynol:  ymgeiswyr â sgiliau cyfathrebu llafar Cymraeg da/ymgeiswyr ag anableddau /Milwyr Wrth Gefn y Lluoedd Arfog/ymgeiswyr rhannu swyddi.

Gwnewch yn siwr bod fersiwn gyfredol y ffurflen gais wedi'i chwblhau ar gyfer pob swydd wag. Mae fersiwn gyfredol y ffurflen gais ynghlwm wrth y swydd wag hon.

Dyddiad Cau: Hanner Nos, Nos Sul 30ain Ionawr 2022

I wneud cais am y swydd wag hon, lawrlwythwch y ffurflen gais amgaeedig a'i dychwelyd i recruitment@pembrokeshire.ac.uk