Casual Technician - Automotive Engineering

This role is to provide extra support to the department on a casual basis to cover high business demand, sickness and other various ad-hoc requirements.

You will maintain all systems, tools, equipment, instruments and teaching aids to ensure safe and efficient functioning of learning programmes, including appropriate documentation. This also involves preparing various motor-vehicles and workshops for demonstrations, practical sessions and for assessment purposes. You will also be responsible for assisting lecturers in overcoming technical problems on vehicles and equipment.

The ideal candidate will be educated to a minimum of a Level 3 standard and possess a good range of vehicle repair experience. You will also possess good general workshop skills, including the ability to maintain and repair vehicles and various machinery. With excellent interpersonal skills and the ability to relate to a wide and diverse student population you will be passionate about motivating all learners.

For more information, click on the job information pack below: 

Job Information Pack

Closing Date: 09/01/2022

Please note: Interviews will be held remotely via video conferencing so access to a PC/device with a webcam is required.

Bridgend College recognises its responsibility to ensure the safety and wellbeing of all students.  We apply a rigorous process of checking the suitability of staff and volunteers to work with children and vulnerable adults.   The above post is subject to a satisfactory enhanced DBS disclosure for child and adult workforce and registration as a FE Learning Support Worker with the Education Workforce Council. 

We are actively seeking to improve representation from all sections of the community and promoting equality of opportunity.  We welcome applications from everyone, including people from different backgrounds and communities, and of different ages. 

We are proud to be a Disability Confident Leader and we guarantee to interview anyone with a disability if their application meets the essential criteria for the post, and consider them on their abilities. We can also offer reasonable adjustments throughout the recruitment process. 

Please note there may be a requirement for a second stage interview or assessment.

Technegydd Achlysurol - Peirianneg Modurol 

Graddfa gyflog 3: £20,062 - £21,470 y flwyddyn (pro rata)

Y rôl hon yw darparu cefnogaeth ychwanegol i'r adran ar sail achlysurol i gwmpasu galw busnes uchel, salwch a gofynion ad-hoc amrywiol eraill.

Byddwch yn cynnal a chadw’r holl systemau, taclau, offer, offerynnau a chymhorthion addysgu er mwyn sicrhau bod rhaglenni dysgu yn gweithredu’n effeithiol ac yn ddiogel gan gynnwys dogfennaeth briodol. Bydd hyn hefyd cynnwys paratoi amrywiaeth o gerbydau modur a gweithdai ar gyfer arddangosiadau, sesiynau ymarferol ac asesiadau. Byddwch hefyd yn gyfrifol am helpu darlithwyr i oresgyn problemau technegol ar gerbydau ac offer.

Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol gymhwyster Lefel 3 o leiaf ac ystod dda o brofiad atgyweirio cerbydau. Byddwch hefyd yn meddu ar sgiliau gweithdy cyffredinol, yn cynnwys y gallu i gynnal a chadw ac atgyweirio cerbydau a pheiriannau amrywiol. Yn ogystal â sgiliau rhyngbersonol rhagorol a’r gallu i ddatblygu perthynas â myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol, fe fyddwch yn angerddol am ysgogi pob dysgwr.

Am fwy o wybodaeth, cliciwch ar y pecyn gwybodaeth isod: 

Pecyn Gwybodaeth Swydd

Dyddiad Cau: 09/01/2022

Noder: Caiff cyfweliadau eu cynnal o bell drwy fideo gynadledda, felly bydd angen mynediad i gyfrifiadur/dyfais gyda gwe-gamera.

Mae Coleg Penybont yn cydnabod ei gyfrifoldeb dros sicrhau diogelwch a lles pob myfyriwr. Rydym yn defnyddio proses lem i wirio addasrwydd staff a gwirfoddolwyr i weithio â phlant ac oedolion bregus. Mae’r swydd uchod yn amodol ar ddatgeliad DBS estynedig boddhaol ar gyfer gweithlu plant ac oedolion a bydd rhaid i chi gofrestru fel Gweithiwr Cymorth Dysgu Addysg Bellach gyda Chyngor y Gweithlu Addysg.

Rydym wrthi'n ceisio gwella cynrychiolaeth o bob rhan o'r gymuned a hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn croesawu ceisiadau gan bawb, gan gynnwys pobl o wahanol gefndiroedd a chymunedau, ac o wahanol oedrannau.

Rydym yn falch o fod yn Arweinydd Anabledd Hyderus ac rydym yn gwarantu cyfweld ag unrhyw un ag anabledd os yw eu cais yn cwrdd â'r meini prawf hanfodol ar gyfer y swydd, a'u hystyried ar eu galluoedd. Gallwn hefyd gynnig addasiadau rhesymol trwy gydol y broses recriwtio.

Noder gall fod gofyniad am gyfweliad neu asesiad ail gam.