Gower College Swansea

ESOL Lecturer (Llwyn Y Bryn)

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£21,136.00 - £41,598.00 Per Annum
Posted
06 Dec 2021
Closes
22 Dec 2021
Ref
NOV20219617
Subject Area
ESOL / EAL
Job Level
Lecturer
Job Function
Academic Support
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Benefits: National contract holiday entitlement, plus 5 closure days and 8 bank holidays, Teacher's Pension Scheme TPS, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking.

Attachments: ESOL-LecturerJDPS.docx

An exciting opportunity has arisen to join our well established and highly successful ESOL team, delivering on a range of both part time and full time ESOL courses.

The ESOL team is based in our historic Llwyn Y Bryn campus, located in the Uplands area of Swansea. Further ESOL provision is offered at both city centre and community venues. Gower College Swansea currently has just over 500 ESOL learners, ranging from a wide variety of backgrounds, who are looking to develop their English Language skills with a view to progressing onto higher levels of learning or employment.

To cater for increasing demand, we are now in a position to significantly grow our ESOL provision and are seeking applications from outstanding individuals to deliver exceptional teaching and learning experiences for our ESOL learners. If you are passionate about teaching people from a wide variety of backgrounds, including asylum seekers and refugees, this could be a hugely rewarding career.

Holding a relevant degree, you will ideally possess a CELTA Certificate (or Level 5 equivalent) and have knowledge and experience of teaching non-native speakers of English. Both previous and recent experience of teaching ESOL would be advantageous.

Successful applicants will develop and employ a variety of teaching and learning strategies, including the use of ILT, delivering successful outcomes for our students and assisting the team in achieving targets for retention and attainment.

Successful applicants must be committed to continuous improvement and quality and have a sincere desire to help our students achieve. A clear and confident communicator, you will have excellent organisational and problem solving skills. You will also be expected to work flexibly, both on your own initiative and as part of a team.

Applicants should ideally possess a recognized teaching qualification, such as a PGCE, or be prepared to work towards one (Gower College Swansea offers an internal PGCE programme).

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.  Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce.  We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy.  If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to completing 6 months service).

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Darlithydd ESOL (Llwyn Y Bryn)

Benefits: Hawl i gael gwyliau'r contract cenedlaethol ar sail, 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Cynllun Pensiwn Athrawon, amrywiaeth o fanteision i gyflogeion gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.


Attachments: ESOLLecturerJDPS(CYM).docx

Mae nifer o gyfleoedd cyffrous wedi codi i ymuno â’n tîm ESOL llwyddiannus a phrofedig, sy’n darparu amrywiaeth eang o gyrsiau ESOL.

Mae’r tîm ESOL wedi’i leoli yn bennaf ar gampws hanesyddol Llwyn y Bryn yn ardal yr Uplands. Mae gwasanaethau ESOL pellach hefyd yn cael eu darparu gennym yng nghanol y ddinas ac mewn canolfanau cymunedol.

Mae gan Goleg Gwyr Abertawe oddeutu 500 o ddysgwyr ESOL sy’n dod o amrywiaeth eang o gefndiroedd gwahanol. Maent oll yn dymuno datblygu eu sgiliau Saesneg er mwyn symud ymlaen i gyrsiau lefelau uwch neu gyflogaeth.

I ddiwallu anghenion cynyddol y diwydiant ESOL, rydym yn awr mewn sefyllfa i ehangu ein darpariaeth yn sylweddol. Rydym yn croesawi ceisiadau gan unigolion er mwyn darparu profiadau addysgu a dysgu rhagorol i’n dysgwyr ESOL. Os ydych chi’n angerddol am addysgu pobl sy’n dod o amrywiaeth eang o gefndiroedd, gan gynnwys ffoaduriaid a ceiswyr lloches, gallai hon fod yn yrfa buddiol iawn i chi.

Yn ogystal â gradd berthnasol, bydd gennych Dystysgrif CELTA (neu gymhwyster Lefel 5 cyfatebol) a gwybodaeth a phrofiad o addysgu dysgwyr nad ydynt yn siarad Saesneg fel eu hiaith gyntaf. Byddai meddu ar brofiad o addysgu ESOL yn fuddiol.

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn datblygu a chyflwyno ystod eang o strategaethau addysgu a dysgu, gan gynnwys defnyddio TG, ysgogi canlyniadau llwyddiannus i’n dysgwyr a chynorthwyo’r tîm i gyflawni targedau at ddibenion cadw a chyrhaeddiad.

Disgwylir i’r ymgeiswyr llwyddiannus fod yn ymrwymedig i welliant parhaus ac ansawdd a rhaid iddynt fod yn angerddol dros helpu ein dysgwyr i lwyddo. Fel cyfathrebwr clir a hyderus, bydd gennych sgiliau trefnu, arwain a datrys problemau ardderchog a byddwch yn gallu gweithio’n hyblyg, ar eich liwt eich hun ac fel rhan o dîm.

Yn ddelfrydol, dylai ymgeiswyr feddu ar gymhwyster addysgu cydnabyddedig megis TAR, neu bod yn barod i weithio tuag ato (mae Coleg Gwyr Abertawe yn cynnig rhaglen TAR mewnol).

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. 

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar. 

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (ar yr amod eich bod wedi cwblhau 6 mis o wasanaeth).