Gower College Swansea

Commercial Coordinator - Health & Safety, Housing and Facilities Management

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£36,980.00 - £41,440.00 Per Annum
Posted
03 Dec 2021
Closes
02 Jan 2022
Ref
DEC20212525
Job Function
Estates and Facilities
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Benefits: 28 days holiday, plus 5 closure days and 8 bank holidays, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking

Attachments: CommercialCoordinator(HSHousingFMWarehousing)-JDPS.doc

We currently have a Commercial Coordinator opportunity for an enthusiastic, talented and highly respected individual.

The successful candidate will provide leadership, direction and support to a team of staff in Housing, Facilities Management and Health & Safety coordinating activity to ensure high quality provision for learners and employers.

You will lead, motivate and inspire a team of Trainers, Tutor Assessors and IV’s to drive the business forward commercially whilst actively researching and identifying new curriculum and business opportunities to support growth.

You will possess a Level 5 qualification or equivalent in Health & Safety, Housing or Facilities Management and have commercial knowledge, experience and understanding of industry, including training needs.

Ideally you will possess the A1 Assessor Award and/or V1 Internal Verifiers award,  Level 7 qualification or equivalent and a recognised Teaching and Learning qualification e.g. PGCE or be willing to work towards.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.  Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce.  We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy.  If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to completing 6 months service).

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Cydlynydd Masnachol – Tai, Rheoli Cyfleusterau ac Iechyd a Diogelwch

Benefits: 28 diwrnod o wyliau, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.

Attachments: CommercialCoordinator(HSHousingFMWarehousing)-JDPS(Cy).docx

Mae gennym gyfle Cydlynydd Masnachol ar gyfer unigolyn brwdfrydig, dawnus ac uchel ei barch.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn darparu arweinyddiaeth, cyfeiriad a chymorth i dîm o staff Tai, Rheoli Cyfleusterau ac Iechyd a Diogelwch, gan gydlynu gweithgarwch i sicrhau ein bod yn darparu gwasanaeth o’r radd flaenaf i’n dysgwyr a chyflogwyr.

Byddwch yn arwain, ysgogi ac ysbrydoli tîm o Hyfforddwyr, Aseswyr a Dilyswyr Mewnol i yrru’r busnes yn ei flaen yn fasnachol. Yn ogystal, bydd gofyn i chi ymchwilio a nodi cyfleoedd busnes a chwricwlwm er mwyn hwyluso twf.

Byddwch yn meddu ar gymhwyster Lefel 5 neu'r cyfwerth mewn Iechyd a Diogelwch, Tai neu Reoli Cyfleusterau a bydd gennych wybodaeth fasnachol, profiad a dealltwriaeth o’r diwydiant, gan gynnwys anghenion hyfforddiant.

Yn ddelfrydol bydd gennych Ddyfarniad Asesydd A1 a/neu Ddyfarniad Dilyswyr Mewnol V1, cymhwyster Lefel 7 neu’r cyfwerth yn ogystal â chymhwyster Addysgu a Dysgu megis TAR (neu barodrwydd i ennill y cymhwyster).

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. 

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

(Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar. 

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (ar yr amod eich bod wedi cwblhau 6 mis o wasanaeth).

 

Similar jobs

Similar jobs