Gower College Swansea

Work Based Learning Operations Manager (Jubliee Court)

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£36,980.00 - £41,440.00 Per Annum
Posted
02 Dec 2021
Closes
03 Jan 2022
Ref
NOV20219599
Job Level
Manager
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Benefits: 28 days holiday, plus 5 closure days and 8 bank holidays, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking

Attachments: WBLOperationsManager-JDPS-Dec21.doc

This is a new role in the College working in conjunction with the Head of Work Based Learning and the Work Based Learning management team to enhance the Work Based Learning provision within the College to meet the needs of learners’ and employers’ to a high quality standard.

You will plan and monitor the performance across all College delivery partners to provide excellent outcomes for learners and ensure a high quality service to meet the needs of employers, apprentices and our delivery partners, enhancing communication across the College and its delivery partners and ensuring operational effectiveness is maximised.

Degree qualified, or equivalent experience, and with previous experience of working with Work Based Learning contracts and delivery partners and knowledge of Welsh Government Work Based Learning contract specifications, you will have knowledge of audit and compliance requirements and processes.

An excellent verbal and written communicator you will be an inspirational leader with ability to influence stakeholders and be passionate about the quality provision of Work Based Learning and the differences it can make to learners and employers.

With the ability to build strong internal and external relationships you must have strong influencing and negotiation skills.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.  Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce.  We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to completing 6 months service).
 

Rheolwr Gweithrediadau Dysgu Seiliedig ar Waith (Llys Jiwbilî) Reference: DEC20212692 

Benefits: 28 diwrnod o wyliau, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.

Attachments: WBLOperationsManager-JDPS-Dec21(CYM).doc

Dyma rôl newydd yn y Coleg a fydd yn gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus weithio ar y cyd â Phennaeth Dysgu Seiliedig ar Waith a’r Tîm Dysgu Seiliedig ar Waith i ychwanegu at ddarpariaeth Dysgu Seiliedig ar Waith y Coleg i ddiwallu anghenion dysgwyr a chyflogwyr.

Byddwch yn cynllunio a monitro perfformiad holl bartneriaid y Coleg er mwyn darparu canlyniadau gwych i ddysgwyr a sicrhau gwasanaeth o’r radd flaenaf sy’n diwallu anghenion cyflogwyr, prentisiaid a’n partneriaid darparu. Byddwch hefyd yn gwella dulliau cyfathrebu rhwng y Coleg â’i bartneriaid, gan sicrhau’r effeithiolrwydd gweithredol gorau posib.

Yn meddu ar radd neu brofiad cyfwerth, profiad blaenorol o weithio gyda chontractau Dysgu Seiliedig ar Waith a phartneriaid darparu, ynghyd â dealltwriaeth o fanylebau contractau Dysgu Seiliedig ar Waith Llywodraeth Cymru, bydd gennych wybodaeth am ofynion a phrosesau archwilio a chydymffurfio.

Byddwch yn gyfathrebwr gwych ar lafar ac yn ysgrifenedig ac yn arweinydd ysbrydoledig sydd â’r gallu i ddylanwadu ar randdeiliaid. Byddwch hefyd yn angerddol am safon y ddarpariaeth Dysgu Seiliedig ar Waith a’r gwahaniaeth positif y gall ei gael ar ddysgwyr a chyflogwyr.

Byddwch yn gallu meithrin perthnasoedd mewnol ac allanol cadarn a rhaid i chi feddu ar sgiliau dylanwadu a negodi rhagorol.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. 

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (ar yr amod eich bod wedi cwblhau 6 mis o wasanaeth).