Gower College Swansea

External Funding Project Administrators

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£18,688.00 - £20,809.00 Per Annum
Posted
26 Nov 2021
Closes
08 Dec 2021
Ref
NOV20215749
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Benefits: 28 days holiday, plus 5 closure days and 8 bank holidays, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking

Attachments: ExternalFundingAdministrator-JDPS.doc

You will ensure the collection and collation of all paperwork to support External Funding projects.  Working closely with relevant staff, you will be required to maintain information on project outcomes and targets and also the financial aspects of the project.  You will also be responsible for ensuring that appropriate systems are established to support the delivery of these projects.

You will hold a Level 2 (GCSE or equivalent) Maths & English qualification and have an NVQ Level 2 in Business Administration or equivalent.  Experience of processing large volumes of paperwork and working in a busy office environment are essential, as are excellent IT skills. Experience of administering externally funded projects and working with external partners would be desirable.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.  Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce.  We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy.  If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to completing 6 months service).

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Gweinyddwr Prosiect Cyllid Allanol

Benefits: 28 diwrnod o wyliau, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.

Attachments: ExternalFundingAdministrator-JDPS(Cy).doc

Byddwch yn casglu a choladu’r holl waith papur er mwyn cefnogi prosiectau Cyllid Allanol. Gan weithio’n agos â staff perthnasol, bydd gofyn i chi gynnal gwybodaeth ar ganlyniadau a thargedau’r prosiect, yn ogystal â’r ochr gyllidol. Byddwch hefyd yn gyfrifol am sicrhau bod systemau priodol wedi cael eu gosod er mwyn cefnogi rhediad y prosiectau.

Bydd gennych gymhwyster Lefel 2 (TGAU neu gyfwerth) mewn Mathemateg a Saesneg, a hefyd gymhwyster lefel 2 NVQ (neu gyfwerth) mewn Gweinyddu Busnes. Mae’r profiad o brosesi gyfeintiau mawr o waith papur a gweithio mewn awyrgylch swyddfa brysur yn hanfodol, a rhaid hefyd i chi gael sgiliau TG rhagorol. Mae’r profiad o weithio ar brosiectau cyllid allanol a’r profiad o weithio â phartneriaid allanol yn ddymunol.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. 

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

(Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar. 

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (ar yr amod eich bod wedi cwblhau 6 mis o wasanaeth).

 

Similar jobs

Similar jobs