Lecturer in British Sign Language

Pembrokeshire College is looking for an enthusiastic individual to join our established Community Team to deliver Level 1 BSL courses

Salary Details:
Scale: ALS1-4 (£18.75- £22.13 per hour - without teaching qualification) MG1-UP1 (£23.87 - £34.33  per hour - with teaching qualification)
Opportunity to progress onto a further scale UP2-UP3 (£35.59– £36.91 per hour)

Hours of Work:
2 – 4 taught hours per week during the course delivery period (dependent on number of learners enrolling/courses running)

Contract Type: Hourly Paid - Permanent

Qualifications:

  • It is essential to hold a minimum level 1 BSL qualification
  • It is desirable but not essential upon appointment to hold a Teaching Qualification e.g. PGCE or Award in Education and Training
  • If not held, the PGCE qualification may be required to be undertaken and achieved (supported by the College) whilst in post

You will be experienced in the use of British Sign Language and have knowledge and understanding of deaf culture.

We are looking for a flexible person to join our Community team and to deliver our two hour Level 1 courses for up to two sessions per week, one of which would be an evening class.  Although mainly based at the College, there may be an opportunity to deliver this course at other locations across the county of Pembrokeshire and online.

Please see attached advert and job description for further details about this vacancy.

All College employees are required to safeguard and promote the welfare of children and vulnerable adults.

Please note: Successful candidates will be required to undertake an enhanced DBS check prior to commencing work (this is to be paid for by the individual at a cost of £40).

With effect from 1st April 2015 all FE Lecturers in Wales are required to register with the Education Workforce Council (EWC), prior to commencing employment (this is to be paid for by the individual at a cost of £45).

Pembrokeshire College particularly welcomes the following: applicants with good Welsh language verbal communication skills /Applicants with disabilities / Armed Forces Reservists / Job share applicants.

Please ensure that the current version of the application form is completed for all vacancies.  The current version of the application form is attached to this vacancy.

Closing Date:  Midnight, Sunday 16th January 2022

To apply for this vacancy, please download the attached application form and return this to recruitment@pembrokeshire.ac.uk

Darlithydd Iaith Arwyddion Prydain

Mae Coleg Sir Benfro yn chwilio am unigolyn deinamig a brwdfrydig i ymuno â'n Tîm Cymunedol sefydledig i gyflwyno cyrsiau BSL Lefel 1

Manylion Cyflog:       
Graddfa: ALS1-4 (£18.75- £22.13 yr awr - heb gymhwyster dysgu)
MG1-UP1 (£23.87 - £34.33 yr awr - gyda chymhwyster dysgu)  Cyfle i symud ymlaen i raddfa bellach UP2-UP3 (£35.59– £36.91 yr awr)

Oriau Gwaith: |
2 - 4 awr o ddysgu yr wythnos yn ystod cyfnod cyflwyno'r cwrs (yn dibynnu ar nifer y dysgwyr sy'n cofrestru/cyrsiau'n rhedeg)

Math o Gontract: Tâl fesul awr - Parhaol

Cymwysterau:

  • Mae'n hanfodol bod â chymhwyster BSL lefel 1 o leiaf
  • Mae'n ddymunol ond nid yw'n hanfodol wrth benodi eich bod yn meddu ar gymhwyster dysgu e.e. TAR neu Ddyfarniad mewn Addysg a Hyfforddiant
  • Os heb gymhwyster TAR, efallai y byd1932477 d yn ofynnol ymgymryd â'r cymhwyster hwn a’i gyflawni (gyda chefnogaeth y Coleg) tra yn y swydd

Bydd gennych brofiad o ddefnyddio Iaith Arwyddion Prydain a bydd gennych wybodaeth a dealltwriaeth o ddiwylliant byddar.

Rydym yn chwilio am berson hyblyg i ymuno â'n tîm Cymunedol ac i gyflwyno ein cyrsiau Lefel 1 dwy awr am hyd at ddwy sesiwn yr wythnos, a byddai un ohonynt yn ddosbarth nos. Er ei fod wedi'i leoli yn y Coleg yn bennaf, efallai y bydd cyfle i gyflwyno'r cwrs hwn mewn lleoliadau eraill ledled Sir Benfro ac ar-lein.

Gweler yr hysbyseb a’r disgrifiad swydd atodol am fanylion pellach am y swydd.

Mae'n ofynnol i holl weithwyr y Coleg ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac oedolion agored i niwed.

Noder: Bydd gofyn i ymgeiswyr llwyddiannus gael archwiliad DBS manwl cyn dechrau gweithio (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £40).

O’r 1af Ebrill 2015, mae gofyn i bob darlithydd AB yng Nghymru gofrestru gyda'r Cyngor Gweithlu Addysg (EWC), cyn cychwyn cyflogaeth (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £45).

Mae Coleg Sir Benfro yn croesawu’n arbennig y canlynol:  ymgeiswyr â sgiliau cyfathrebu llafar Cymraeg da/ymgeiswyr ag anableddau /Milwyr Wrth Gefn y Lluoedd Arfog/ymgeiswyr rhannu swyddi.

Gwnewch yn siwr bod fersiwn gyfredol y ffurflen gais wedi'i chwblhau ar gyfer pob swydd wag. Mae fersiwn gyfredol y ffurflen gais ynghlwm wrth y swydd wag hon.

Dyddiad Cau: Hanner Nos, Nos Sul 16eg Ionawr 2022

I wneud cais am y swydd wag hon, lawrlwythwch y ffurflen gais amgaeedig a'i dychwelyd i recruitment@pembrokeshire.ac.uk