Assessors - Health & Social Care

Help us to create a better workforce for the future generation!

Do you have a minimum level 3 qualification and at least 3 years industrial experience in your professional field?

Are you a people person who enjoys communicating with others?

Are you interested in a job that can be either full time or part time and worked flexibly around other commitments?

If so, you may be interested in working for Pembrokeshire College as an Assessor.  We currently looking for Assessors within the following specialist areas:

  • Health & Social Care

Please see attached advert and job description for further details about this vacancy.

All College employees are required to safeguard and promote the welfare of children and vulnerable adults.

Please note: Successful candidates will be required to undertake an enhanced DBS check prior to commencing work (this is to be paid for by the individual at a cost of £40).

We will provide all the training and support you need to become a fully qualified assessor and expert in the latest qualifications and assessment methods.  Our competitive pay rates mean that once you have achieved fully qualified Assessor status you can attract a salary up to the top of the Assessor pay scale which is currently £29,295 pro rata (annual April pay award pending). 

Alongside excellent and flexible working terms and conditions, we also provide a generous holiday allowance and access to an excellent pension scheme and other health and wellbeing benefits.

The nature of the role means that you are able to work flexibly from home but will also meet regularly with employers and apprentices and their fellow team members in college and in the workplace.

With effect from 1st April 2017 all Workbased Learning Practitioners in Wales are required to register with the Education Workforce Council (EWC), prior to commencing employment (this is to be paid for by the individual at a cost of £45).

Pembrokeshire College particularly welcomes the following: applicants with good Welsh language verbal communication skills /Applicants with disabilities / Armed Forces Reservists / Job share applicants.

Please ensure that the current version of the application form is completed for all vacancies.  The current version of the application form is attached to this vacancy.

For further information and to discuss the role of Assessor further please email the Human Resources Department on hr@pembrokeshire.ac.uk by Monday 10th January 2022.

Please note, the College will be closed for the period 22nd December 2021 to 3rd January 2022 and therefore queries will not be responded to during this period.

Helpwch ni i greu gweithlu gwell ar gyfer cenhedlaeth y dyfodol!

Oes gennych chi o leiaf gymhwyster lefel 3 ac o leiaf 3 blynedd o brofiad diwydiannol yn eich maes proffesiynol?

Ydych chi'n berson sy'n mwynhau cyfathrebu ag eraill?

Oes gennych chi ddiddordeb mewn swydd a all fod naill ai'n llawn amser neu'n rhan amser ac wedi gweithio'n hyblyg o amgylch ymrwymiadau eraill?

Os felly, efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn gweithio i Goleg Sir Benfro fel Asesydd. Ar hyn o bryd rydym yn chwilio am Aseswyr o fewn y meysydd arbenigol canlynol:

  •   Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Gweler yr hysbyseb a’r disgrifiad swydd atodol am fanylion pellach am y swydd.

Mae'n ofynnol i holl weithwyr y Coleg ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac oedolion agored i niwed.

Noder: Bydd gofyn i ymgeiswyr llwyddiannus gael archwiliad DBS manwl cyn dechrau gweithio (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £40).

Mae Coleg Sir Benfro yn croesawu’n arbennig y canlynol:  ymgeiswyr â sgiliau cyfathrebu llafar Cymraeg da/ymgeiswyr ag anableddau /Milwyr Wrth Gefn y Lluoedd Arfog/ymgeiswyr rhannu swyddi.

Gwnewch yn siwr bod fersiwn gyfredol y ffurflen gais wedi'i chwblhau ar gyfer pob swydd wag. Mae fersiwn gyfredol y ffurflen gais ynghlwm wrth y swydd wag hon.

Byddwn yn darparu'r holl hyfforddiant a chefnogaeth sydd eu hangen arnoch i ddod yn asesydd ac arbenigwr cymwysedig llawn yn y cymwysterau a'r dulliau asesu diweddaraf. Mae ein cyfraddau tâl cystadleuol yn golygu y gallwch ddenu cyflog hyd at frig graddfa cyflog Asesydd sydd ar hyn o bryd yn £29,295 pro rata (dyfarniad cyflog blynyddol mis Ebrill yn yr arfaeth).

Ochr yn ochr â thelerau ac amodau gwaith rhagorol a hyblyg, rydym hefyd yn darparu lwfans gwyliau hael a mynediad at gynllun pensiwn rhagorol a buddion iechyd a lles eraill.

Mae natur y rôl yn golygu eich bod chi'n gallu gweithio'n hyblyg o'ch cartref ond byddwch chi hefyd yn cwrdd yn rheolaidd â chyflogwyr a phrentisiaid a chyd-aelodau o'r tîm yn y coleg ac yn y gweithle.

O’r 1af Ebrill 2017, mae gofyn i bob Ymarferydd Dysgu Seiliedig ar Waith yng Nghymru gofrestru gyda'r Cyngor Gweithlu Addysg (EWC), cyn cychwyn cyflogaeth (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £45).

I gael rhagor o wybodaeth ac i drafod rôl yr Asesydd ymhellach, e-bostiwch yr Adran Adnoddau Dynol: hr@pembrokeshire.ac.uk erbyn dydd Llun 10 fed Ionawr 2022.

Sylwer, bydd y Coleg ar gau am y cyfnod rhwng 22 Rhagfyr 2021 a 3 Ionawr 2022 ac felly ni ymatebir i ymholiadau yn ystod y cyfnod hwn.