Student Engagement Lead

In the life of every student, there comes a time when some advice and extra support is needed. Across all of our campuses, our students can make an appointment or drop in to meet with our Student Wellbeing team.

As Student Engagement Lead, you will innovate and be able to engage students in a variety of initiatives such as Be Heard, Be Active and Be Involved. You will ensure these opportunities are available to all students across College and to increase the level of student participation in these areas.

For further information, please view the job information pack. 

Bridgend College recognises its responsibility to ensure the safety and wellbeing of all students.  We apply a rigorous process of checking the suitability of staff and volunteers to work with children and vulnerable adults.   The above post is subject to a satisfactory enhanced DBS disclosure for child and adult workforce and registration as a FE Learning Support Worker with the Education Workforce Council. 

We are actively seeking to improve representation from all sections of the community and promoting equality of opportunity.  We welcome applications from everyone, including people from different backgrounds and communities, and of different ages. 

We are proud to be a Disability Confident Leader and we guarantee to interview anyone with a disability if their application meets the essential criteria for the post, and consider them on their abilities. We can also offer reasonable adjustments throughout the recruitment process. 

Please note there may be a requirement for a second stage interview or assessment.

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Arweinydd Ymgysylltu Myfyrwyr  Ran-amser a Thymor Penodol tan Fehefin 2022  Ym mywyd pob myfyriwr, daw amser pan fydd angen rhywfaint o gyngor a chefnogaeth ychwanegol. Ar draws pob un o'n campysau, gall ein myfyrwyr wneud apwyntiad neu alw heibio i gwrdd â'n tîm Lles Myfyrwyr.

Fel Arweinydd Ymgysylltu Myfyrwyr byddwch yn arloesol ac yn ymgysylltu myfyrwyr gydag amrywiaeth o fentrau megis Llais y Dysgwr, Bod yn Weithgar a Chymryd Rhan. Byddwch yn sicrhau bod y cyfleoedd hyn ar gael i’r holl fyfyrwyr ar draws y Coleg, ac yn cynyddu lefelau cyfranogiad y myfyrwyr.

Am wybodaeth bellach, edrychwch ar y pecyn gwybodaeth swydd.

Mae Coleg Penybont yn cydnabod ei gyfrifoldeb dros sicrhau diogelwch a lles pob myfyriwr. Rydym yn defnyddio proses lem i wirio addasrwydd staff a gwirfoddolwyr i weithio â phlant ac oedolion bregus. Mae’r swydd uchod yn amodol ar ddatgeliad DBS Estynedig boddhaol ar gyfer gweithlu plant ac oedolion a bydd rhaid i chi gofrestru fel Gweithiwr Cymorth Dysgu Addysg Bellach gyda Chyngor y Gweithlu Addysg.

Rydym wrthi'n ceisio gwella cynrychiolaeth o bob rhan o'r gymuned a hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn croesawu ceisiadau gan bawb, gan gynnwys pobl o wahanol gefndiroedd a chymunedau, ac o wahanol oedrannau.

Rydym yn falch o fod yn Arweinydd Anabledd Hyderus ac rydym yn gwarantu cyfweld ag unrhyw un ag anabledd os yw eu cais yn cwrdd â'r meini prawf hanfodol ar gyfer y swydd, a'u hystyried ar eu galluoedd. Gallwn hefyd gynnig addasiadau rhesymol trwy gydol y broses recriwtio.

Noder gall fod gofyniad am gyfweliad neu asesiad ail gam