Gower College Swansea

Catering Assistant / Barista

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£9.69 Per Hour
Posted
23 Nov 2021
Closes
03 Dec 2021
Ref
NOV20215628
Job Level
Facilities Support
Contract Type
Fixed Term
Hours
Part Time

Benefits: Generous holiday allowance, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking.

Attachments: 

CateringAssistantBarista-JDPS-Nov21.doc

We are looking for Casual catering staff to work at any of the College sites to cover sickness & holidays as and when required.

An opportunity has arisen for an experienced Catering Assistant/ Barista to carry out food/snack preparation, serve food and beverages to learners and staff and assist in the cleaning of the Coffee Shops and Refectories on a casual/ad hoc basis to provide cover as needed. 

The Catering Assistant/Barista plays a key role in our team of food and beverage enthusiasts who are driven to provide excellent customer service.

Working in a small team, you will have previous cash handling experience and a good awareness of food hygiene, ideally holding a food hygiene certificate.  Barista experience would also be desirable. 

The ideal candidate has a positive attitude, is passionate about the food and beverage industry and enjoys working with people. With good customer care skills, you will be a good team player with the ability to work on your own initiative. 

You’ll have the opportunity to be part of a fun atmosphere where both customers and employees have a great experience that’s welcoming and engaging.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.  Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce.  We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy.  If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to completing 6 months service).

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Cynorthwyydd Arlwyo / Barista

Benefits: Lwfans gwyliau hael, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.

Attachments: CateringAssistantBarista-JDPS-Nov21(CYM).doc

Rydym yn chwilio am staff arlwyo Dros Dro i weithio ar unrhyw un o safleoedd y Coleg i lenwi bwlch oherwydd salwch a gwyliau pan fydd angen. 

Rydym yn chwilio am Gynorthwyydd Arlwyo/Barista i ymgymryd â’r gwaith o baratoi a gweini bwyd/byrbrydau a diod i ddysgwyr a staff. Bydd gofyn hefyd i ddeiliad y swydd gynorthwyo gyda glanhau’r Siopau Coffi ar sail achlysurol / ad hoc i ddarparu yswiriant yn ôl yr angen. 

Fe fydd y Cynorthwyydd/Barista yn rhan allweddol o’n tîm bwyd a diod sy’n cynnwys unigolion brwdfrydig sy’n cymryd balchder mewn darparu gwasanaeth cwsmeriaid ardderchog.

Gan weithio mewn tîm bach, bydd gennych brofiad blaenorol o drin arian parod ynghyd ag ymwybyddiaeth dda o hylendid bwyd. Yn ddelfrydol fe fyddwch yn meddu ar dystysgrif hylendid bwyd a phrofiad o weithio fel Barista.

Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn unigolyn positif sy’n hoff o weithio gyda phobl, ac fe fydd yn meddu ar angerdd dros y diwydiant bwyd a diod. Gyda sgiliau gofalu am gwsmeriaid cadarn, byddwch yn gallu gweithio fel rhan dîm yn ogystal ag ar eich liwt eich hun.

Byddwch yn cael cyfle i fod yn rhan o amgylchedd sy’n llawer o hwyl, lle mae’r cwsmeriaid a’r gweithwyr yn rhannu profiad gwych sy’n groesawgar ac yn ddymunol.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. 

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar. 

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (ar yr amod eich bod wedi cwblhau 6 mis o wasanaeth).

 

Similar jobs

Similar jobs