Gower College Swansea

Pitch-side Sports Therapist

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£16.78 - £20.12 Per Hour
Posted
23 Nov 2021
Closes
03 Dec 2021
Ref
NOV20219618
Job Level
Facilities Support
Contract Type
Temporary
Hours
Part Time

Benefits: Generous holiday allowance, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking

Attachments: Pitch-sideTherapist(Casual)-JDPSOctober21.doc

Gower College Swansea is seeking to appoint highly skilled and motivated individuals to the position of Academy Pitch-side Sports Therapist on a casual, part-time basis.

The successful candidate will be responsible for the pitch-side medical provision for the college academy squads including rugby, netball and football, supporting games played on Wednesday afternoons and where necessary, leading weekly therapy clinics.  This role will require exceptional organisational and communication skills working closely with the Performance Sport co-ordinator and lead coaches for the respective academies.

With a BSc degree in Physiotherapy/Sports Therapy (or equivalent) and registration with the appropriate governing body (HPC and CSP), you will have experience of providing medical provision in sport environments where there is a risk of acute incidents and ideally have specific Pitch-side First Aid qualifications.  The successful candidate will have current or previous experience working within a multidisciplinary team.

Strong administration skills and knowledge of relevant health and safety legislation are important.  This role requires flexibility and the ability to work outside normal office hours and in various locations.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.  Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce.  We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to completing 6 months service).

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Therapydd Chwaraeon Ochr y Cae

Benefits: 

Lwfans gwyliau hael, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim

Attachments: Pitch-sideTherapist(Casual)-JDPSOctober21(CYM).docx

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn chwilio am Therapydd Chwaraeon Ochr y Cae brwdfrydig a phrofiadol i weithio dros dro mewn rôl ran-amser.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am y ddarpariaeth feddygol ochr y cae ar gyfer carfannau academi’r colegau, gan gynnwys y timau rygbi, pêl-rwyd a phêl-fasged. Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus hefyd gefnogi gemau a chwaraeir ar brynhawn Mercher a lle bo angen, arwain clinigau therapi wythnosol. Rhaid i ymgeiswyr feddu ar sgiliau trefnu a chyfathrebu rhagorol gan y byddwch yn gweithio’n agos â’r Cydlynydd Perfformiad Chwaraeon a Phrif Hyfforddwyr i gefnogi eu hacademïau nhw.

Yn meddu ar radd BSc mewn Ffisiotherapi/Therapi Chwaraeon (neu’r cyfwerth) a chofrestriad gyda’r corff llywodraethu priodol (HPC a CSP), bydd gennych brofiad o ddarparu gwasanaeth meddygol mewn amgylchedd chwaraeon, lle mae damweiniau yn digwydd o bryd i’w gilydd. Bydd hefyd gennych hefyd gymwysterau cymorth cyntaf penodol i fynd i’r afael â digwyddiadau o’r fath. Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad cyfredol neu flaenorol o weithio mewn tîm amlddisgyblaethol.

Mae sgiliau gweinyddu cadarn a gwybodaeth gyfredol am ddeddfwriaethau iechyd a diogelwch yn bwysig ar gyfer y rôl hon. Mae’r rôl hon yn hyblyg, sy’n golygu bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus weithio oriau anghymdeithasol ledled amrywiol leoliadau.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. 

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (ar yr amod eich bod wedi cwblhau 6 mis o wasanaeth).

Similar jobs

Similar jobs