Plumbing Lecturer

Benefits: National contract holiday entitlement, plus 5 closure days and 8 bank holidays, Teacher's Pension Scheme TPS, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking.

Attachments: PlumbingLecturer-JDPS.doc

We would consider applicants seeking 0.5 (part-time) employment contracts. 

Due to expansion of the Construction learning area, an exciting opportunity has arisen for an established Plumber to join a highly motivated and committed team.

With a proven track record in Plumbing/heating and a current up to date knowledge of the sector you will be instrumental in delivering curriculum on a wide range of courses from the Schools provision through to full time courses, apprenticeships and higher level courses which include renewable and environmental provision.

A requirement of the role is that you will possess a Level 3 qualification in Plumbing. In addition you will also be required to hold the ACS Gas qualification. You will possess a level 2 (GCSE or equivalent) literacy & numeracy qualification and be willing to work towards a teaching qualification. 

We are looking for inspiring individuals with a good knowledge of relevant regulations who wish to impart their knowledge and experience in delivering technical training.

You will develop and employ a variety of learning strategies, including the use of ILT, to ensure excellence in teaching and learning and the achievement of course targets for retention and attainment. 

As a clear and confident communicator, you will have the ability to motivate and inspire students. You will have good organisational and problem solving skills and will be prepared to work flexibly. 

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.  Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce.  We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Drlithwyr mewn Plymwaith

Benefits: 28 diwrnod o wyliau, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.

Attachments: PlumbingLecturer-JDPS(CYM).docx

Byddem yn ystyried ymgeiswyr sy'n eisiau cael contractau cyflogaeth 0.5 (rhan-amser).

Wrth i’n maes dysgu Adeiladu dyfu yn barhaus, mae cyfleoedd cyffrous wedi codi i Blymwr ymuno â thîm ymroddedig a brwdfrydig.

Gyda phrofiad o weithio ym maes Plymwaith/gwresogi, a gwybodaeth gyfredol o’r sector, byddwch yn cyflwyno cwricwlwm ar gyfer ystod eang o gyrsiau’r ddarpariaeth Ysgolion, cyrsiau amser llawn, prentisiaethau yn ogystal â chyrsiau adnewyddadwy ac amgylcheddol lefel uwch.

Rhaid ichi feddu ar gymhwyster lefel 3 mewn plymwaith. Yn ogystal, bydd gennych lefel 2 (TGAU neu’r cyfwerth) mewn llythrennedd a rhifedd a byddwch yn barod i weithio tuag at ennill cymhwyster addysgu. 

Rydym yn chwilio am unigolion ysbrydoledig sydd â gwybodaeth dda o reoliadau perthnasol i rannu eu dealltwriaeth a’u profiad trwy ddarparu hyfforddiant technegol.

Byddwch yn datblygu ac yn defnyddio amrywiaeth o strategaethau dysgu, gan gynnwys TGCh, er mwyn sicrhau ardderchowgrwydd mewn dysgu ac addysgu ac i gyflawni targedau’r cwrs ar gyfer cadw a chyrhaeddiad.

Yn gyfathrebwr clir a hyderus, bydd gennych y gallu i ysbrydoli ac ysgogi myfyrwyr. Byddwch yn drefnus, yn gallu datrys problemau ac yn barod i weithio’n hyblyg. 

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. 

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.