Employability Trainers (Various Opportunities Available)

Location
Haverfordwest, Pembrokeshire (Sir Benfro)
Salary
£23,581-  £25,534 BAR  £26,366-£29,295 pro rata
Posted
19 Nov 2021
Closes
02 Dec 2021
Contract Type
Fixed Term, Permanent

The Employability Team at Pembrokeshire College delivers a range of support for both young people, and unemployed adults in Pembrokeshire.  Currently there are various opportunities available for Employability Trainers to join the team.

Salary Details:  
£23,581-  £25,534 BAR  £26,366-£29,295 pro rata

Contract Type:
Permanent & Fixed Term positions available

Please note, fixed term positions will initially extend to 31 December 2022

Working Hours: 
Full-time (37 hours per week)

Part-time (variable hours up to 30 hours per week)

Candidates will be required to stipulate whether they are interested in  full-time or part-time hours.  For candidates interested in part-time hours only, please indicate the number of hours you are available on your application form. 

Qualifications: 
You will be educated to a minimum level 3 and ideally hold a relevant         teaching or delivery/training related qualification such as, AET (formerly  PTLLS). Highly proficient with the use of the Microsoft Office Suite is also essential.

Experience:   
It is essential to have experience of delivering/presenting to a group of         people.  Previous experience of teaching /training would be highly advantageous.

Details:
The post-holders will be able to support the delivery of 1:1 and group sessions in a range of employability related areas including team building and practical activities. A flexible and responsive attitude focusing on the needs of a wide range of customers are vital to the role, coupled with a friendly positive attitude.  The role will be based in Haverfordwest.

Please see attached advert and job description for further details about this vacancy.

All College employees are required to safeguard and promote the welfare of children and vulnerable adults.

Please note: Successful candidates will be required to undertake an enhanced DBS check prior to commencing work (this is to be paid for by the individual at a cost of £40).

With effect from 1st April 2016 all FE Support Workers in Wales are required to register with the Education Workforce Council (EWC), prior to commencing employment (this is to be paid for by the  individual  at a cost of £15).

Pembrokeshire College particularly welcomes the following: applicants with good Welsh language verbal communication skills /Applicants with disabilities / Armed Forces Reservists / Job share applicants.

Please ensure that the current version of the application form is completed for all vacancies.  The current version of the application form is attached to this vacancy.

Closing Date: Midday, Thursday 2nd December 2021

To apply for this vacancy, please download the attached application form and return this to recruitment@pembrokeshire.ac.uk

Hyfforddwyr Cyflogadwyedd (Amrywiol gyfleoedd ar gael)

Mae'r Tîm Cyflogadwyedd yng Ngholeg Sir Benfro yn darparu ystod o gefnogaeth i bobl ifanc ac oedolion di-waith yn Sir Benfro. Ar hyn o bryd mae amryw o gyfleoedd ar gael i Hyfforddwyr Cyflogadwyedd ymuno â'r tîm.

Hyfforddwyr Cyflogadwyedd (Amrywiol gyfleoedd ar gael)

Manylion Cyflog:           
£23,581- £25,534 BAR £26,366-£29,295 pro rata

Math o Gontract:  Swyddi parhaol a chyfnodau penodol ar gael

Sylwer, bydd swyddi cyfnod penodol yn ymestyn i 31 Rhagfyr 2022 i ddechrau

Oriau Gwaith:  
Llawn-amser (37 awr yr wythnos)

 Rhan-amser (oriau amrywiol hyd at 30 awr yr wythnos)

 Bydd gofyn i ymgeiswyr nodi a oes ganddynt ddiddordeb mewn oriau llawn-amser neu ran-amser. Ar gyfer ymgeiswyr sydd â diddordeb mewn oriau rhan-amser yn unig, nodwch nifer yr oriau rydych chi ar gael ar eich ffurflen gais.

Cymwysterau:   Byddwch wedi eich addysgu hyd at lefel 3 o leiaf ac yn ddelfrydol, bydd gennych gymhwyster perthnasol sy'n gysylltiedig â dysgu neu gyflwyno/hyfforddi fel AET (PTLLS gynt). Mae angen bod yn hyfedr iawn wrth ddefnyddio cymwysiadau Microsoft Office hefyd.

Profiad:  
Mae'n hanfodol bod â phrofiad o gyflwyno i grŵp o bobl. Byddai profiad blaenorol o ddysgu/hyfforddi yn hynod fanteisiol.

Manylion: 
Bydd y deiliaid swydd yn gallu cefnogi cyflwyno sesiynau 1:1 a grŵp mewn ystod o feysydd cysylltiedig â chyflogadwyedd gan gynnwys adeiladu tîm a gweithgareddau ymarferol. Mae agwedd hyblyg ac ymatebol sy'n canolbwyntio ar anghenion ystod eang o gwsmeriaid yn hanfodol i'r rôl, ynghyd ag agwedd gadarnhaol gyfeillgar. Bydd y rôl wedi'i lleoli yn Hwlffordd.

Gweler yr hysbyseb a’r disgrifiad swydd atodol am fanylion pellach am y swydd.

Mae'n ofynnol i holl weithwyr y Coleg ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac oedolion agored i niwed.

Yn weithredol o 1af Ebrill 2016, mae'n ofynnol i bob Gweithiwr Cymorth AB yng Nghymru gofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg, cyn dechrau cyflogaeth (telir hyn gan yr unigolyn am gost o £15).

Noder: Bydd gofyn i ymgeiswyr llwyddiannus gael archwiliad DBS manwl cyn dechrau gweithio (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £40).

Mae Coleg Sir Benfro yn croesawu’n arbennig y canlynol:  ymgeiswyr â sgiliau cyfathrebu llafar Cymraeg da/ymgeiswyr ag anableddau /Milwyr Wrth Gefn y Lluoedd Arfog/ymgeiswyr rhannu swyddi.

Gwnewch yn siwr bod fersiwn gyfredol y ffurflen gais wedi'i chwblhau ar gyfer pob swydd wag. Mae fersiwn gyfredol y ffurflen gais ynghlwm wrth y swydd wag hon.

Dyddiad Cau:  Hanner dydd, Dydd Iau 2 Rhagfyr 2021

I wneud cais am y swydd wag hon, lawrlwythwch y ffurflen gais amgaeedig a'i dychwelyd i recruitment@pembrokeshire.ac.uk

Similar jobs

Similar jobs