Employability Mentor - Cynnydd Project (Project Funded)

Location
Haverfordwest, Pembrokeshire (Sir Benfro)
Salary
£23,581 - £25,534 pro rata (equivalent to £12.26 - £13.27 per hour)
Posted
19 Nov 2021
Closes
02 Dec 2021
Contract Type
Fixed Term

Pembrokeshire College is currently seeking to appoint Employability Mentors to join the Employability team.  This department delivers a range of support for both young people, and unemployed adults in Pembrokeshire. There are four fixed term roles available.

Salary Details:  
£23,581 - £25,534 pro rata (equivalent to £12.26 -  £13.27 per hour)

Roles:      
Full-time (37 hours per week)
Part-time (30 hours per week)

Candidates will be required to stipulate whether they are interested in full-time or part-time hours.       

Contract Type:
Salaried- Fixed Term to 31st December 2022 (Project funded)

Qualifications: 
It is essential to hold a relevant qualification at minimum  Level 3 or above.

However it is highly desirable to hold a teaching or training qualification at level 3 and above.             

Details:
You will provide pastoral  support through the delivery of 1:1 and group sessions supporting learners to overcome barrier and to succeed on their courses. The Cynnydd project supports learners at risk of disengagement through their behaviour, attendance or attainment. The ideal candidate will have experience of mentoring and supporting young people, of delivering advice and guidance and will have experience of teaching or delivering personal development training. 

Please see attached advert and job description for further details about this vacancy.

All College employees are required to safeguard and promote the welfare of children and vulnerable adults.

Please note: Successful candidates will be required to undertake an enhanced DBS check prior to commencing work (this is to be paid for by the individual at a cost of £40).

With effect from 1st April 2016 all FE Support Workers in Wales are required to register with the Education Workforce Council (EWC), prior to commencing employment (this is to be paid for by the  individual  at a cost of £15).

Pembrokeshire College particularly welcomes the following: applicants with good Welsh language verbal communication skills /Applicants with disabilities / Armed Forces Reservists / Job share applicants.

Please ensure that the current version of the application form is completed for all vacancies.  The current version of the application form is attached to this vacancy.

Closing Date: Midday, Thursday 2nd December 2021

To apply for this vacancy, please download the attached application form and return this to recruitment@pembrokeshire.ac.uk

Mentor Cyflogadwyedd - Prosiect Cynnydd

(Prosiect a ariennir)

Mae Coleg Sir Benfro ar hyn o bryd yn ceisio penodi Mentoriaid Cyflogadwyedd i ymuno â'r tîm Cyflogadwyedd. Mae'r adran hon yn darparu ystod o gefnogaeth i bobl ifanc ac oedolion  di-waith yn Sir Benfro. Mae pedair rôl cyfnod penodol ar gael.

Manylion Cyflog:      
£23,581 - £25,534 pro rata (cyfwerth â £12.26 - £13.27 yr awr)

Rolau:  
Llawn-amser (37 awr yr wythnos)
Rhan-amser (30 awr yr wythnos)

Bydd gofyn i ymgeiswyr nodi a oes ganddynt ddiddordeb mewn oriau llawn-amser neu ran-amser.

Math o Gontract:  
Cyflogedig - Cyfnod Sefydlog hyd 31 Rhagfyr 2022 (prosiect a ariennir)

Cymwysterau:  
Mae'n hanfodol bod â chymhwyster perthnasol ar Lefel 3 neu'n uwch o leiaf. Fodd bynnag, mae'n ddymunol iawn bod â chymhwyster dysgu neu hyfforddi ar lefel 3 ac uwch.

Manylion: 
Byddwch yn darparu cefnogaeth fugeiliol trwy ddarparu sesiynau 1:1 a grŵp yn cefnogi dysgwyr i oresgyn rhwystr ac i lwyddo ar eu cyrsiau. Mae’r prosiect Cynnydd yn cefnogi dysgwyr sydd mewn perygl o ymddieithrio trwy eu hymddygiad, eu presenoldeb neu eu cyrhaeddiad. Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol brofiad o fentora a chefnogi pobl ifanc, o ddarparu cyngor ac arweiniad a bydd ganddynt brofiad o ddysgu neu ddarparu hyfforddiant datblygiad personol.

Gweler yr hysbyseb a’r disgrifiad swydd atodol am fanylion pellach am y swydd.

Mae'n ofynnol i holl weithwyr y Coleg ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac oedolion agored i niwed.

Yn weithredol o 1af Ebrill 2016, mae'n ofynnol i bob Gweithiwr Cymorth AB yng Nghymru gofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg, cyn dechrau cyflogaeth (telir hyn gan yr unigolyn am gost o £15).

Noder: Bydd gofyn i ymgeiswyr llwyddiannus gael archwiliad DBS manwl cyn dechrau gweithio (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £40).

Mae Coleg Sir Benfro yn croesawu’n arbennig y canlynol:  ymgeiswyr â sgiliau cyfathrebu llafar Cymraeg da/ymgeiswyr ag anableddau /Milwyr Wrth Gefn y Lluoedd Arfog/ymgeiswyr rhannu swyddi.

Gwnewch yn siwr bod fersiwn gyfredol y ffurflen gais wedi'i chwblhau ar gyfer pob swydd wag. Mae fersiwn gyfredol y ffurflen gais ynghlwm wrth y swydd wag hon.

Dyddiad Cau:  Hanner dydd, Dydd Iau 2 Rhagfyr 2021

I wneud cais am y swydd wag hon, lawrlwythwch y ffurflen gais amgaeedig a'i dychwelyd i recruitment@pembrokeshire.ac.uk