Hourly Paid Lecturer in Construction (Multi Skill)

You will plan, develop, deliver and evaluate the curriculum content of learning programmes providing excellent training across a range of full and part time programmes. You will have the ability to teach a wide range of both practical and theory topics across a range of levels.

You will possess a minimum of Level 4 qualification in a related subject, together with a PGCE Certificate, or be prepared to obtain this. With excellent interpersonal skills and the ability to relate to a wide and diverse student population you will be passionate about motivating all learners.

For more information, click on the job information pack below: 

Job Information Pack

This role will be to predominantly cover periods of staff sickness and during busier times of the academic year. This, however, could vary slightly depending on the skillset of the applicant. 

Please note: Interviews may be held remotely via video conferencing so access to a PC/device with a webcam is required. This will be confirmed if you are successful after the application stage. 

Bridgend College recognises its responsibility to ensure the safety and wellbeing of all students.  We apply a rigorous process of checking the suitability of staff and volunteers to work with children and vulnerable adults.

The above post is subject to a satisfactory Enhanced DBS disclosure for child and adult workforce and registration as a FE Teacher with the Education Workforce Council.

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

Darlithydd Adeiladu a delir yn ôl yr awr (Aml-sgil)

Byddwch yn cynllunio, yn datblygu, yn darparu ac yn gwerthuso cynnwys cwricwlwm y rhaglenni dysgu gan ddarparu hyfforddiant rhagorol ar draws ystod o raglenni llawn a rhan-amser. Bydd gennych y gallu i ddysgu amrywiaeth o bynciau ymarferol a theori ar draws ystod o lefelau.

Byddwch gennych o leiaf cymhwyster lefel 4 mewn pwnc cysylltiedig, yn ogystal â Thystysgrif TAR, neu byddwch yn barod i gyflawni hyn. Gyda sgiliau rhyngbersonol ardderchog a'r gallu i uniaethu â phoblogaeth eang ac amrywiol o fyfyrwyr byddwch yn frwdfrydig dros gymell pob dysgwr.

Am fwy o wybodaeth, cliciwch ar y pecyn gwybodaeth isod: 

Pecyn Gwybodaeth Swydd

Bydd y rôl hon yn bennaf yn llanw cyfnodau o salwch staff ac yn ystod amseroedd prysurach y flwyddyn academaidd. Fodd bynnag, gallai hyn amrywio ychydig yn dibynnu ar sgiliau’r ymgeisydd. 

Noder: Gall cyfweliadau cael eu cynnal o bell drwy fideo gynadledda felly bydd angen mynediad i gyfrifiadur/dyfais gyda gwe-gamera. Cadarnheir hyn os byddwch yn llwyddiannus ar ôl y cam ymgeisio.

Mae Coleg Penybont yn cydnabod ei gyfrifoldeb dros sicrhau diogelwch a lles pob myfyriwr. Rydym yn defnyddio proses lem i wirio addasrwydd staff a gwirfoddolwyr i weithio â phlant ac oedolion bregus.

Mae’r swydd uchod yn amodol ar ddatgeliad DBS Estynedig boddhaol ar gyfer gweithlu plant ac oedolion a chofrestriad fel Athro Addysg Bellach gyda Chyngor y Gweithlu Addysg