Gower College Swansea

0.5 Lecturer of Criminology and Welsh Baccalaureate

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£21,136.00 - £41,598.00 Per Annum
Posted
16 Nov 2021
Closes
26 Nov 2021
Ref
NOV20216965
Subject Area
Languages, Law
Job Level
Lecturer
Job Function
Academic Support
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

Benefits: Pro rata of National contract holiday entitlement, plus pro rate of 5 closure days and pro rata of 8 bank holidays, Teacher's Pension Scheme TPS, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking

Attachments: Lecturer of Criminology - JD & PS.doc

A rare and exciting opportunity has arisen within the College to teach on our successful Criminology Certificate and Diploma, which complements our A Level provision. This is a large curriculum area with excellent A-C pass rates and we are looking for a talented candidate to maintain these standards.

The successful candidate will have solid WJEC Criminology teaching experience within a FE environment and will be confident at delivering to ‘A’ Level standard. Experience of delivering the Welsh Baccalaureate is also desirable.

The successful candidate will be able to demonstrate excellent organisational skills, enthusiasm and tenacity and must be able to work well with a range of abilities.

For an informal discussion, please contact Jenny Hill, Learning Area Manager on 01792 890790.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.  Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce.  We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to completing 6 months service).

18.5 hours per week, 32 weeks per annum

0.5 Darlithydd Troseddeg a Chymhwyster Bagloriaeth Cymru

Reference: NOV20218253

Expiry date: 23:59, 26 November 2021

Location: Gorseinon

Salary: £21,136.00 - £41,598.00 Pro Rata Benefits: Hawl i gael gwyliau'r contract cenedlaethol ar sail pro-rata, 5 diwrnod cau pro-rata ac 8 gwyl banc pro-rata, Cynllun Pensiwn Athrawon, amrywiaeth o fanteision i gyflogeion gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.

Attachments: 0.5LecturerofCriminology-JDPS(Cymraeg).doc

Mae cyfle prin a chyffrous wedi codi yn y Coleg i addysgu ein Tystysgrif a’n Diploma Troseddeg llwyddiannus, sy’n cyd-fynd â’n darpariaeth Safon Uwch. Mae hwn yn faes cwricwlwm mawr gyda chyfraddau pasio A-C ardderchog ac rydym yn chwilio am ymgeisydd talentog i gynnal y safonau hyn.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad o addysgu Troseddeg CBAC mewn amgylchedd AB a bydd yr ymgeisydd yn hyderus wrth addysgu Safon Uwch. Mae profiad o addysgu Bagloriaeth Cymru hefyd yn ddymunol.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gallu dangos sgiliau trefnu ardderchog, brwdfrydedd a chadernid a rhaid gallu gweithio’n dda ag amrywiaeth o alluoedd.

I gael trafodaeth anffurfiol, ffoniwch Jenny Hill, Rheolwr y Maes Dysgu ar 01792 890790.

Gellir cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg ac ni fyddant yn cael eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau a gyflwynir yn Saesneg. Mae Coleg Gwyr Abertawe yn cydnabod pwysigrwydd darparu ei wasanaethau yn Gymraeg ac mae’n cydnabod yr angen i dyfu ei weithlu dwyieithog. Felly rydym yn annog ceisiadau gan ymgeiswyr sy’n gallu dangos sgiliau Iaith Gymraeg da.


Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. 

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (ar yr amod eich bod wedi cwblhau 6 mis o wasanaeth).

18.5 awr yr wythnos, 32 wythnos y flwyddyn