Lecturer in Health & Social Care

Pembrokeshire College has an exciting opportunity for a Lecturer to join our Health, Childcare & Commercial Enterprises Department.  If you are interested in passing on your knowledge and experience to the next generation, or have an interest in moving into teaching, this is an excellent chance (which could potentially be worked around current commitments) to gain experience and access to other working opportunities.

Salary Details:
Scale ALS1 - ALS4 (£21,136 - £24,943 pro rata) equivalent of £18.75 - £22.13 per hour – without teaching qualification
Scale MG1 - UP1 (£26,911 - £38,680 pro rata) equivalent of £23.87 - £34.33– with teaching qualification
Please note, the hourly rates stipulated above applies to the part-time variable hours contract

Hours of Work: 
30 hours per week / 668 annual teaching hours
We are ideally looking for one individual to undertake this role, although consideration would be given for appropriate applicants to undertake the role on part-time job share basis.

Contract Type:   
Permanent

Qualifications/Experience:

  • You will be qualified to Degree level or equivalent in an appropriate discipline and ideally you will have relevant industry experience within the Health & Social Care field.
  • If you do not already hold an appropriate teaching qualification such as, PGCE you may be required to undertake and achieve this during your employment, dependent on the length of contract offered and number of hours undertaken.
  • Ideally you will also have experience of either teaching or training, particularly young adults.

Please see attached advert and job description for further details about this vacancy.

All College employees are required to safeguard and promote the welfare of children and vulnerable adults.

Please note: Successful candidates will be required to undertake an enhanced DBS check prior to commencing work (this is to be paid for by the individual at a cost of £40).

With effect from 1st April 2015 all FE Lecturers in Wales are required to register with the Education Workforce Council (EWC), prior to commencing employment (this is to be paid for by the individual at a cost of £45).

Pembrokeshire College particularly welcomes the following: applicants with good Welsh language verbal communication skills /Applicants with disabilities / Armed Forces Reservists / Job share applicants.

Please ensure that the current version of the application form is completed for all vacancies.  The current version of the application form is attached to this vacancy.

The programmes of study that we deliver for Health & Social Care include: Engagement (Entry Level), Levels 1, 2 & L3 and Foundation Degree  programmes. The subject areas that are taught within these programmes include: Principles and Values, Ethics, Legislation, Psychology, Sociology, Physiology, Human Lifespan Development, Caring for Adults, Children and Young People, Human Biology, Health and Wellbeing, Safeguarding, Professional Practice and Outcome-focused Person-centred Care.

Pembrokeshire College particularly welcomes the following:  applicants with good Welsh language verbal communication skills /Applicants with disabilities / Armed Forces Reservists / Job share applicants.

All College employees are required to safeguard and promote the welfare of children and vulnerable adults.

Closing Date: Midnight, Sunday 28th November 2021

Mae gan Goleg Sir Benfro gyfle cyffrous i Ddarlithydd ymuno â'n Hadran Iechyd, Gofal Plant a Mentrau Masnachol. Os oes gennych ddiddordeb mewn trosglwyddo'ch gwybodaeth a'ch profiad i'r genhedlaeth nesaf, neu os oes gennych ddiddordeb mewn symud i addysgu, mae hwn yn gyfle gwych (y gellid o bosibl ei weithio o amgylch ymrwymiadau cyfredol) i ennill profiad a mynediad at gyfleoedd gwaith eraill.

Darlithydd mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Manylion Cyflog:
Graddfa ALS1 - ALS4 (£21,136 - £24,943 pro rata)
cyfwerth â £18.75 - £22.13 yr awr - heb gymhwyster addysgu
Graddfa MG1 - UP1 (£26,911 - £38,680 pro rata)
cyfwerth â £23.87 - £34.33– gyda chymhwyster addysgu
Sylwch, mae'r cyfraddau fesul awr a nodir uchod yn berthnasol i'r contract oriau amrywiol rhan-amser

Oriau Gwaith:
30 awr yr wythnos / 668 o oriau dysgu y flwyddyn
Yn ddelfrydol, rydym yn chwilio am un unigolyn i gyflawni'r rôl hon, er y byddai ymgeiswyr priodol yn cael eu hystyried i gyflawni'r rôl ar sail rhannu swyddi rhan-amser.

Math o Gontract:
Parhaol

Cymwysterau / Profiad:

  • Byddwch yn gymwys i lefel Gradd neu gyfwerth mewn disgyblaeth briodol ac yn ddelfrydol bydd gennych brofiad diwydiant perthnasol ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol.
  • Os nad oes gennych gymhwyster dysgu priodol eisoes fel TAR, efallai y bydd gofyn i chi ymgymryd â hyn a'i gyflawni yn ystod eich cyflogaeth, yn dibynnu ar hyd y contract a gynigir a nifer yr oriau yr ymgymerir â nhw.
  • Yn ddelfrydol, bydd gennych hefyd brofiad o naill ai ddysgu neu hyfforddi, yn enwedig oedolion ifanc.

Gweler yr hysbyseb a’r disgrifiad swydd atodol am fanylion pellach am y swydd.

Mae'n ofynnol i holl weithwyr y Coleg ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac oedolion agored i niwed.

Noder: Bydd gofyn i ymgeiswyr llwyddiannus gael archwiliad DBS manwl cyn dechrau gweithio (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £40).

O’r 1af Ebrill 2015, mae gofyn i bob darlithydd AB yng Nghymru gofrestru gyda'r Cyngor Gweithlu Addysg (EWC), cyn cychwyn cyflogaeth (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £45).

Mae Coleg Sir Benfro yn croesawu’n arbennig y canlynol:  ymgeiswyr â sgiliau cyfathrebu llafar Cymraeg da/ymgeiswyr ag anableddau /Milwyr Wrth Gefn y Lluoedd Arfog/ymgeiswyr rhannu swyddi.

Gwnewch yn siwr bod fersiwn gyfredol y ffurflen gais wedi'i chwblhau ar gyfer pob swydd wag. Mae fersiwn gyfredol y ffurflen gais ynghlwm wrth y swydd wag hon.

Mae'r rhaglenni astudio a ddarparwn ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn cynnwys: Ymgysylltu (Lefel Mynediad), Lefelau 1, 2 a L3 a rhaglenni Gradd Sylfaen. Mae'r meysydd pwnc sy'n cael eu dysgu yn y rhaglenni hyn yn cynnwys: Egwyddorion a Gwerthoedd, Moeseg, Deddfwriaeth, Seicoleg, Cymdeithaseg, Ffisioleg, Datblygiad Oes Dynol, Gofalu am Oedolion, Plant a Phobl Ifanc, Bioleg Ddynol, Iechyd a Lles, Diogelu, Ymarfer Proffesiynol sy'n Canolbwyntio ar y Person ac ar Ganlyniadau.

Mae Coleg Sir Benfro yn croesawu’r canlynol yn arbennig: ymgeiswyr sydd â sgiliau cyfathrebu llafar Cymraeg da / Ymgeiswyr ag anableddau / Milwyr Wrth Gefn y Lluoedd Arfog / ymgeiswyr cyfran swyddi.

Mae'n ofynnol i holl weithwyr y Coleg ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac oedolion agored i niwed.

Dyddiad Cau:  Hanner Nos, Nos Sul 28ain Tachwedd 2021