Accounts Assistant

Following an internal promotion we have an exciting opportunity for an Accounts Assistant  to join our busy accounts function.  This role offers exposure to both financial and management accounts within a highly diverse, large employer.  If you are enthusiastic and committed to a career in finance this could be the role for you.

Salary Details: 
Scale: BS12 - 18 BAR 19 - 21
Currently £18,666 - £21,189 BAR £21,446 - £22,995

Hours of Work:   37 hours worked over 5 days

Contract Type:  Salaried – Permanent

Qualifications:       
The College will support you in gaining an accounts qualification and full training will be provided.

If you are fully AAT qualified this role could offer a progression opportunity on your professional journey.   

Experience: 
It is advantageous to have recent, relevant experience of working in a finance related role.   

Details:  
Day to day activities will include: budget reporting, preparation of management accounts, VAT Returns and Balance Sheet reconciliations. 

The ability to communicate effectively and prioritise tasks is essential, as are excellent IT skills including proficiency in  Microsoft Excel and the use of financial software.  We need someone who takes pride in completing their work to a high standard with close attention to detail whilst working towards and meeting challenging deadlines.  As with most finance related posts, flexible working at specific times during the academic year is essential.

Please see attached advert and job description for further details about this vacancy.

All College employees are required to safeguard and promote the welfare of children and vulnerable adults.

Please note: Successful candidates will be required to undertake an enhanced DBS check prior to commencing work (this is to be paid for by the individual at a cost of £40).

Pembrokeshire College particularly welcomes applications from:  applicants with good Welsh language verbal communication skills /applicants with disabilities / Armed Forces Reservists / job share applicants.

Please ensure that the current version of the application form is completed for all vacancies.  The current version of the application form is attached to this vacancy.

Closing Date:   Midnight, Sunday 28th November 2021

To apply for this vacancy, please download the attached application form and return this to recruitment@pembrokeshire.ac.uk

Cynorthwyydd Cyfrifon 

Yn dilyn dyrchafiad mewnol mae gennym gyfle cyffrous i Gynorthwyydd Cyfrifon ymuno â'n hadran gyfrifon brysur. Mae'r rôl hon yn cynnig ymwneud â chyfrifon ariannol a chyfrifon rheoli o fewn cyflogwr mawr, amrywiol iawn. Os ydych chi'n egnïol, yn frwdfrydig ac wedi ymrwymo i yrfa ym maes cyllid, gallai hyn fod y rôl i chi.

Manylion Cyflog Graddfa:
BS12 - 18 BAR 19 - 21
Ar hyn o bryd £18,666 - £21,189 BAR £21,446 - £22,995

Oriau Gwaith:   37 awr dros 5 diwrnod

Math o Gontract:   Cyflogedig - Parhaol

Cymwysterau:  
Bydd y Coleg yn eich cefnogi chi i ennill cymhwyster cyfrifon a bydd hyfforddiant llawn yn cael ei ddarparu.

Os oes gennych gymhwyster AAT llawn, gallai'r rôl hon gynnig cyfle dilyniant ar eich taith broffesiynol.

Profiad:  
Mae'n fanteisiol bod â phrofiad diweddar, perthnasol o weithio mewn rôl sy'n gysylltiedig â chyllid.

Manylion:
Bydd gweithgareddau o ddydd i ddydd yn cynnwys: adrodd ar y gyllideb, paratoi cyfrifon rheoli, Ffurflenni TAW a chysoniadau Mantolen.

Mae'r gallu i gyfathrebu'n effeithiol a blaenoriaethu tasgau yn hanfodol, ynghyd â sgiliau TG rhagorol gan gynnwys hyfedredd wrth weithio â Microsoft Excel a defnyddio meddalwedd ariannol. Mae angen rhywun sy'n ymfalchïo mewn cwblhau eu gwaith i safon uchel arnom, gyda sylw manwl i fanylion wrth weithio tuag at a chwrdd â therfynau amser heriol. Yn yr un modd â'r mwyafrif o swyddi sy'n gysylltiedig â chyllid, mae'n hanfodol gweithio'n hyblyg ar adegau penodol yn ystod y flwyddyn academaidd.

Mae Coleg Sir Benfro yn croesawu ceisiadau yn enwedig gan: ymgeiswyr sydd â sgiliau cyfathrebu llafar Cymraeg da / ymgeiswyr ag anableddau / Milwyr Wrth Gefn y Lluoedd Arfog / ymgeiswyr rhannu swyddi. Mae'n ofynnol i holl weithwyr y Coleg ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac oedolion agored i niwed.

Gweler yr hysbyseb a’r disgrifiad swydd atodol am fanylion pellach am y swydd.

Mae'n ofynnol i holl weithwyr y Coleg ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac oedolion agored i niwed.

Noder: Bydd gofyn i ymgeiswyr llwyddiannus gael archwiliad DBS manwl cyn dechrau gweithio (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £40).

Mae Coleg Sir Benfro yn croesawu ceisiadau yn enwedig gan: ymgeiswyr sydd â sgiliau cyfathrebu llafar Cymraeg da / ymgeiswyr ag anableddau / Milwyr Wrth Gefn y Lluoedd Arfog / ymgeiswyr rhannu swyddi.

Gwnewch yn siwr bod fersiwn gyfredol y ffurflen gais wedi'i chwblhau ar gyfer pob swydd wag. Mae fersiwn gyfredol y ffurflen gais ynghlwm wrth y swydd wag hon.

Dyddiad Cau: Canol Nos, Dydd Sul 28 Tachwedd 2021

I wneud cais am y swydd wag hon, lawrlwythwch y ffurflen gais amgaeedig a'i dychwelyd i recruitment@pembrokeshire.ac.uk