Gower College Swansea

Bank Lecturers - English for Speakers of Other Languages (ESOL)

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£14.61 - £26.73 per hour (dependent on qualifications and experience)
Posted
29 Oct 2021
Closes
30 Nov 2021
Ref
OCT20211429
Subject Area
ESOL / EAL
Job Level
Lecturer
Job Function
Academic Support
Contract Type
Temporary
Hours
Part Time

Benefits: Pro rata of National contract holiday entitlement, plus pro rata of 5 closure days and pro rata of 8 bank holidays, Teacher's Pension Scheme TPS, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking.

Attachments: GenericLecturerJDPS.doc

We are looking to create a varied bank of experienced, qualified, highly committed and motivated individuals to deliver a number of subject areas (to the WJEC/Pearson specifications). Successful candidates should possess a relevant degree, have a thorough knowledge of their specialist subject field and ideally a recognised teaching qualification or be willing to work towards one. 

Successful candidates will develop and employ a variety of learning strategies, including the use of ILT, to ensure excellence in teaching and learning and the achievement of course targets for retention and attainment. 

As a confident communicator, with enthusiasm and an innovative approach, you will have the ability to motivate and inspire students to create a positive learning environment leading to an outstanding learner experience. Possessing excellent organisation and problem solving skills you will adopt a flexible approach to working patterns during the daytime and evening.

Gower College Swansea welcomes applications from staff with Welsh Language skills.

Hourly rate: £14.61 - £26.73 per hour (dependent on qualifications and experience).

English for Speakers of Other Languages (ESOL)

We welcome applications from both newly qualified and experienced lecturers to teach on a range of levels based in our historic Llwyn Y Bryn Campus in Uplands. Holding a relevant degree, you will possess a CELTA Certificate (or equivalent) and ideally hold a PGCE qualification or be willing to work towards one. As ESOL is a growth area for the College, there is potential for a significant amount of hours. If you are passionate about teaching people from a wide variety of backgrounds, including asylum seekers and refugees, this could be a hugely rewarding career.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.  Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce.  We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to completing 6 months service).

Darlithwyr Banc - Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill (ESOL)

Reference: OCT20211435

Expiry date: 23:59, 30 November 2021

Location: Abertawe

Salary: £14.61 - £26.73 Per Hour

Benefits: Hawl i gael gwyliau'r contract cenedlaethol ar sail pro-rata, 5 diwrnod cau pro-rata ac 8 gwyl banc pro-rata, Cynllun Pensiwn Athrawon, amrywiaeth o fanteision i gyflogeion gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.

Attachments: GenericLecturer-JDPS(CYM).doc

Rydym yn chwilio am unigolion profiadaol, cymwysiedig ac ymroddedig i gyflwyno nifer o feysydd dysgu (yn unol â manylebau CBAC/Pearson). Bydd gan yr ymgeiswyr llwyddiannus radd berthnasol, gwybodaeth drylwyr o’u maes pwnc arbenigol ac, yn ddelfrydol, cymhwyster addysgu cydnabyddedig. Os na fydd ganddynt gymhwyster addysgu, rhaid iddynt fod yn barod i weithio tuag at ennill un.

Bydd yr ygmeiswyr llwyddiannus yn datblygu ac yn cyflwyno nifer eang o strategaethau addysgu, gan gynnwys TGCh, er mwyn sicrhau ardderchogrwydd o ran dysgu ac adysgu, ac i gyflawni targedau at ddibenion cadw a chyrrhaeddiad.

Fel cyfathrebwr hyderus, brwdfrydig sydd yn meddu ar ymagwedd arloesol, byddwch yn medru ysgogi ac ysbrydoli myfyrwyr, i greu amgyclhedd ddysgu cadarnhaol sy’n arwain at brofiad anhygoel i ddysgwyr. Bydd gennych sgiliau trefnu a datrys problemau gwych, a byddwch yn mabwysiadu dull hyblyg o ran gweithio patrymau yn ystod y dydd a gyda’r nos.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn croesawu ceisiadau gan siaradyr Cymraeg.

Cyfradd fesul awr: £14.61 - £26.73 yr awr (yn ddibynnol ar brofiad a chymwysterau)

Oriau Ad hoc

Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill (ESOL)

  • Croesawir ceisiadau gan ddarlithwyr sydd newydd gymhwyso yn ogystal â darlithwyr profiadol i addysgu amrywiaeth o lefelau ar ein Campws Llwyn y Bryn yn yr Uplands. Bydd gennych radd berthnasol, tystysgrif CELTA (neu’r cyfwerth) ac yn ddelfrydol, mi fydd gennych gymhwyster TAW, neu barodrwydd i weithio tuag at ennill un. Gan fod ESOL yn faes twf parhaus i’r Coleg, mae posibilrwydd y byddwch yn gallu gweithio nifer sylweddol o oriau. Os ydych yn angerddol am addysgu pobl o amrywiaeth eang o gefndiroedd, gan gynnwys ceiswyr lloches a ffoaduriaid, gallai hon fod yn yrfa werth chweil.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. 

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (ar yr amod eich bod wedi cwblhau 6 mis o wasanaeth).