Curriculum Area Manager (Construction)

Are you looking for a management role with a future looking and high performing rural college based within the beautiful Pembrokeshire National Park area?

Pembrokeshire College is looking for an inspiring individual to manage all aspects of Further Education, Higher Education and commercial activity within the Construction department comprising of the following disciplines;  Construction Management, Plumbing, Carpentry, Brickwork and Electrical Installation.  New and exciting opportunities will also be available to work within the Green Tech sector, supporting training for both new builds and retrofitting for existing housing.

Salary Details:
Scale MS1– MS6 (£41,919 - £48,770 pro rata)  A contribution to relocation costs is available

Contract Type: Salaried (Management) - Permanent

Hours of work: Full time - 37 hours per week   

Holiday Entitlement: 
37 days plus statutory bank holidays & College efficiency closures
(per annum)

Please see attached advert and job description for further details about this vacancy.

All College employees are required to safeguard and promote the welfare of children and vulnerable adults.

Please note: Successful candidates will be required to undertake an enhanced DBS check prior to commencing work (this is to be paid for by the individual at a cost of £40).

With effect from 1st April 2015 all FE Lecturers in Wales are required to register with the Education Workforce Council (EWC), prior to commencing employment (this is to be paid for by the individual at a cost of £45).

Pembrokeshire College particularly welcomes the following: applicants with good Welsh language verbal communication skills /Applicants with disabilities / Armed Forces Reservists / Job share applicants.

Please ensure that the current version of the application form is completed for all vacancies.  The current version of the application form is attached to this vacancy.

Closing Date:  Midnight, Sunday 21st November 2021

To apply for this vacancy, please download the attached application form and return this to recruitment@pembrokeshire.ac.uk

Rheolwr Maes Cwricwlwm (Adeiladwaith)

Ydych chi'n chwilio am rôl reoli gyda choleg gwledig sy'n edrych I’r dyfodol ac yn perfformio'n dda yn ardal hardd Parc Cenedlaethol Sir Benfro?  Mae Coleg Sir Benfro yn chwilio am unigolyn ysbrydoledig i reoli pob agwedd ar Addysg Bellach, Addysg Uwch a gweithgaredd masnachol yn yr adran Adeiladu sy'n cynnwys y disgyblaethau canlynol; Rheoli Adeiladu, Plymio, Gwaith Saer, Gwaith Brics a Gosodiadau Trydanol. Bydd cyfleoedd newydd a chyffrous hefyd ar gael i weithio yn y sector Technoleg Werdd, gan gefnogi hyfforddiant ar gyfer adeiladau newydd ac ôl-ffitio ar gyfer tai sydd eisoes yn bodoli.

Manylion Cyflog:
Graddfa MS1–MS6 (£41,919—£48,770 pro rata) Mae cyfraniad at gostau adleoli ar gael.

Math o Gontract: Cyflogedig (Rheoli) - Parhaol

Oriau gwaith:  Llawn-amser - 37 awr yr wythnos

Hawl Gwyliau:  
37 diwrnod ynghyd â gwyliau banc statudol a diwrnodau cau’r coleg er effeithlonrwydd (y flwyddyn)

Gweler yr hysbyseb a’r disgrifiad swydd atodol am fanylion pellach am y swydd.

Mae'n ofynnol i holl weithwyr y Coleg ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac oedolion agored i niwed.

Noder: Bydd gofyn i ymgeiswyr llwyddiannus gael archwiliad DBS manwl cyn dechrau gweithio (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £40).

O’r 1af Ebrill 2015, mae gofyn i bob darlithydd AB yng Nghymru gofrestru gyda'r Cyngor Gweithlu Addysg (EWC), cyn cychwyn cyflogaeth (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £45).

Mae Coleg Sir Benfro yn croesawu’n arbennig y canlynol:  ymgeiswyr â sgiliau cyfathrebu llafar Cymraeg da/ymgeiswyr ag anableddau /Milwyr Wrth Gefn y Lluoedd Arfog/ymgeiswyr rhannu swyddi.

Gwnewch yn siwr bod fersiwn gyfredol y ffurflen gais wedi'i chwblhau ar gyfer pob swydd wag. Mae fersiwn gyfredol y ffurflen gais ynghlwm wrth y swydd wag hon.

Dyddiad Cau: Hanner nos, Nos Sul 21 Tachwedd 2021

I wneud cais am y swydd wag hon, lawrlwythwch y ffurflen gais amgaeedig a'i dychwelyd i recruitment@pembrokeshire.ac.uk