Classroom Supervisors (Faculty Support)

Pembrokeshire College is looking for four Classroom Supervisors.  This is an exciting opportunity to gain experience within the College setting, undertaking generalist support duties including classroom supervision within each faculty area.  Whilst these are fixed term posts, it is not unusual for high performing, positive and enthusiastic staff to be retained for a longer period or even on a permanent basis.

Salary Details:    
Fixed Salary - £21,189 pro rata (equivalent to  £13.19 per hour)

Hours of Work: 
Full-time (4 x positions) - 37 hours per week x 38 weeks

For the right candidate, consideration of less hours may be considered on a job share basis.  This post will be worked over 36 weeks (which are the College’s term weeks from September to June)

Contract Type:    Salaried - Fixed term to 30/06/2022

This annualised hours contract will be paid in equal amounts from your commencement up to June 2022 and the appropriate element of payment for accrued annual leave for the duration of the contract will be incorporated into the calculation.   Please note, this is subject to the date of commencement)

Please see attached advert and job description for further details about this vacancy.

All College employees are required to safeguard and promote the welfare of children and vulnerable adults.

Please note: Successful candidates will be required to undertake an enhanced DBS check prior to commencing work (this is to be paid for by the individual at a cost of £40).

With effect from 1st April 2016 all FE Support Workers in Wales are required to register with the Education Workforce Council (EWC), prior to commencing employment (this is to be paid for by the individual at a cost of £15).

Pembrokeshire College particularly welcomes applications from:  applicants with good Welsh language verbal communication skills /applicants with disabilities / Armed Forces Reservists / job share applicants.

Please ensure that the current version of the application form is completed for all vacancies.  The current version of the application form is attached to this vacancy.

Closing Date: Midday, Friday 4th November 2021

To apply for this vacancy, please download the attached application form and return this to recruitment@pembrokeshire.ac.uk

Goruchwylwyr Dosbarth (Cymorth Cyfadran)

Mae Coleg Sir Benfro yn chwilio am bedwar Goruchwyliwr Dosbarth. Mae hwn yn gyfle cyffrous i ennill profiad o fewn lleoliad y Coleg, gan ymgymryd â dyletswyddau cymorth cyffredinol yn cynnwys goruchwyliaeth ystafell ddosbarth ym mhob maes cyfadran. Er bod y rhain yn swyddi cyfnod penodol, nid yw'n anarferol cadw staff uchel eu perfformiad, cadarnhaol a brwdfrydig am gyfnod hirach neu hyd yn oed yn barhaol.

Manylion Cyflog:
Cyflog Sefydlog - £21,189 pro rata (sy'n cyfateb i £13.19 yr awr)

Oriau Gwaith:
Llawn-amser (4 x swydd) - 37 awr yr wythnos x 38 wythnos
I'r ymgeisydd cywir, gellir ystyried llai o oriau ar sail rhannu swydd.
Bydd y swydd hon yn cael ei gweithio dros 36 wythnos (sef wythnosau tymor y Coleg rhwng Medi a Mehefin)

Math o Gontract:
Cyflog - Cyfnod penodol hyd 30/06/2022
Bydd y contract oriau blynyddol hwn yn cael ei dalu mewn symiau cyfartal o'ch cychwyn hyd at Fehefin 2022 a bydd yr elfen briodol o dâl ar gyfer gwyliau blynyddol cronedig trwy gydol y contract yn cael ei ymgorffori yn y cyfrifiad. Sylwch, mae hyn yn amodol ar y dyddiad cychwyn)

Gweler yr hysbyseb a’r disgrifiad swydd atodol am fanylion pellach am y swydd.

Mae'n ofynnol i holl weithwyr y Coleg ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac oedolion agored i niwed.

Noder: Bydd gofyn i ymgeiswyr llwyddiannus gael archwiliad DBS manwl cyn dechrau gweithio (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £40).

O’r 1af Ebrill 2016, mae gofyn i bob Gweithiwr Cefnogi AB yng Nghymru gofrestru gyda'r Cyngor Gweithlu Addysg (EWC), cyn cychwyn cyflogaeth (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £15).

Mae Coleg Sir Benfro yn croesawu ceisiadau yn enwedig gan: ymgeiswyr sydd â sgiliau cyfathrebu llafar Cymraeg da / ymgeiswyr ag anableddau / Milwyr Wrth Gefn y Lluoedd Arfog / ymgeiswyr rhannu swyddi.

Gwnewch yn siwr bod fersiwn gyfredol y ffurflen gais wedi'i chwblhau ar gyfer pob swydd wag. Mae fersiwn gyfredol y ffurflen gais ynghlwm wrth y swydd wag hon.

Dyddiad Cau:  Hanner dydd, Dydd Gwener 4ydd Tachwedd 2021

I wneud cais am y swydd wag hon, lawrlwythwch y ffurflen gais amgaeedig a'i dychwelyd i recruitment@pembrokeshire.ac.uk