Pastoral Coach

Location
Haverfordwest, Pembrokeshire (Sir Benfro) and remotely
Salary
BS22-25 - £23,581 - £25,534 pro rata
Posted
22 Oct 2021
Closes
31 Oct 2021
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Pembrokeshire College is currently seeking to appoint two motivated and inspiring individuals to join the Faculty Area of Specialist Vocational Education and the Faculty Area of Engineering, Computing and Construction.  We are ideally looking for two full-time individuals to undertake these roles, although consideration would be given for appropriate applicants to undertake either role on a job share basis.

(2 x positions)

Salary Details: BS22-25 - £23,581 - £25,534 pro rata

This is a 4 point incremental scale with progression to each point on an annual basis.  Commencing salaries will be assessed in accordance with the College’s starting salaries matrix.

Hours of Work:
Full time - 37 hours per week over term weeks (2 x positions)

This post will be worked over 36 weeks (which are the College’s term weeks from September to June)

For the right candidate, consideration of less hours may be considered on a job share basis.

Contract Type: Salaried term time only - Permanent

This annualised hours contract will be paid in equal amounts of 12 months (September to August) and the appropriate element of payment for accrued annual leave for the duration of the contract will be incorporated into the calculation.   Please note, this is subject to the date of commencement)

Please see attached advert and job description for further details about this vacancy.

All College employees are required to safeguard and promote the welfare of children and vulnerable adults.

Please note: Successful candidates will be required to undertake an enhanced DBS check prior to commencing work (this is to be paid for by the individual at a cost of £40).

With effect from 1st April 2016 all FE Support Workers in Wales are required to register with the Education Workforce Council (EWC), prior to commencing employment (this is to be paid for by the individual at a cost of £15).

Pembrokeshire College particularly welcomes applications from:  applicants with good Welsh language verbal communication skills /applicants with disabilities / Armed Forces Reservists / job share applicants.

Please ensure that the current version of the application form is completed for all vacancies.  The current version of the application form is attached to this vacancy.

Closing Date: Midnight, Sunday 31st October 2021

To apply for this vacancy, please download the attached application form and return this to recruitment@pembrokeshire.ac.uk

Anogwyr Cymorth Bugeiliol

(2 x swydd)

Ar hyn o bryd mae Coleg Sir Benfro yn ceisio penodi dau unigolyn llawn cymhelliant ac ysbrydoledig i ymuno â Maes Cyfadran Addysg Alwedigaethol Arbenigol a Maes Cyfadran Peirianneg, Cyfrifiadura ac Adeiladu. Yn ddelfrydol, rydym yn chwilio am ddau unigolyn llawn-amser i gyflawni'r rolau hyn, er y byddai ymgeiswyr priodol yn cael eu hystyried i gyflawni'r naill rôl neu'r llall ar sail rhannu swydd.

Manylion Cyflog: BS22-25—£23,581 - £25,534 pro rata

Mae hon yn raddfa gynyddrannol 4 pwynt gyda dilyniant i bob pwynt yn flynyddol. Asesir cyflogau cychwynnol yn unol â matrics cyflogau cychwynnol y Coleg.

Oriau Gwaith:
Llawn-amser - 37 awr yr wythnos dros wythnosau tymor (2 x swydd).  Bydd y swydd hon yn cael ei gweithio dros 36 wythnos (sef wythnosau tymor y Coleg rhwng Medi a Mehefin)

I'r ymgeisydd cywir, gellir ystyried llai o oriau ar sail rhannu swydd.

Math o Gontract: Cyflogedig, amser tymor yn unig - Parhaol

Gweler yr hysbyseb a’r disgrifiad swydd atodol am fanylion pellach am y swydd.

Mae'n ofynnol i holl weithwyr y Coleg ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac oedolion agored i niwed.

Noder: Bydd gofyn i ymgeiswyr llwyddiannus gael archwiliad DBS manwl cyn dechrau gweithio (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £40).

O’r 1af Ebrill 2016, mae gofyn i bob Gweithiwr Cefnogi AB yng Nghymru gofrestru gyda'r Cyngor Gweithlu Addysg (EWC), cyn cychwyn cyflogaeth (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £15).

Mae Coleg Sir Benfro yn croesawu ceisiadau yn enwedig gan: ymgeiswyr sydd â sgiliau cyfathrebu llafar Cymraeg da / ymgeiswyr ag anableddau / Milwyr Wrth Gefn y Lluoedd Arfog / ymgeiswyr rhannu swyddi.

Gwnewch yn siwr bod fersiwn gyfredol y ffurflen gais wedi'i chwblhau ar gyfer pob swydd wag. Mae fersiwn gyfredol y ffurflen gais ynghlwm wrth y swydd wag hon.

Dyddiad Cau:  Hanner Nos, Nos Wener 31 Hydref 2021

I wneud cais am y swydd wag hon, lawrlwythwch y ffurflen gais amgaeedig a'i dychwelyd i recruitment@pembrokeshire.ac.uk

Similar jobs

Similar jobs