Management Information Systems (MIS) Administrator

(B-wbl Consortium)

Pembrokeshire College has an exciting opportunity for an administrator to join the Work Based Learning and Management Information Teams.   You will provide timely and effective data processing and administrative support within the WBL Contracts and Compliance Team.  You will support the successful implementation and ongoing maintenance and development of Hub WBL systems.

Salary Details: £18,666 – £21,189 per annum

This is a 4 point incremental scale with progression to each point on an annual basis.  Commencing salaries will be assessed in accordance with the College’s starting salaries matrix.

Hours of Work:     Full-Time– 37 Hours per week

Contract Type: Salaried. Permanent

Holiday Entitlement:
28 days per annum (pro rata) plus statutory bank holidays & college efficiency closures

Qualifications:
Hold a relevant minimum level 2 qualification.  It is however highly desirable to hold a relevant level 3/4 qualification.  If not held, it is essential to undertake and achieve this within an agreed timescale.

Experience:
You will be an experienced administrator who is highly proficient with the use of the Microsoft Office Suite, with recent experience of using Excel at an advanced level.  You will have experience of minute taking, have excellent grammar, spelling and attention to detail.  Experience of using Maytas (v5) and EBS (v4) systems would be an advantage.

Please see attached advert and job description for further details about this vacancy.

All College employees are required to safeguard and promote the welfare of children and vulnerable adults.

Please note: Successful candidates will be required to undertake an enhanced DBS check prior to commencing work (this is to be paid for by the individual at a cost of £40).

Pembrokeshire College particularly welcomes applications from:  applicants with good Welsh language verbal communication skills /Applicants with disabilities / Armed Forces Reservists / Job share applicants.  All College employees are required to safeguard and promote the welfare of children and vulnerable adults. 

Please ensure that the current version of the application form is completed for all vacancies.  The current version of the application form is attached to this vacancy.

Closing Date:  Midnight, Sunday 7th November 2021

To apply for this vacancy, please download the attached application form and return this to recruitment@pembrokeshire.ac.uk

Gweinyddwr Systemau Gwybodaeth Rheoli (MIS)   
(Consortiwm B-wbl)

Mae gan Goleg Sir Benfro gyfle cyffrous i weinyddwr ymuno â'r Timau Seiliedig ar Waith a Gwybodaeth Rheoli. Byddwch yn darparu cymorth prosesu a gweinyddol data amserol ac effeithiol o fewn y Tîm Contractau a Chydymffurfiaeth Dysgu Seiliedig ar Waith (DSW). Byddwch yn cefnogi gweithredu llwyddiannus a Gwaith chynnal a chadw parhaus systemau Hwb DSW.

Manylion Cyflog: £18,666 - £21,189 y flwyddyn

Mae hon yn raddfa gynyddrannol 4 pwynt gyda dilyniant i bob pwynt yn flynyddol. Asesir cyflogau cychwynnol yn unol â matrics cyflogau cychwynnol y Coleg.

Oriau Gwaith: Llawn-amser—37 awr yr wythnos

Math o Gontract: Cyflogedig. Parhaol

Hawl Gwyliau: 28 diwrnod y flwyddyn (pro rata) ynghyd â gwyliau banc statudol a diwrnodau cau’r coleg er effeithlonrwydd

Cymwysterau: Yn meddu ar gymhwyster lefel 2 gofynnol perthnasol. Fodd bynnag, mae'n ddymunol iawn meddu ar gymhwyster lefel 3/4 perthnasol. Os heb gymhwyster felly, mae'n hanfodol cyflawni hyn o fewn amserlen y cytunwyd arni.

Profiad:
Byddwch yn weinyddwr profiadol sy'n hyddysg iawn yn y defnydd o gymwysiadau Microsoft Office, gyda phrofiad diweddar o ddefnyddio Excel ar lefel uwch. Bydd gennych brofiad o gymryd cofnodion, bydd gennych ramadeg a sillafu rhagorol a sylw i gywirdeb. Byddai profiad o ddefnyddio systemau Maytas (5) ac EBS (4) yn fantais.

Gweler yr hysbyseb a’r disgrifiad swydd atodol am fanylion pellach am y swydd.

Mae'n ofynnol i holl weithwyr y Coleg ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac oedolion agored i niwed.

Noder: Bydd gofyn i ymgeiswyr llwyddiannus gael archwiliad DBS manwl cyn dechrau gweithio (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £40).

Mae Coleg Sir Benfro yn croesawu yn arbennig geisiadau gan: ymgeiswyr sydd â sgiliau cyfathrebu llafar Cymraeg da / ymgeiswyr ag anableddau / Milwyr Wrth Gefn y Lluoedd Arfog / ymgeiswyr rhannu swyddi. Mae'n ofynnol i holl weithwyr y Coleg ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac oedolion agored i niwed.

Gwnewch yn siwr bod fersiwn gyfredol y ffurflen gais wedi'i chwblhau ar gyfer pob swydd wag. Mae fersiwn gyfredol y ffurflen gais ynghlwm wrth y swydd wag hon.

Dyddiad Cau: Hanner Nos, Nos Sul 7 Tachwedd 2021

I wneud cais am y swydd wag hon, lawrlwythwch y ffurflen gais amgaeedig a'i dychwelyd i recruitment@pembrokeshire.ac.uk