B-WBL Administrator

(Maternity Cover)

Pembrokeshire College is looking for an innovative administrator with a passion for systems and processes to join the B-wbl Consortium Team to cover a period of maternity leave.  You will be involved in the development and administration of a digital solution for paperwork and learning resources as well as organising meetings and communication for the team and a consortium of training providers. 

Salary Details: 
£18,666- £21,189 pro rata (equivalent to £9.70– £11.01 per hour)

Hours of Work: 37 hours per week over 5 days

Contract Type: Salaried– Fixed Term (for up to 1 year)

Holiday Entitlement: 
28 days Annual Leave plus 8 Bank Holidays per annum

Qualifications:
It is highly desirable to hold a relevant level 3 qualification.  If not held, it is essential to undertake and achieve this within an agreed timescale.

Details:
You will be an experienced administrator who is highly proficient with the use of the Microsoft Office Suite. You will have experience of minute taking, have excellent grammar, spelling and pay great attention to detail.

Please see attached advert and job description for further details about this vacancy.

All College employees are required to safeguard and promote the welfare of children and vulnerable adults.

Please note: Successful candidates will be required to undertake an enhanced DBS check prior to commencing work (this is to be paid for by the individual at a cost of £40).

Pembrokeshire College particularly welcomes applications from:  applicants with good Welsh language verbal communication skills /Applicants with disabilities / Armed Forces Reservists / Job share applicants.  All College employees are required to safeguard and promote the welfare of children and vulnerable adults. 

Please ensure that the current version of the application form is completed for all vacancies.  The current version of the application form is attached to this vacancy.

Closing Date:  Midnight, Sunday 7 November 2021

To apply for this vacancy, please download the attached application form and return this to recruitment@pembrokeshire.ac.uk

Gweinyddwr B-wbl

(Cyflenwi cyfnod mamolaeth)

Mae Coleg Sir Benfro yn chwilio am weinyddwr deinamig ac arloesol sydd ag angerdd am systemau a phrosesau i ymuno â Thîm Consortiwm B-wbl i gyflenwi cyfnod o famolaeth. Byddwch yn ymwneud â datblygu a gweinyddu datrysiad digidol ar gyfer gwaith papur ac adnoddau dysgu ynghyd â threfnu cyfarfodydd a chyfathrebu ar gyfer y tîm a chonsortiwm o ddarparwyr hyfforddiant.

Manylion Cyflog:
£18,666—£21,189 pro rata (cyfwerth â £9.70– £11.01 yr awr)

Oriau Gwaith: 37 awr yr wythnos dros 5 diwrnod

Math o Gontract: Cyflogedig—cyfnod penodol (am hyd at flwyddyn)

Hawl Gwyliau:
28 diwrnod o wyliau blynyddol ynghyd ag 8 gŵyl banc y flwyddyn

Cymwysterau:  
Mae'n ddymunol iawn meddu ar gymhwyster lefel 3 perthnasol. Os heb gymhwyster felly, mae'n hanfodol cyflawni hyn o fewn amserlen y cytunwyd arni.

Manylion:  
Byddwch yn weinyddwr profiadol sy'n hyfedr iawn yn y defnydd o feddalwedd Microsoft Office. Bydd gennych brofiad o gymryd cofnodion, gyda gramadeg a sillafu rhagorol ac yn talu sylw i fanylder.

Gweler yr hysbyseb a’r disgrifiad swydd atodol am fanylion pellach am y swydd.

Mae'n ofynnol i holl weithwyr y Coleg ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac oedolion agored i niwed.

Noder: Bydd gofyn i ymgeiswyr llwyddiannus gael archwiliad DBS manwl cyn dechrau gweithio (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £40).

Mae Coleg Sir Benfro yn croesawu yn arbennig geisiadau gan: ymgeiswyr sydd â sgiliau cyfathrebu llafar Cymraeg da / ymgeiswyr ag anableddau / Milwyr Wrth Gefn y Lluoedd Arfog / ymgeiswyr rhannu swyddi. Mae'n ofynnol i holl weithwyr y Coleg ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac oedolion agored i niwed.

Gwnewch yn siwr bod fersiwn gyfredol y ffurflen gais wedi'i chwblhau ar gyfer pob swydd wag. Mae fersiwn gyfredol y ffurflen gais ynghlwm wrth y swydd wag hon.

Dyddiad Cau: Hanner nos, Nos Sul 7 Tachwedd

I wneud cais am y swydd wag hon, lawrlwythwch y ffurflen gais amgaeedig a'i dychwelyd i recruitment@pembrokeshire.ac.uk