Gower College Swansea

Associate Tutor x 3

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£21,208.00 - £23,086.00 Per Annum
Posted
18 Oct 2021
Closes
29 Oct 2021
Ref
OCT20219936
Job Level
Tutor
Job Function
Academic Support
Contract Type
Fixed Term
Hours
Part Time

Benefits: 28 days holiday, plus 5 closure days and 8 bank holidays, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking

Attachments: AssociateTutor-JDPS.doc

We are seeking to appoint highly organised, experienced individuals to join our very busy Learning Area Teams. Providing short term supervision of classes in the event of the absence (planned or unplanned) of the lecturer, you will ensure that pupils are engaged in pre-set work, managing behaviour and ensuring a safe environment for all.

Working closely with the Faculty Office, you will be responsible for registering and supervising a class of students, ensuring they are engaged in learning activity and understand what is required of them.

You will hold or be working towards a degree or level 4 qualification and have 5 GCSEs grade C or equivalent, including Maths and English. 

Past experience of working with 14 – 19 year olds in an education setting, along with experience of arranging activities to engage young people and promote good behaviour is essential for this post.

You will need to be resourceful, flexible and proactive in your approach to work, ensuring you maintain sensitivity and professionalism in dealing with young people at all times.

In addition, you will need to demonstrate excellent knowledge of digital technology, remote delivery alongside excellent presentation skills.

Ideally you will possess Level 3 Welsh Language Skills in both Speaking & Listening.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.  Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce.  We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy.  If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to completing 6 months service).

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

 

Tiwtor Cyflenwi x 3

Benefits: 28 diwrnod o wyliau, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.

Attachments: AssiciateTutor-JDPS(CYM).doc

Rydym yn chwilio am unigolion trefnus a phrofiadol i ymuno â’n Timoedd Maes Dysgu prysur iawn. Gan ddarparu gwasanaeth cyflenwi tymor byr i ddosbarthiadau yn absenoldeb y darlithydd, byddwch yn sicrhau bod myfyrwyr yn ymgymryd â gwaith a ddosbarthwyd iddynt ymlaen llaw, rheoli eu hymddygiad a sicrhau amgylchedd diogel i bawb.

Gan weithio’n agos gyda Swyddfa’r Gyfadram, byddwch yn gyfrifol am gofrestru a goruchwylio dosbarth o fyfyrwyr ac yn gwneud yn siwr eich bod yn deall yr hyn sy’n ofynnol ganddynt.

Byddwch yn meddu ar, neu’n barod i ennill, gradd neu gymhwyster lefel 4, ynghyd â 5 TGAU (o leiaf gradd C) neu’r cyfwerth, gan gynnwys Mathemateg a Saesneg.

Mae meddu ar brofiad o weithio gyda phobl ifanc 14-19 mewn amgylchedd addysgol, ynghyd â phrofiad o drefnu gweithgareddau i ymgysylltu â phobl ifanc a hybu ymddygiad da yn hanfodol ar gyfer y rôl hon.

Bydd gofyn i chi fod yn ddyfeisgar, hyblyg a rhagweithiol yn eich gwaith, gan sicrhau eich bod yn cynnal sensitifrwydd a phroffesiynoldeb bob amser wrth ddelio â phobl ifanc.

Yn ogystal, bydd gofyn i chi ddangos gwybodaeth ragorol o dechnoleg ddigidol, dulliau addysgu o bell ynghyd â sgiliau cyflwyno gwych.

Yn ddelfrydol, byddwch yn meddu ar sgiliau Cymraeg (Siarad a Gwrando) Lefel 3.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. 

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar. 

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (ar yr amod eich bod wedi cwblhau 6 mis o wasanaeth).