Gower College Swansea

Facilities & Cleaning Supervisor

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£23,648.00 - £25,700.00 Per Annum
Posted
18 Oct 2021
Closes
29 Oct 2021
Ref
SEP20217684
Job Level
Facilities Support
Job Function
Estates and Facilities
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

Benefits: 28 days holiday, plus 5 closure days and 8 bank holidays, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking

Attachments: FacilitiesandCleaningSupervisor-JDPS.doc

Working closely with the Estates Manager you will supervise the day to day running and the work (including work allocation) carried out by the Estates facilities and cleaning teams for the satellite sites, act as the local point of contact / liaison for both internal staff / students and external contractors and consultants, monitor the on-site activities of contractors, and report on Health & Safety arrangements and ensuring the security of the College campuses

Working flexibly, including evenings and weekends, you will be prepared to attend call outs, cover staff absences, work at and travel to any of the College premises as and when required.

With previous experience in a similar role you will hold an NVQ Level 3 in a relevant craft or equivalent work experience and be willing to undertake a HNC or BIFM equivalent qualification in Facilities / M&E Services.  A Level 2 (GCSE or equivalent) grade C or above Literacy and Numeracy qualification together with a Health & Safety IOSH qualification is also essential for this post.

With experience of supervising a team you will have up to date knowledge of COSHH and Health and Safety issues, be able to work independently and effectively as part of a team and have strong administrative and IT skills.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.  Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce.  We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy.  If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to completing 6 months service).

Covering satellite sites to include the Llwyn-Y-Bryn, Sketty Hall and Kingsway campuses.

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

 

Goruchwyliwr Cyfleusterau a Glanhau

Benefits: 28 diwrnod o wyliau, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim

Attachments: FacilitiesCleaningSupervisor-JDPS(CYM).doc

Gan weithio’n agos â’r Rheolwr Ystadau byddwch yn goruchwylio gwaith dydd i ddydd (gan gynnwys dyrannu gwaith) y cyfleusterau Ystadau a’r timau glanhau, ac yn gweithredu fel pwynt cyswllt ar gyfer staff / myfyrwyr mewnol a chontractwyr ac ymgynghorwyr allanol. Yn ogystal, byddwch yn monitro gweithgareddau contractwyr sy’n cymryd lle ar y safle, yn adrodd ar drefniadau Iechyd a Diogelwch a sicrhau diogelwch campysau’r Coleg.

Gan weithio’n hyblyg (gan gynnwys penwythnosau a gweithio gyda’r nos), byddwch yn barod i fynychu galwadau, gweithio yn lle staff absennol, gweithio a theithio i unrhyw un o safleoedd y Coleg yn ôl yr angen.

Gyda phrofiad blaenorol o weithio mewn rôl debyg, bydd gennych NVQ Lefel 3 mewn crefft berthnasol neu brofiad gwaith cyfatebol. Byddwch hefyd yn barod i ymgymryd â HNC neu BIMF neu gymhwyster cyfwerth mewn Cyfleusterau / Gwasanaethau M&E. Mae cymhwyster Lefel 2 (TGAU neu’r cyfwerth), gradd C neu uwch mewn Llythrennedd a Rhifedd, ynghyd â chymhwyster Iechyd a Diogelwch IOSH yn hanfodol ar gyfer y rôl hon.

Gyda phrofiad o oruchwylio tîm, bydd gennych wybodaeth gyfredol am COSHH a materion Iechyd a Diogelwch. Byddwch hefyd yn medru gweithio’n annibynnol ac fel rhan o dîm, ac yn meddu ar sgiliau gweinyddu a TG da.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. 

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar. 

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (ar yr amod eich bod wedi cwblhau 6 mis o wasanaeth).

Gorchuddio safleoedd satelite i'w cynnwys Llwyn-Y-Bryn, Plas Sgeti a Ffordd y Brenin.

 

Similar jobs

Similar jobs