Invigilator

Bridgend College are looking for individuals to assist with ongoing examinations at the College.

You will be required to supervise the conduct of written and/or online examinations.

This will include the preparation of examination rooms and materials and the

distribution and collection of examination papers.

You will be computer literate and possess good communication skills, both oral and written. You will also have good organisation skills and excellent attention to detail. Experience of working at a College or School is desirable. 

For more information, please view the job information pack:

Job Information Pack 

Closing date: 29th October 2021 

Please note: Interviews may be held remotely via video conferencing so access to a PC/device with a webcam may be required.

Bridgend College recognises its responsibility to ensure the safety and wellbeing of all students.  We apply a rigorous process of checking the suitability of staff and volunteers to work with children and vulnerable adults.

This post is subject to a satisfactory Enhanced DBS disclosure for child and adult workforce.

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Goruchwyliwr Arholiadau 

Mae Coleg Penybont yn chwilio am unigolion i gynorthwyo gydag arholiadau parhaus yn y Coleg.

Bydd gofyn i chi oruchwylio cynnal arholiadau ysgrifenedig a / neu ar-lein. Bydd hyn yn cynnwys paratoi ystafelloedd a deunyddiau arholiadau a dosbarthu a chasglu papurau arholiad.

Byddwch yn hyddysg mewn cyfrifiadura ac yn meddu ar sgiliau cyfathrebu da, ar lafar ac yn ysgrifenedig.  Bydd hefyd gennych sgiliau trefnu da a sylw rhagorol i fanylder. Mae profiad o weithio mewn Coleg neu Ysgol yn ddymunol. 

Am fwy o wybodaeth, gwelwch y pecyn gwybodaeth swydd:

Pecyn Gwybodaeth Swydd 

Dyddiad cau: 29ain Hydref 2021 

Noder: Efallai caiff cyfweliadau eu cynnal o bell drwy fideo gynadledda felly efallai bydd angen mynediad i gyfrifiadur/dyfais gyda gwe-gamera.

Mae Coleg Penybont yn cydnabod ei gyfrifoldeb dros sicrhau diogelwch a lles pob myfyriwr. Rydym yn defnyddio proses drylwyr i wirio addasrwydd staff a gwirfoddolwyr i weithio â phlant ac oedolion bregus.

Mae’r swydd uchod yn amodol ar ddatgeliad DBS Estynedig boddhaol ar gyfer gweithlu plant ac oedolion.