Gower College Swansea

0.6 Engineering Lecturer

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£21,136.00 - £41,598.00 Per Annum, Pro Rata
Posted
15 Oct 2021
Closes
28 Oct 2021
Ref
OCT20218286
Subject Area
Engineering
Job Level
Lecturer
Job Function
Academic Support
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

Benefits: Pro rata of National contract holiday entitlement, plus pro rate of 5 closure days and pro rata of 8 bank holidays, Teacher's Pension Scheme TPS, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking.

Attachments: Engineering Lecturer 0.6 Temporary.doc
EngineerLecturer-JDPS.doc

We are seeking an experienced, talented and highly motivated individual to teach all levels of FE and HE in mainly Mechanical Engineering subject areas.

The ideal candidate should possess a suitable degree and have experience of teaching a range of Engineering related topics in a post-16 setting. CAM, CNC and MATLAB skills would be advantageous. A recognised teaching qualification is desirable. 

Working as part of a team, you will develop and employ a variety of teaching, learning and assessment strategies, monitor learner progress and provide effective feedback throughout the academic year.  Ensuring excellence in teaching and learning is a key priority for the College and you will be expected to make a full contribution to team meetings and have a positive impact on the overall quality of this subject area. 

As a confident communicator, you need to be an enthusiastic and committed individual who can engage, inspire and challenge all learners to achieve their individual potential. You will have good organisational and problem solving skills and will be prepared to work flexibly.

This is a superb opportunity for a first class applicant to join an established department and work in a College with an excellent reputation for successful outcomes.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.  Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce.  We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to completing 6 months service).

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Benefits: Hawl i gael gwyliau'r contract cenedlaethol ar sail pro-rata, 5 diwrnod cau pro-rata ac 8 gwyl banc pro-rata, Cynllun Pensiwn Athrawon, amrywiaeth o fanteision i gyflogeion gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.

Attachments: EngineerLecturer-JDPS(Cym).doc

Rydym yn chwilio am unigolyn profiadol, brwdfrydig a dawnus i addysgu Safon Uwch ac UG yn bennaf ym maes pwnc Peirianneg Fecanyddol. Byddwch yn ymgymryd â dyletswyddau aelod o staff sydd ar hyn o bryd ar gyfnod sabothol a bydd y cytundeb yn cychwyn ar 1 Tachwedd ac yn dod i ben ddiwedd mis Mehefin 2022.

Dylai’r ymgeisydd delfrydol feddu ar radd addas a phrofiad o addysgu ystod o bynciau (mewn amgylchedd ôl-16) sy’n ymwneud â Pheirianneg. Yn ogystal, byddai meddu ar CAM, CNC, MATLAB a chymhwyster addysgu yn fanteisiol.

Gan weithio fel rhan o dîm, byddwch yn datblygu a defnyddio amrywiaeth o strategaethau addysgu, dysgu ac asesu ac yn monitro cynnydd dysgwyr. Hefyd, byd gofyn i chi ddarparu adborth effeithiol trwy gydol y flwyddyn academaidd. Mae sicrhau ardderchowgrwydd mewn addysgu a dysgu yn flaenoriaeth allweddol i’r Coleg a bydd disgwyl i chi wneud cyfraniad llawn i gyfarfodydd tîm a chael effaith gadarnhaol ar ansawdd cyffredinol y maes pwnc hwn.

Yn gyfathrebwr clir, byddwch yn frwdfrydig ac ymroddedig ac yn medru ymgysylltu, ysgogi a herio dysgwyr fel y gallant gyflawni eu potensial llawn. Bydd gennych sgiliau trefnu a datrys problemau gwych a byddwch yn barod i weithio’n hyblyg.

Dyma gyfle gwych i ymgeisydd o’r radd flaenaf ymuno ag adran sefydledig ac i weithio i Goleg sydd ag enw rhagorol am sicrhau canlyniadau llwyddiannus.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. 

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (ar yr amod eich bod wedi cwblhau 6 mis o wasanaeth).

 

Similar jobs

Similar jobs