Aspire Learner Voice Co-ordinator

(within the College’s Aspire Department)

Pembrokeshire College has an exciting opportunity for a Learner Voice Coordinator to join the Aspire Quality Team. Do you have the enthusiasm needed to listen to our college students, and be their voice for change? Are you a brilliant communicator, and able to effectively engage with young people? If so, we want to hear from you!

Salary:
£18,666 pro rata.  Equivalent to £11.62 (inc annual leave) per hour (fractionalised posts are paid in equal amounts over 12 months and the appropriate element of holiday pay will be incorporated into the calculation)

Hours of Work:
22.5 hours per week -worked over the College’s term (36 weeks per year)

Working pattern to be agreed with line manager upon appointment

Contract Type: Salaried. Permanent

Experience: 
You must have a good standard of written and oral communication.  You will be a good communicator, in particular with young people. You will have creative and innovative methods of inspiring learners to engage with Learner Voice and participate in Learner Voice activity. Whilst it is not essential, experience of being a former or current student at the College would be an advantage.

Please see attached advert and job description for further details about this vacancy.

All College employees are required to safeguard and promote the welfare of children and vulnerable adults.

Please note: Successful candidates will be required to undertake an enhanced DBS check prior to commencing work (this is to be paid for by the individual at a cost of £40).

Pembrokeshire College particularly welcomes applications from:  applicants with good Welsh language verbal communication skills /Applicants with disabilities / Armed Forces Reservists / Job share applicants.  All College employees are required to safeguard and promote the welfare of children and vulnerable adults. 

Please ensure that the current version of the application form is completed for all vacancies.  The current version of the application form is attached to this vacancy.

Closing Date:  Midnight, Sunday 24th October 2021

To apply for this vacancy, please download the attached application form and return this to recruitment@pembrokeshire.ac.uk

 Cydlynydd Llais y Dysgwr Aspire

(o fewn Adran Aspire y Coleg)

Mae gan Goleg Sir Benfro gyfle cyffrous i Gydlynydd Llais Dysgwr ymuno â Thîm Ansawdd Aspire. Oes gennych chi'r brwdfrydedd sydd ei angen i wrando ar ein myfyrwyr coleg, a bod yn llais iddyn nhw dros newid? Ydych chi'n gyfathrebwr gwych, ac yn gallu ymgysylltu'n effeithiol â phobl ifanc? Os felly, rydym am glywed gennych!

Cyflog:
£18,666 pro rata. Cyfwerth â £11.62 (yn cynnwys gwyliau blynyddol) yr awr (telir swyddi ffracsiynol mewn symiau cyfartal dros 12 mis a bydd yr elfen briodol o dâl gwyliau yn cael ei chynnwys yn y cyfrifiad)

Oriau Gwaith:
22.5 awr yr wythnos - wedi gweithio dros dymhorau’r Coleg (36 wythnos y flwyddyn)
Patrwm gweithio i'w gytuno gyda'r rheolwr llinell ar ôl penodi

Math o Gontract: Cyflogedig. Parhaol

Profiad: 
Rhaid bod gennych safon dda o gyfathrebu ysgrifenedig a llafar. Byddwch yn gyfathrebwr da, yn enwedig gyda phobl ifanc. Bydd gennych ddulliau creadigol ac arloesol o ysbrydoli dysgwyr i ymgysylltu â Llais y Dysgwr a chymryd rhan mewn gweithgaredd Llais y Dysgwr. Er nad yw'n hanfodol, byddai profiad o fod yn gyn-fyfyriwr neu'n fyfyriwr presennol yn y Coleg yn fantais.

Gweler yr hysbyseb a’r disgrifiad swydd atodol am fanylion pellach am y swydd.

Mae'n ofynnol i holl weithwyr y Coleg ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac oedolion agored i niwed.

Noder: Bydd gofyn i ymgeiswyr llwyddiannus gael archwiliad DBS manwl cyn dechrau gweithio (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £40).

Mae Coleg Sir Benfro yn croesawu yn arbennig geisiadau gan: ymgeiswyr sydd â sgiliau cyfathrebu llafar Cymraeg da / ymgeiswyr ag anableddau / Milwyr Wrth Gefn y Lluoedd Arfog / ymgeiswyr rhannu swyddi. Mae'n ofynnol i holl weithwyr y Coleg ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac oedolion agored i niwed.

Gwnewch yn siwr bod fersiwn gyfredol y ffurflen gais wedi'i chwblhau ar gyfer pob swydd wag. Mae fersiwn gyfredol y ffurflen gais ynghlwm wrth y swydd wag hon.

Dyddiad Cau: Hanner Nos, Nos Sul 24 Hydref 202​1

I wneud cais am y swydd wag hon, lawrlwythwch y ffurflen gais amgaeedig a'i dychwelyd i recruitment@pembrokeshire.ac.uk