Gower College Swansea

Health and Social Care Lecturer x 2 (Maternity Cover)

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£21,136.00 - £38,680.00 Per Annum
Posted
14 Oct 2021
Closes
27 Oct 2021
Ref
OCT20218481
Job Level
Lecturer
Job Function
Academic Support
Contract Type
Fixed Term
Hours
Part Time

Benefits: Pro rata of National contract holiday entitlement, plus pro rate of 5 closure days and pro rata of 8 bank holidays, Teacher's Pension Scheme TPS, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking

Duration: 1 year Attachments: Health and Care - Lecturer JD.doc

We are looking for an experienced, qualified, highly committed and motivated individual to teach and assess learners within the Health and Social Care programmes at Levels 1,2,3,4,5. This will also include delivery of Welsh Baccalaureate.  Successful candidates should possess a relevant degree, have a thorough knowledge of their specialist subject field and ideally a recognised teaching qualification. 

You will develop and employ a variety of learning strategies, including the use of ILT, to ensure excellence in teaching and learning and the achievement of course targets for retention and attainment. 

As a confident communicator, with enthusiasm and an innovative approach, you will have the ability to motivate and inspire students to create a positive learning environment leading to an outstanding learner experience. Possessing excellent organisation and problem solving skills you will adopt a flexible approach to working patterns during the daytime and evening.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.  Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce.  We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to completing 6 months service).

12 hours, 52 weeks – Fixed term until January 2023 (Maternity cover)

18.5 hours, 52 weeks – Fixed term until February 2023 (Maternity cover)

Darlithwyr Iechyd a Gofal x 2 (Cyfnod Mamolaeth)

Reference: OCT20211094

Expiry date: 23:59, 27 October 2021

Location: Abertawe

Salary: £21,136.00 - £38,680.00 Per Annum

Benefits: Hawl i gael gwyliau'r contract cenedlaethol ar sail pro-rata, 5 diwrnod cau pro-rata ac 8 gwyl banc pro-rata, Cynllun Pensiwn Athrawon, amrywiaeth o fanteision i gyflogeion gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.

Duration: 1 flwyddyn Attachments: HealthandCareLecturer-JDPS(Cym).doc

Rydym yn chwilio am unigolyn profiadol, brwdfrydig ac ymroddedig i addysgu ac asesu dysgwyr sy’n astudio rhaglenni Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Lefelau 1,2,3,4,5). Bydd gofyn i ddeiliad y swydd gyflwyno Bagloriaeth Cymru, yn ogystal. Dylai ymgeiswyr llwyddiannus feddu ar radd berthnasol, gwybodaeth drylwyr o'u maes pwnc arbenigol ac, yn ddelfrydol, cymhwyster addysgu cydnabyddedig. 

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn datblygu a defnyddio amrywiaeth o strategaethau dysgu, gan gynnwys defnyddio TGD, i sicrhau rhagoriaeth mewn dysgu ac addysgu a chyrraedd targedau cwrs ar gyfer cadw a chyrhaeddiad. 

Yn gyfathrebwr hyderus, gyda brwdfrydedd ac ymagwedd arloesol, bydd gennych y gallu i ysgogi ac ysbrydoli myfyrwyr i greu amgylchedd dysgu cadarnhaol gan gynnig profiad rhagorol i ddysgwyr. Bydd gennych sgiliau rhagorol o ran datrys problemau a threfnu, a byddwch yn mabwysiadu ymagwedd hyblyg tuag at batrymau gwaith yn ystod y dydd a'r nos.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. 

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (ar yr amod eich bod wedi cwblhau 6 mis o wasanaeth).

12 awr, 52 wythnos - Tymor penodol tan Ionawr 2023 (Mamolaeth)

18.5 awr, 52 wythnos - Tymor penodol tan Chwefror 2023 (Mamolaeth)