Tutor(s) in Hospitality & Catering (Kitchen and Front of House)

Pembrokeshire College has an exciting opportunity for Tutor(s) to join our Hospitality Department, assisting learners with their skills and in the smooth running of our SEED Restaurant.  If you are interested in passing on your knowledge and experience to the next generation, or have an interest in moving into teaching, this is an excellent opportunity  (perhaps worked around current commitments) to gain experience and access to other working opportunities.

Salary Details:   £21,189 - £24,766 BAR £25,534 - £29,295 pro rata

This is an 8 point incremental scale with progression to each point on an annual basis with the opportunity to further progress on to an extended scale following the BAR.  Commencing salaries will be assessed in accordance with the College’s starting salaries matrix.

Hours of Work:   Up to Full-time - 37 hours per week 

Hours will be worked flexibility throughout the weekdays and will include evening work

We welcome applications from those who are interested in fewer hours which could be worked flexibly alongside roles in industry.

Contract Type:     Salaried - Permanent  

Holiday Entitlement:    
28 days annual leave plus statutory public holidays per annum
Increase to 32 days annual leave following 5 full years of service

Qualifications: 

  • You will hold a level 3 Catering and Hospitality qualification in Professional Cooking or equivalent and/or relevant industry experience. Ideally, you will also have front of house experience.
  • Ideally you will hold a current First Aid Certificate and a Level 2 Food Hygiene certificate. (If not held, you will be required to undertake and achieve within an agreed timescale)
  •  It is desirable but not essential to hold a Teaching  or training Qualification e.g. Award in Education and Training (AET).  If not held, this could be undertaken and achieved within the College

The successful candidates will have substantive and recent experience of working within a practical hospitality & catering environment.  Previous experience of assessing or training colleagues or apprentices would be an advantage but not essential.

Practical experience and knowledge of current and upcoming processes and innovations within the Hospitality & Catering industry is essential, with the ability to pass this on through innovative and creative learning experiences.  Applicants must be confident in their understanding of industry standards and be able to demonstrate a passion for keeping up to date with industry trends.

Please see attached advert and job description for further details about this vacancy.

All College employees are required to safeguard and promote the welfare of children and vulnerable adults.

Please note: Successful candidates will be required to undertake an enhanced DBS check prior to commencing work (this is to be paid for by the individual at a cost of £40).

With effect from 1st April 2016 all FE Support Workers in Wales are required to register with the Education Workforce Council (EWC), prior to commencing employment (this is to be paid for by the  individual  at a cost of £15).

Pembrokeshire College particularly welcomes applications from:  applicants with good Welsh language verbal communication skills /Applicants with disabilities / Armed Forces Reservists / Job share applicants.  All College employees are required to safeguard and promote the welfare of children and vulnerable adults. 

Please ensure that the current version of the application form is completed for all vacancies.  The current version of the application form is attached to this vacancy.

Closing Date:  Midnight, Wednesday 27th  October 2021

To apply for this vacancy, please download the attached application form and return this to recruitment@pembrokeshire.ac.uk

Tiwtoriaid Rhan-Amser mewn Lletygarwch ac Arlwyo

(Cegin a Blaen Tŷ)

Mae gan Goleg Sir Benfro gyfle cyffrous i Diwtor(iaid) ymuno â'n Hadran Lletygarwch, gan gynorthwyo dysgwyr â'u sgiliau ac i redeg ein Bwyty SEED. Os oes gennych ddiddordeb mewn trosglwyddo'ch gwybodaeth a'ch profiad i'r genhedlaeth nesaf, neu os oes gennych ddiddordeb mynd i mewn i ddysgu, mae hwn yn gyfle gwych (efallai’n gweithio o amgylch ymrwymiadau cyfredol) i ennill profiad a mynediad at gyfleoedd gwaith eraill.

Manylion Cyflog: £21,189 - £24,766 BAR £25,534 - £29,295 pro rata

Mae hon yn raddfa gynyddrannol 8 pwynt gyda dilyniant i bob pwynt yn flynyddol gyda'r cyfle i symud ymlaen i raddfa estynedig yn dilyn y BAR. Asesir cyflogau cychwynnol yn unol â matrics cyflogau cychwynnol y Coleg.

Oriau Gwaith:
Hyd at Llawn-amser - 37 awr yr wythnos   
Bydd yr oriau'n cael eu gweithio’n hyblygrwydd trwy gydol yr wythnos a byddan nhw’n cynnwys gwaith gyda'r nos

Rydym yn croesawu ceisiadau gan y rhai sydd â diddordeb mewn llai o oriau y gellid eu gweithio'n hyblyg ochr yn ochr â rolau mewn diwydiant.

Math o Gontract: Cyflogedig—Parhaol

Hawl Gwyliau: 28 diwrnod o wyliau blynyddol ynghyd â gwyliau cyhoeddus statudol y flwyddyn.  Yn cynyddu i 32 diwrnod o wyliau blynyddol yn dilyn 5 mlynedd lawn o wasanaeth

Cymwysterau:

  • Bydd gennych gymhwyster Arlwyo a Lletygarwch lefel 3 mewn Coginio Proffesiynol neu brofiad cyfwerth a/neu ddiwydiant perthnasol. Yn ddelfrydol, bydd gennych hefyd brofiad blaen tŷ.
  • Yn ddelfrydol, bydd gennych Dystysgrif Cymorth Cyntaf cyfredol a thystysgrif Hylendid Bwyd Lefel 2. (Os heb y rhain, bydd gofyn i chi eu cyflawni o fewn amserlen y cytunwyd arni)
  • Mae'n ddymunol ond nid yw'n hanfodol bod â chymhwyster dysgu neu hyfforddi e.e. Dyfarniad mewn Addysg a Hyfforddiant (AET). Os heb gymhwyster felly, gellid cyflawni hyn yn y Coleg

Bydd gan yr ymgeiswyr llwyddiannus brofiad sylweddol a diweddar o weithio mewn amgylchedd lletygarwch ac arlwyo ymarferol. Byddai profiad blaenorol o asesu neu hyfforddi cydweithwyr neu brentisiaid yn fantais ond nid yn hanfodol.

Mae profiad ymarferol a gwybodaeth am brosesau ac arloesedd cyfredol a rhai sydd ar ddod yn y diwydiant Lletygarwch ac Arlwyo yn hanfodol, gyda'r gallu i drosglwyddo hyn trwy brofiadau dysgu arloesol a chreadigol. Rhaid i ymgeiswyr fod yn hyderus yn eu dealltwriaeth o safonau'r diwydiant a gallu dangos angerdd dros gael y wybodaeth ddiweddaraf am dueddiadau'r diwydiant.

Gweler yr hysbyseb a’r disgrifiad swydd atodol am fanylion pellach am y swydd.

Mae'n ofynnol i holl weithwyr y Coleg ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac oedolion agored i niwed.

Noder: Bydd gofyn i ymgeiswyr llwyddiannus gael archwiliad DBS manwl cyn dechrau gweithio (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £40).

Yn weithredol o 1af Ebrill 2016, mae'n ofynnol i bob Gweithiwr Cymorth AB yng Nghymru gofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg, cyn dechrau cyflogaeth (telir hyn gan yr unigolyn am gost o £15).

Mae Coleg Sir Benfro yn croesawu yn arbennig geisiadau gan: ymgeiswyr sydd â sgiliau cyfathrebu llafar Cymraeg da / ymgeiswyr ag anableddau / Milwyr Wrth Gefn y Lluoedd Arfog / ymgeiswyr rhannu swyddi. Mae'n ofynnol i holl weithwyr y Coleg ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac oedolion agored i niwed.

Gwnewch yn siwr bod fersiwn gyfredol y ffurflen gais wedi'i chwblhau ar gyfer pob swydd wag. Mae fersiwn gyfredol y ffurflen gais ynghlwm wrth y swydd wag hon.

Dyddiad Cau: Canol Nos, Dydd Mercher 27 Hydref 2021

I wneud cais am y swydd wag hon, lawrlwythwch y ffurflen gais amgaeedig a'i dychwelyd i recruitment@pembrokeshire.ac.uk