Assessor(s) - Electrical Installation

Pembrokeshire College is currently seeking to appoint an Assessor(s) to work with candidates in their workplace to enable them to gain their electrical qualifications. This role provides an excellent opportunity for industry professionals to pass on their skills and expertise to our future generation of electricians by assessing learners work in the workplace.  Due to the flexibility of this role, this could be worked alongside an industry role.

Salary Details: £23,581 - £25,534 BAR £26,366 - £29,295 pro rata

This is an 8 point extended incremental scale with progression to each on an annual basis.   Commencing salaries will be assessed in accordance with the College’s starting salaries matrix.

Hours of Work: Up to full-time - 37 hours per week

We welcome applications from those who are interested in fewer hours or part-time assessing which could be worked alongside their roles in industry.

Contract Type: Salaried - Permanent

Please see attached advert and job description for further details about this vacancy.

All College employees are required to safeguard and promote the welfare of children and vulnerable adults.

Please note: Successful candidates will be required to undertake an enhanced DBS check prior to commencing work (this is to be paid for by the individual at a cost of £40).

With effect from 1st April 2017 all Workbased Learning Practitioners in Wales are required to register with the Education Workforce Council (EWC), prior to commencing employment (this is to be paid for by the individual at a cost of £45).

Pembrokeshire College particularly welcomes applications from:  applicants with good Welsh language verbal communication skills /Applicants with disabilities / Armed Forces Reservists / Job share applicants.  All College employees are required to safeguard and promote the welfare of children and vulnerable adults. 

Please ensure that the current version of the application form is completed for all vacancies.  The current version of the application form is attached to this vacancy.

Closing Date:  Midnight, Wednesday 27th  October 2021

To apply for this vacancy, please download the attached application form and return this to recruitment@pembrokeshire.ac.uk

Asesydd/Aseswyr mewn Gosodiadau Trydanol

Ar hyn o bryd mae Coleg Sir Benfro yn ceisio penodi Asesydd/Aseswyr i weithio gydag ymgeiswyr yn eu gweithle i'w galluogi i ennill eu cymwysterau trydanol. Mae'r rôl hon yn rhoi cyfle gwych i weithwyr proffesiynol y diwydiant drosglwyddo eu sgiliau a'u harbenigedd i'n cenhedlaeth nesaf o drydanwyr trwy asesu gwaith dysgwyr yn y gweithle. Oherwydd hyblygrwydd y rôl hon, gellid gweithio hyn ochr yn ochr â rôl diwydiant.

Manylion Cyflog:         £23,581 - £25,534 BAR £26,366 - £29,295 pro rata

Mae hon yn raddfa gynyddrannol estynedig 8 pwynt gyda dilyniant i bob un yn flynyddol.  Asesir cyflogau cychwynnol yn unol â matrics cyflogau cychwynnol y Coleg.

Oriau Gwaith:        Llawn-amser - 37 awr yr wythnos

Rydym yn croesawu ceisiadau gan y rhai sydd â diddordeb mewn llai o riau neu asesu rhan-amser y gellid eu gweithio ochr yn ochr â'u rolau mewn diwydiant.

Math o Gontract: Cyflogedig - Parhaol

Gweler yr hysbyseb a’r disgrifiad swydd atodol am fanylion pellach am y swydd.

Mae'n ofynnol i holl weithwyr y Coleg ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac oedolion agored i niwed.

Noder: Bydd gofyn i ymgeiswyr llwyddiannus gael archwiliad DBS manwl cyn dechrau gweithio (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £40).

O’r 1af Ebrill 2017, mae gofyn i bob Ymarferydd Dysgu Seiliedig ar Waith yng Nghymru gofrestru gyda'r Cyngor Gweithlu Addysg (EWC), cyn cychwyn cyflogaeth (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £45).

Mae Coleg Sir Benfro yn croesawu yn arbennig geisiadau gan: ymgeiswyr sydd â sgiliau cyfathrebu llafar Cymraeg da / ymgeiswyr ag anableddau / Milwyr Wrth Gefn y Lluoedd Arfog / ymgeiswyr rhannu swyddi. Mae'n ofynnol i holl weithwyr y Coleg ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac oedolion agored i niwed.

Gwnewch yn siwr bod fersiwn gyfredol y ffurflen gais wedi'i chwblhau ar gyfer pob swydd wag. Mae fersiwn gyfredol y ffurflen gais ynghlwm wrth y swydd wag hon.

Dyddiad Cau: Canol Nos, Dydd Mercher 27 Hydref 2021

I wneud cais am y swydd wag hon, lawrlwythwch y ffurflen gais amgaeedig a'i dychwelyd i recruitment@pembrokeshire.ac.uk