Workshop Assistant (Technician)

We have an exciting opportunity for an individual to join the College’s Plumbing team as a Workshop Assistant.  This role offers excellent experience and the potential for future work for the right candidate.

Salary Details:       Scale BS12-18 (currently £11.62 - £13.19 per hour)

This is a 4 point incremental scale with progression to each point on an annual basis.  Commencing salaries will be assessed in accordance with the College’s starting salaries matrix.

Hours of Work:     22 hours per week (equivalent of 3 days per week)

Working hours are all during College term time and the relevant leave element is paid within the hourly rate. 

Contract Type:    
Initially fixed term to 30/06/2022

There may be opportunity for this to extend further following a review of the role which will be undertaken prior to the fixed term date.

Please see attached advert and job description for further details about this vacancy.

All College employees are required to safeguard and promote the welfare of children and vulnerable adults.

Please note: Successful candidates will be required to undertake an enhanced DBS check prior to commencing work (this is to be paid for by the individual at a cost of £40).

With effect from 1st April 2016 all FE Support Workers in Wales are required to register with the Education Workforce Council (EWC), prior to commencing employment (this is to be paid for by the  individual  at a cost of £15).

Pembrokeshire College particularly welcomes applications from:  applicants with good Welsh language verbal communication skills /Applicants with disabilities / Armed Forces Reservists / Job share applicants.  All College employees are required to safeguard and promote the welfare of children and vulnerable adults. 

Please ensure that the current version of the application form is completed for all vacancies.  The current version of the application form is attached to this vacancy.

Closing Date:  Midnight, Wednesday 27th  October 2021

To apply for this vacancy, please download the attached application form and return this to recruitment@pembrokeshire.ac.uk

Cynorthwyydd Gweithdy (Technegydd)

Mae gennym gyfle cyffrous i unigolyn ymuno â thîm Plymio y Coleg fel Cynorthwyydd Gweithdy. Mae'r rôl hon yn cynnig profiad rhagorol a'r potensial ar gyfer gwaith yn y dyfodol i'r ymgeisydd cywir.

Manylion Cyflog:    Graddfa BS12-18 (£11.62 ar hyn o bryd - £13.19 yr awr)

Mae hon yn raddfa gynyddrannol 4 pwynt gyda dilyniant i bob pwynt yn flynyddol. Asesir cyflogau cychwynnol yn unol â matrics cyflogau cychwynnol y Coleg.

Oriau Gwaith: 22 awr yr wythnos (cyfwerth â 3 diwrnod yr wythnos)

Mae'r oriau gwaith i gyd yn ystod tymor y Coleg a thelir yr elfen gwyliau berthnasol o fewn y gyfradd fesul awr.

Math o Gontract: Cyfnod penodol i ddechrau hyd at 30/06/2022

Efallai y bydd cyfle i hyn ymestyn ymhellach yn dilyn adolygiad o'r rôl a fydd yn cael ei chyflawni cyn dyddiad y cyfnod penodol.

Gweler yr hysbyseb a’r disgrifiad swydd atodol am fanylion pellach am y swydd.

Mae'n ofynnol i holl weithwyr y Coleg ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac oedolion agored i niwed.

Noder: Bydd gofyn i ymgeiswyr llwyddiannus gael archwiliad DBS manwl cyn dechrau gweithio (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £40).

Yn weithredol o 1af Ebrill 2016, mae'n ofynnol i bob Gweithiwr Cymorth AB yng Nghymru gofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg, cyn dechrau cyflogaeth (telir hyn gan yr unigolyn am gost o £15).

Mae Coleg Sir Benfro yn croesawu yn arbennig geisiadau gan: ymgeiswyr sydd â sgiliau cyfathrebu llafar Cymraeg da / ymgeiswyr ag anableddau / Milwyr Wrth Gefn y Lluoedd Arfog / ymgeiswyr rhannu swyddi. Mae'n ofynnol i holl weithwyr y Coleg ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac oedolion agored i niwed.

Gwnewch yn siwr bod fersiwn gyfredol y ffurflen gais wedi'i chwblhau ar gyfer pob swydd wag. Mae fersiwn gyfredol y ffurflen gais ynghlwm wrth y swydd wag hon.

Dyddiad Cau: Canol Nos, Dydd Mercher 27 Hydref 2021

I wneud cais am y swydd wag hon, lawrlwythwch y ffurflen gais amgaeedig a'i dychwelyd i recruitment@pembrokeshire.ac.uk