IT Technician

Pembrokeshire College is looking to appoint an IT Technician to work in a progressive IT environment, with a central focus on the student experience. We pride ourselves in making the most of advances in technology to maximise what we can deliver, this is a diverse and interesting role. 

Salary: £18,666—£21,189 BAR £21,446—£22,995 per annum

Hours of Work: Full-Time; 37 hours per week (Monday-Friday)

Contract Type: Salaried—Permanent

Holiday Entitlement: 28 days per year (plus statutory bank holidays)

Qualifications: It is essential to hold a relevant level 3 qualification. It is highly desirable to hold a relevant Level 4 qualification i.e. HNC

Experience: 
The successful applicant must be able to demonstrate relevant experience and be suitably IT literate.  Candidates should demonstrate       experience in implementing and maintaining PC’s and printers in Microsoft environment ideally using Novell ZenWorks or similar for PC imaging and deployment. Cisco telephony experience would also be beneficial.

Details:
The IT Technician has responsibility for assisting both staff and students with their computing needs, including the provision of computer imaging, application delivery and technical issues. They will need to provide the best possible customer service from the IT Helpdesk and complete jobs from the Computer Services work schedule as allocated by the Computer Support Team Leader.

Please see attached advert and job description for further details about this vacancy.

All College employees are required to safeguard and promote the welfare of children and vulnerable adults.

Please note: Successful candidates will be required to undertake an enhanced DBS check prior to commencing work (this is to be paid for by the individual at a cost of £40).

With effect from 1st April 2016 all FE Support Workers in Wales are required to register with the Education Workforce Council (EWC), prior to commencing employment (this is to be paid for by the  individual  at a cost of £15).

Pembrokeshire College particularly welcomes applications from:  applicants with good Welsh language verbal communication skills /Applicants with disabilities / Armed Forces Reservists / Job share applicants.  All College employees are required to safeguard and promote the welfare of children and vulnerable adults. 

Please ensure that the current version of the application form is completed for all vacancies.  The current version of the application form is attached to this vacancy.

Closing Date:  Midnight, Sunday 24th October 2021

To apply for this vacancy, please download the attached application form and return this to recruitment@pembrokeshire.ac.uk

Technegydd TG

Mae Coleg Sir Benfro am benodi Technegydd TG i weithio mewn amgylchedd TG blaengar, gyda ffocws canolog ar brofiad y myfyriwr. Rydym yn ymfalchïo mewn gwneud y gorau o ddatblygiadau mewn technoleg i wneud y mwyaf o'r hyn y gallwn ei gyflawni. Mae hon yn rôl amrywiol a diddorol.

Cyflog: £18,666 — £21,189 BAR £21,446 — £22,995 y flwyddyn

Oriau Gwaith: Llawn-Amser. 37 awr yr wythnos (Dydd Llun—Dydd Gwener)

Math o Gontract: Cyflog - Parhaol

Hawl Gwyliau: 28 diwrnod y flwyddyn (ynghyd â gwyliau banc statudol)

Cymwysterau:
Mae'n hanfodol bod â chymhwyster lefel 3 perthnasol. Mae'n ddymunol iawn bod â chymhwyster Lefel 4 perthnasol h.y. HNC

Profiad:
Rhaid i'r ymgeisydd llwyddiannus allu dangos profiad perthnasol a bod â llythrennedd TG digonol. Dylai ymgeiswyr ddangos profiad o weithredu a chynnal cyfrifiaduron personol ac argraffwyr mewn amgylchedd Microsoft, gan ddefnyddio Novell ZenWorks yn ddelfrydol neu debyg ar gyfer delweddu a defnyddio cyfrifiadur personol. Byddai profiad teleffoni Cisco hefyd yn fuddiol

Manylion:
Mae'r Technegydd TG yn gyfrifol am gynorthwyo staff a myfyrwyr â'u hanghenion cyfrifiadurol, gan gynnwys darparu delweddu cyfrifiadurol, gweithio â chymwysiadau a materion technegol. Bydd angen iddynt ddarparu'r gwasanaeth cwsmer gorau posibl o'r Ddesg Gymorth TG a chwblhau swyddi o amserlen waith y Gwasanaethau Cyfrifiadurol fel y'u dyrannwyd gan yr Arweinydd Tîm Cymorth Cyfrifiaduron.

Gweler yr hysbyseb a’r disgrifiad swydd atodol am fanylion pellach am y swydd.

Mae'n ofynnol i holl weithwyr y Coleg ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac oedolion agored i niwed.

Noder: Bydd gofyn i ymgeiswyr llwyddiannus gael archwiliad DBS manwl cyn dechrau gweithio (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £40).

Yn weithredol o 1af Ebrill 2016, mae'n ofynnol i bob Gweithiwr Cymorth AB yng Nghymru gofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg, cyn dechrau cyflogaeth (telir hyn gan yr unigolyn am gost o £15).

Mae Coleg Sir Benfro yn croesawu yn arbennig geisiadau gan: ymgeiswyr sydd â sgiliau cyfathrebu llafar Cymraeg da / ymgeiswyr ag anableddau / Milwyr Wrth Gefn y Lluoedd Arfog / ymgeiswyr rhannu swyddi. Mae'n ofynnol i holl weithwyr y Coleg ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac oedolion agored i niwed.

Gwnewch yn siwr bod fersiwn gyfredol y ffurflen gais wedi'i chwblhau ar gyfer pob swydd wag. Mae fersiwn gyfredol y ffurflen gais ynghlwm wrth y swydd wag hon.

Dyddiad Cau: Hanner Nos, Nos Sul 24 Hydref 2021

I wneud cais am y swydd wag hon, lawrlwythwch y ffurflen gais amgaeedig a'i dychwelyd i recruitment@pembrokeshire.ac.uk