Administrator within the Aspire Staff Development Team

(Fixed Term to 31st July 2022)

(Funded under the Mental Health and PDF Projects)

Pembrokeshire College has an exciting opportunity for an administrator to join the Aspire Staff Development Team. Are you passionate about the opportunity to be involved in the process of investing in others? Are you creative in your approach to get people on board and inspire them to develop further? Do you have an eye for advertising and the design of inspirational development campaigns? Are you a problem solver and effective planner? Would you like to experience the value of being at the heart of helping others to develop, towards  ensuring the College is providing an awesome learning experience? Then we want to hear from you!

Salary Details:
£18,666 – £21,189 BAR £21,446—£22.995 per annum (pro rata)                  

Hours of Work:
22.5 hours per week (Days and hours to be agreed with Manager upon   appointment)

Contract Type:
Salaried– Fixed term until 31st July 2022

Qualifications:
Hold a relevant minimum level 2 qualification.  It is however highly desirable to hold a relevant level 3/4 qualification.  If not held, it is essential to undertake and achieve this within an agreed timescale.

Experience:
You will be an experienced administrator who is highly proficient with the use of the Microsoft Office Suite, with recent experience of using Excel at an advanced level.  You will have experience of minute taking, have excellent grammar, spelling and attention to detail. 

Please see attached advert and job description for further details about this vacancy.

All College employees are required to safeguard and promote the welfare of children and vulnerable adults.

Please note: Successful candidates will be required to undertake an enhanced DBS check prior to commencing work (this is to be paid for by the individual at a cost of £40).

Pembrokeshire College particularly welcomes applications from:  applicants with good Welsh language verbal communication skills /applicants with disabilities / Armed Forces Reservists / job share applicants.

Please ensure that the current version of the application form is completed for all vacancies.  The current version of the application form is attached to this vacancy.

Closing Date:  Midnight, Sunday 24th October 2021

To apply for this vacancy, please download the attached application form and return this to recruitment@pembrokeshire.ac.uk

Gweinyddwro fewn Tîm Datblygu Staff Aspire

(Cyfnod penodol hyd 31 Gorffennaf 2022)

(Ariannwyd o dan y Prosiectau Iechyd Meddwl a PDF)

Mae gan Goleg Sir Benfro gyfle cyffrous i weinyddwr ymuno â Thîm Datblygu Staff Aspire. Ydych chi'n angerddol am y cyfle i fod yn rhan o'r broses o fuddsoddi mewn eraill? Ydych chi'n greadigol yn eich dull o gael pobl i ymuno a'u hysbrydoli i ddatblygu ymhellach? Oes gennych chi lygad am hysbysebu a dylunio ymgyrchoedd datblygu ysbrydoledig? Ydych chi'n ddatryswr problemau ac yn gynllunydd effeithiol? Hoffech chi brofi gwerth bod wrth wraidd helpu eraill i ddatblygu, tuag at sicrhau bod y Coleg yn darparu profiad dysgu anhygoel? Yna rydyn ni am glywed gennych!

Manylion Cyflog:
£18,666 - £21,189 BAR £21,446— £22.995 y flwyddyn (pro rata)

Oriau Gwaith:
2.5 awr yr wythnos (Dyddiau ac oriau i'w cytuno gyda'r Rheolwr ar ôl penodi)

Math o Gontract: Cyflogedig - Cyfnod penodol tan 31 Gorffennaf 2022

Cymwysterau:   
Yn meddu ar gymhwyster lefel 2 gofynnol perthnasol. Fodd bynnag, mae'n ddymunol iawn meddu ar gymhwyster lefel 3/4 perthnasol. Os heb gymhwyster felly, mae'n hanfodol cyflawni hyn o fewn amserlen y cytunwyd arni.

Profiad:  Byddwch yn weinyddwr profiadol sy'n hyddysg iawn yn y defnydd o gymwysiadau Microsoft Office, gyda phrofiad diweddar o ddefnyddio Excel ar lefel uwch. Bydd gennych brofiad o gymryd cofnodion, bydd gennych ramadeg a sillafu rhagorol a sylw i gywirdeb.

Gweler yr hysbyseb a’r disgrifiad swydd atodol am fanylion pellach am y swydd.

Mae'n ofynnol i holl weithwyr y Coleg ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac oedolion agored i niwed.

Noder: Bydd gofyn i ymgeiswyr llwyddiannus gael archwiliad DBS manwl cyn dechrau gweithio (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £40).

Mae Coleg Sir Benfro yn croesawu ceisiadau yn enwedig gan: ymgeiswyr sydd â sgiliau cyfathrebu llafar Cymraeg da / ymgeiswyr ag anableddau / Milwyr Wrth Gefn y Lluoedd Arfog / ymgeiswyr rhannu swyddi.

Gwnewch yn siwr bod fersiwn gyfredol y ffurflen gais wedi'i chwblhau ar gyfer pob swydd wag. Mae fersiwn gyfredol y ffurflen gais ynghlwm wrth y swydd wag hon.

Dyddiad Cau: Hanner Nos, Nos Sul 24eg Hydref 2021

I wneud cais am y swydd wag hon, lawrlwythwch y ffurflen gais amgaeedig a'i dychwelyd i recruitment@pembrokeshire.ac.uk