Gower College Swansea

Tutor/Assessor - Carpentry

Location
Jubilee, London (Greater)
Salary
£24,917.00 - £27,422.00 Per Annum
Posted
08 Oct 2021
Closes
22 Oct 2021
Ref
OCT20219816
Job Function
Academic Support
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Benefits: 28 days holiday, plus 5 closure days and 8 bank holidays, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking

Attachments: CarpentryTutorAssessor-JDPS.do

We would consider applicants seeking 0.5 (part-time) employment contracts. 

Gower College Swansea is seeking a qualified and experienced Tutor/Assessor to join the Carpentry provision within our Construction Learning Area. 

Teaching and assessing learners in Carpentry and Joinery, you will assess and internally verify portfolios to ensure they meet the requirements of the various external verifiers and awarding bodies.  You will also work with customers in industry to maintain and build relationships.

You will have up to date knowledge of the industry with a Level 3 qualification in Carpentry and Joinery or a related subject.  You will possess a recognised apprenticeship in Carpentry and Joinery and ideally hold, or be working towards, a recognised teaching qualification and TAQA/V1 award.

A professional approach and up to date knowledge of the industry is essential, along with the ability to provide a high quality teaching and learning experience for all learners.

You will have excellent organisational and communication skills, with the ability to work flexibly, on your own initiative and as part of a team. 

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.  Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce.  We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to completing 6 months service).

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Tiwtor/Aseswr – Gwaith Coed

Benefits: 28 diwrnod o wyliau, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.

Attachments: CarpentryTutorAssessor-JDPS(CY).doc

Byddem yn ystyried ymgeiswyr sy'n eisiau cael contractau cyflogaeth 0.5 (rhan-amser).

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn chwilio am Diwtor/Asesydd cymwys a phrofiadol i ymuno â darpariaeth ein maes Dysgu Adeiladu.

Yn ogysta ag addysgu ac asesu dysgwyr sy’n astudio Gwaith Coed a Saernïaeth, byddwch yn asesu ac yn gwirio portfolios yn fewnol er mwyn sicrhau eu bod yn cwrss â gofynion y dilyswyr a’r cyrff dyfarnu allanol. Bydd hefyd gofyn ichi weithio gyda chwsmeriaid y diwydiant er mwyn cynnal a meithrin perthnasau.

Bydd gennych wybodaeth gyfredol o’r diwydiant ynghyd â lefel 3 mewn Gwaith Coed a Saernïaeth neu bwnc perthnasol arall. Y ogystal, bydd gennych brentisiaeth mewn Gwaith Coed a Saernïaeth ac, yn ddelfrydol mi fydd gennych, neu’n barod i weithio tuag at ennill cymhwyster addysgu cydnabyddedig TAQA/V1.

Rhaid ichi feddu ar ymagwedd broffesiynol a gwybodaeth gyfredol am y diwydiant, ynghyd â’r gallu i ddarparu profiad dysgu ac addysgu o ansawdd uchel i’r dysgwyr. Bydd gennych sgiliau trefnu a chyfathrebu rhagorol a gallu i weithio’n hyblyg, ar liwt eich hun ac fel rhan o dîm. 

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac mae disgwyl i bob aelod o staff rhannnu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau’n destun gwiriad DBS ehangach a bydd gofyn ichi gofrestru â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. 

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (ar yr amod eich bod wedi cwblhau 6 mis o wasanaeth).