Lecturer in Construction

Pembrokeshire College has an exciting opportunity for an experienced construction professional to join the construction team as a lecturer. This role will be primarily focussed on our technical and professional courses, delivering modules to the next generation of Construction Managers and Designers.

Salary Details:
Scale: ALS1-4 (£21,136 - £24,943 pro rata)
MG1-UP1 (£26,911 - £38,680 pro rata)
Opportunity to progress onto a further scale UP2-UP3 (£40,114 - £41,598 pro rata)

Hours of Work:
Full Time - 37 hours per week (equivalent to 835 annual teaching hours)

We welcome applications from those who are interested in fewer hours or part-time teaching.

Contract Type:  Salaried - Fixed term to 30/06/2022

Holiday Entitlement: 
46 days Annual Leave plus 8 Bank Holidays & College closure days per annum

Please see attached advert and job description for further details about this vacancy.

All College employees are required to safeguard and promote the welfare of children and vulnerable adults.

Please note: Successful candidates will be required to undertake an enhanced DBS check prior to commencing work (this is to be paid for by the individual at a cost of £40).

With effect from 1st April 2015 all FE Lecturers in Wales are required to register with the Education Workforce Council (EWC), prior to commencing employment (this is to be paid for by the individual at a cost of £45).

Pembrokeshire College particularly welcomes applications from:  applicants with good Welsh language verbal communication skills /applicants with disabilities / Armed Forces Reservists / job share applicants.

Please ensure that the current version of the application form is completed for all vacancies.  The current version of the application form is attached to this vacancy.

Closing Date:  Midnight, Sunday 10th October 2021

To apply for this vacancy, please download the attached application form and return this to recruitment@pembrokeshire.ac.uk

Darlithydd mewn Adeiladu

Mae gan Goleg Sir Benfro gyfle cyffrous i weithiwr proffesiynol profiadol mewn adeiladu ymuno â'r tîm Adeiladu fel darlithydd. Bydd y rôl hon yn canolbwyntio'n bennaf ar ein cyrsiau technegol a phroffesiynol, gan gyflwyno modiwlau i'r genhedlaeth nesaf o Reolwyr a Dylunwyr Adeiladu.

Manylion Cyflog:      
Graddfa: ALS1-4 (£21,136 - £24,943 pro rata)
MG1-UP1 (£26,911 - £38,680 pro rata)
Cyfle i symud ymlaen ar raddfa bellach
UP2-UP3 (£40,114 - £41,598 pro rata)

Oriau Gwaith:
Llawn Amser - 37 awr yr wythnos (sy'n cyfateb i 835 o oriau dysgu blynyddol)  Rydym yn croesawu ceisiadau gan y rhai sydd â diddordeb mewn llai o oriau neu ddysgu rhan-amser.

Math o Gontract: Cyflogedig  - Tymor penodol hyd at 30/06/2022

Hawl Gwyliau: 46 diwrnod o wyliau y flwyddyn ynghyd ag 8 diwrnod Gŵyl Banc a diwrnodau cau’r Coleg 

Gweler yr hysbyseb a’r disgrifiad swydd atodol am fanylion pellach am y swydd.

Mae'n ofynnol i holl weithwyr y Coleg ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac oedolion agored i niwed.

Noder: Bydd gofyn i ymgeiswyr llwyddiannus gael archwiliad DBS manwl cyn dechrau gweithio (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £40).

O’r 1af Ebrill 2015, mae gofyn i bob darlithydd AB yng Nghymru gofrestru gyda'r Cyngor Gweithlu Addysg (EWC), cyn cychwyn cyflogaeth (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £45).

Mae Coleg Sir Benfro yn croesawu ceisiadau yn enwedig gan: ymgeiswyr sydd â sgiliau cyfathrebu llafar Cymraeg da / ymgeiswyr ag anableddau / Milwyr Wrth Gefn y Lluoedd Arfog / ymgeiswyr rhannu swyddi.

Gwnewch yn siwr bod fersiwn gyfredol y ffurflen gais wedi'i chwblhau ar gyfer pob swydd wag. Mae fersiwn gyfredol y ffurflen gais ynghlwm wrth y swydd wag hon.

Dyddiad Cau:  Hanner Nos, Nos Sul 10 Hydref 2021

I wneud cais am y swydd wag hon, lawrlwythwch y ffurflen gais amgaeedig a'i dychwelyd i recruitment@pembrokeshire.ac.uk