Pastoral Support Coach

(project funded - fixed term to 31/08/2022)

Pembrokeshire College is currently seeking to appoint a motivated and inspiring individual to join the faculty area of Engineering, Computing and Construction.  We are ideally looking for one individual to undertake this role, although consideration would be given for appropriate applicants to undertake the role on a job share basis.

Salary Details:
£23,581 - £25,534 pro rata.  Equivalent to £14.69 - £15.90 per hour

Hours of Work:
Full time - 37 hours per week

This post will be worked over 36 weeks (which are the College’s term weeks from September to June)

For the right candidate, consideration of less hours may be considered on a job share basis.

Please see attached advert and job description for further details about this vacancy.

All College employees are required to safeguard and promote the welfare of children and vulnerable adults.

Please note: Successful candidates will be required to undertake an enhanced DBS check prior to commencing work (this is to be paid for by the individual at a cost of £40).

With effect from 1st April 2016 all FE Support Workers in Wales are required to register with the Education Workforce Council (EWC), prior to commencing employment (this is to be paid for by the individual at a cost of £15).

Pembrokeshire College particularly welcomes applications from:  applicants with good Welsh language verbal communication skills /applicants with disabilities / Armed Forces Reservists / job share applicants.

Please ensure that the current version of the application form is completed for all vacancies.  The current version of the application form is attached to this vacancy.

Closing Date:  Midnight, Sunday 3rd October 2021

To apply for this vacancy, please download the attached application form and return this to recruitment@pembrokeshire.ac.uk

Anogwyr Cymorth Bugeiliol

(prosiect a ariennir - cyfnod penodol hyd at 31/08/2022)

Ar hyn o bryd mae Coleg Sir Benfro yn ceisio penodi unigolyn brwdfrydig ac ysbrydoledig i ymuno â maes cyfadran Peirianneg, Cyfrifiadura ac Adeiladu. Yn ddelfrydol, rydym yn chwilio am un unigolyn i gyflawni'r rôl hon, er y byddai ymgeiswyr priodol yn cael eu hystyried i gyflawni'r rôl ar sail rhannu swydd.

Manylion Cyflog:
£23,581 - £25,534 pro rata   Cyfwerth â £14.69 - £15.90 yr awr)

Oriau Gwaith:
Llawn-amser - 37 awr yr wythnos

Bydd y swydd hon yn cael ei gweithio dros 36 wythnos (sef wythnosau tymor y Coleg rhwng Medi a Mehefin)

I'r ymgeisydd cywir, gellir ystyried ystyried llai o oriau ar sail rhannu swydd.

Gweler yr hysbyseb a’r disgrifiad swydd atodol am fanylion pellach am y swydd.

Mae'n ofynnol i holl weithwyr y Coleg ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac oedolion agored i niwed.

Noder: Bydd gofyn i ymgeiswyr llwyddiannus gael archwiliad DBS manwl cyn dechrau gweithio (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £40).

O’r 1af Ebrill 2016, mae gofyn i bob Gweithiwr Cefnogi AB yng Nghymru gofrestru gyda'r Cyngor Gweithlu Addysg (EWC), cyn cychwyn cyflogaeth (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £15).

Mae Coleg Sir Benfro yn croesawu ceisiadau yn enwedig gan: ymgeiswyr sydd â sgiliau cyfathrebu llafar Cymraeg da / ymgeiswyr ag anableddau / Milwyr Wrth Gefn y Lluoedd Arfog / ymgeiswyr rhannu swyddi.

Gwnewch yn siwr bod fersiwn gyfredol y ffurflen gais wedi'i chwblhau ar gyfer pob swydd wag. Mae fersiwn gyfredol y ffurflen gais ynghlwm wrth y swydd wag hon.

Dyddiad Cau:  Hanner nos, Dydd Sul 3 Hydref 2021

I wneud cais am y swydd wag hon, lawrlwythwch y ffurflen gais amgaeedig a'i dychwelyd i recruitment@pembrokeshire.ac.uk