Learning Support Assistants

Pembrokeshire College is looking for Learning Support Assistants to support learners who have Additional Learning Needs and disabilities, to achieve their career aspirations and programme of study.  Due to a gender under representation within the team, male applicants are particularly welcome.

Salary Details:     £18,637 (pro rata) equivalent to £9.69 per hour

Contract Type: 
Hourly Paid. Part time, absence and fixed term positions are available

9-4 (9-5 during the current academic year), up to 5 days per week, over the College’s term (36 weeks per year)

Qualifications:   GCSE Maths and English grade A-C or equivalent

Details:
We are looking for a number of candidates with experience of supporting individuals with a range of Additional Learning Needs.  It is essential that they have a good standard of education and strong literacy and numeracy skills, together with excellent IT, interpersonal and communication skills.   Support is currently provided either face to face or online via the College’s online learning platform, therefore candidates must have strong IT skills.    Knowledge of assistive technology would be advantageous. 

We are looking for flexible individuals who enjoy working within a team environment.  The preferred candidate will have experience of supporting learners with  Autism and associated behaviour profiles.  They may be required to undertake personal care. 

Please see attached advert and job description for further details about this vacancy.

All College employees are required to safeguard and promote the welfare of children and vulnerable adults.

Please note: Successful candidates will be required to undertake an enhanced DBS check prior to commencing work (this is to be paid for by the individual at a cost of £40).

With effect from 1st April 2016 all FE Support Workers in Wales are required to register with the Education Workforce Council (EWC), prior to commencing employment (this is to be paid for by the individual at a cost of £15).

Pembrokeshire College particularly welcomes applications from:  applicants with good Welsh language verbal communication skills /applicants with disabilities / Armed Forces Reservists / job share applicants.

Please ensure that the current version of the application form is completed for all vacancies.  The current version of the application form is attached to this vacancy.

Closing Date:  Midnight, Sunday 3rd October 2021

To apply for this vacancy, please download the attached application form and return this to recruitment@pembrokeshire.ac.uk

Cynorthwywyr Cymorth Dysgu

Mae Coleg Sir Benfro yn chwilio am Gynorthwywyr Cymorth Dysgu i gynorthwyo dysgwyr sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol ac anableddau, i gyflawni eu dyheadau gyrfa a'u rhaglen astudio. Oherwydd tangynrychiolaeth rhyw yn y tîm, mae croeso arbennig i ymgeiswyr gwrywaidd.

Manylion Cyflog:     £18,637 (pro rata) sy'n cyfateb i £9.69 yr awr

Math o Gontract:  
Tâl fesul awr. Mae swyddi rhan-amser, cyflenwi absenoldeb a chyfnod penodol ar gael
9-4 (9-5 yn ystod y flwyddyn academaidd gyfredol), hyd at 5 diwrnod yr wythnos, dros dymor y Coleg (36 wythnos y flwyddyn)

Cymwysterau:   TGAU Mathemateg a Saesneg gradd A-C neu gyfwerth

Manylion:
Rydym yn chwilio am nifer o ymgeiswyr sydd â phrofiad o gefnogi unigolion ag ystod o Anghenion Dysgu Ychwanegol. Mae'n hanfodol bod ganddynt addysg o safon dda a sgiliau llythrennedd a rhifedd cryf, ynghyd â sgiliau TG, sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu rhagorol. Ar hyn o bryd darperir cymorth naill ai wyneb yn wyneb neu ar-lein trwy blatfform dysgu ar-lein y Coleg, felly mae'n rhaid i ymgeiswyr feddu ar sgiliau TG cryf. Byddai gwybodaeth am dechnoleg gynorthwyol yn fanteisiol.

Rydym yn chwilio am unigolion hyblyg sy'n mwynhau gweithio mewn amgylchedd tîm. Bydd gan yr ymgeisydd a ffefrir brofiad o gefnogi dysgwyr ag Awtistiaeth a phroffiliau ymddygiad cysylltiedig. Efallai y bydd gofyn iddynt ymgymryd â gofal personol.

Mae Coleg Sir Benfro yn croesawu’n arbennig geisiadau gan: ymgeiswyr sydd â sgiliau cyfathrebu llafar Cymraeg da, gydag anableddau, o bob rhyw, Milwyr Wrth Gefn y Lluoedd Arfog / ac ymgeiswyr rhannu swydd.

Gweler yr hysbyseb a’r disgrifiad swydd atodol am fanylion pellach am y swydd.

Mae'n ofynnol i holl weithwyr y Coleg ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac oedolion agored i niwed.

Noder: Bydd gofyn i ymgeiswyr llwyddiannus gael archwiliad DBS manwl cyn dechrau gweithio (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £40).

O’r 1af Ebrill 2016, mae gofyn i bob Gweithiwr Cefnogi AB yng Nghymru gofrestru gyda'r Cyngor Gweithlu Addysg (EWC), cyn cychwyn cyflogaeth (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £15).

Mae Coleg Sir Benfro yn croesawu ceisiadau yn enwedig gan: ymgeiswyr sydd â sgiliau cyfathrebu llafar Cymraeg da / ymgeiswyr ag anableddau / Milwyr Wrth Gefn y Lluoedd Arfog / ymgeiswyr rhannu swyddi.

Gwnewch yn siwr bod fersiwn gyfredol y ffurflen gais wedi'i chwblhau ar gyfer pob swydd wag. Mae fersiwn gyfredol y ffurflen gais ynghlwm wrth y swydd wag hon.

Dyddiad Cau:  Hanner nos, Dydd Sul 3 Hydref 2021

I wneud cais am y swydd wag hon, lawrlwythwch y ffurflen gais amgaeedig a'i dychwelyd i recruitment@pembrokeshire.ac.uk