Casual Swedish Body Massage and Indian Head Massage Tutor

Do you have a skill in Swedish Body Massage or Indian Head Massage that you want to share? We are looking for an enthusiastic and motivated individual to pass on their knowledge, wisdom and experience to help students gain an Agored Cymru recognised qualification. These part-time courses are looking to be delivered either during the day or evenings.

Your Tasks:

  • Plan, prepare and deliver short courses across Bridgend. Pass on industry experience; transferring your skills and knowledge into learning programmes and assessments Supervise a work area to ensure safety is met

And remember if you haven't had previous experience of being a tutor, but do have industry experience, we want to hear from you!

Role Requirements:

  • Someone who is enthusiastic and creative who works well with others Proactive work ethic Natural ability to support and motivate An efficient & effective work ethic Experience gained in a skill (as listed above) Educated to Level 3/4 standard (E.g NVQ/City & Guilds/VTCT) Enjoys building engaging relationships with students and making a difference in their learning experience.

NB: Due to a large response to this role, we may be inclined to close this vacancy early!

Job Information Pack

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Tiwtor Tylino’r Corff yn y Dull Swedaidd a Thylino’r Pen yn y Dull Indiaidd Achlysurol

Oes gennych chi ddawn mewn Tylino’r Corff yn y Dull Swedaidd neu Dylino’n Pen yn y Dull Indiaidd yr hoffech chi ei rhannu? Rydyn ni’n chwilio am unigolyn brwdfrydig ac awyddus i drosglwyddo ei wybodaeth, ei ddoethineb a’i brofiad i helpu myfyrwyr i ennill cymhwyster a gydnabyddir gan Agored Cymru. Bwriedir cyflwyno’r cyrsiau rhan-amser hyn naill ai yn ystod y dydd neu yn y nosweithiau.

Eich Tasgau:

  • Cynllunio, paratoi a chyflwyno cyrsiau byr ar draws Pen-y-bont ar Ogwr. Rhannu profiad o’r diwydiant; gan drosglwyddo eich sgiliau a’ch gwybodaeth i’r rhaglenni dysgu ac asesiadau. Goruchwylio man gweithio i sicrhau diogelwch.

A chofiwch, os nad oes gennych brofiad o fod yn diwtor, ond mae gennych brofiad diwydiannol, hoffem glywed gennych!

Gofynion y Rôl:

  • Rhywun brwdfrydig a chreadigol sy’n gweithio’n dda ag eraill Ethig gwaith rhagweithiol Gallu naturiol i gefnogi ac ysgogi Ethig gwaith effeithlon ac effeithiol Profiad o sgiliau penodol (fel y rhestrwyd uchod) Wedi cael addysg hyd at safon Lefel 3/4 (e.e. NVQ/City & Guilds/VTCT) Mwynhau datblygu perthnasau â myfyrwyr a gwneud gwahaniaeth yn eu profiad dysgu.

Noder: Os cawn ymateb cryf ar gyfer y rôl hon, efallai byddwn yn cau’r hysbyseb yn gynnar!

Pecyn Gwybodaeth Swydd