Gower College Swansea

Computer Science & ICT Lecturer

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£21,136.00 - £41,598.00 Per Annum
Posted
21 Sep 2021
Closes
23 Sep 2021
Ref
AUG20217850
Job Level
Lecturer
Job Function
Academic Support
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Benefits: National contract holiday entitlement, plus 5 closure days and 8 bank holidays, Teacher's Pension Scheme TPS, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking

Attachments: Computer Science - JD PS.docx
ComputerScienceLecturer-JDPS.docx

The College is seeking an experienced, qualified, committed, highly motivated individual to deliver and assess on a range of courses in Computing and IT and in particular A Level Computer Science.

With solid IT knowledge you will hold a Degree in Computer Science, Software Engineering or relevant IT related degree. A recognised teaching qualification or the willingness to work towards one is essential for this post.

You will have Software Development Skills, Programming, experience of Computer Architecture/Computer Systems, Networking and Network Principles including Web Design/Development (HTML 5, JavaScript, ASP.NET, PHP).

An ability to teach Level 4/5 in a IT/Computing related discipline together with experience of teaching to level 3/4/5 Database/Database Development (MS Access, MS SQL Server, MySQL) as well as experience  of level 3/4/5 MS Office based application (Using VBA in Ms Excel/Ms Access) is desirable.

You will develop and employ a variety of learning strategies, including the use of ILT, to ensure excellence in teaching and learning and the achievement of course targets for retention and attainment. 

A clear and confident communicator, you will have the ability to motivate and inspire students. You will have good organisational and problem solving skills and the ability to work both on your own initiative and as part of a team.  You will be prepared to work flexibly.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.  Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce.  We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to completing 6 months service)

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Darlithydd Cyfrifiadureg a TGCh

Benefits: Hawl i gael gwyliau'r contract cenedlaethol ar sail, 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Cynllun Pensiwn Athrawon, amrywiaeth o fanteision i gyflogeion gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim

Attachments: ComputerScienceLecturer-JDPS(Cym).doc

Mae’r Coleg yn chwilio am unigolyn profiadol, cymwys ac ymroddedig i gyflwyno ac asesu ystod eang o gyrsiau Cyfrifiadureg, TG ac yn benodol y cwrs Cyfrifiadureg Safon Uwch.

Bydd gennych ddealltwriaeth dda o TG a gradd mewn Cyfrifiadureg, Peirianneg Meddalwedd neu radd berthnasol sy’n gysylltiedig â TG. Mae meddu ar gymhwyster addysgu cydnabyddedig neu’r parodrwydd i weithio tuag at ennill un yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Bydd gennych Sgiliau Datblygu Meddalwedd, sgiliau rhaglennu, profiad o Bensaernïaeth Gyfrifiadurol/Systemau Cyfrifiadurol, Rhwydweithio ac Egwyddorion Rhwydweithio gan gynnwys Dylunio/Datblygu Gwefannau (HTML 5, JavaScript, ASP.NET, PHP).

Bydd gofyn ichi addysgu Lefel 4/5 mewn disgyblaeth sy’n gysylltiedig â TG/Cyfrifiadureg ynghyd â meddu ar brofiad o addysgu lefel 3/4/5 Cronfeydd Data/Datblygu Cronfeydd Data (MS Access, MS SQL Server, MySQL), ac mi fydd profiad o addysgu cymwyseddau lefel 3/4/5 MS Office yn ddymunol.

Byddwch yn rhoi ar waith ystod eang o strategaethau dysgu, gan gynnwys defnyddio TGCh, er mwyn sicrhau ardderchowgrwydd o ran addysgu a dysgu a byddwch yn cyflawni targedau cwrs at ddibenion cyrraedd a chadw.

Yn gyfathrebwr clir a hyderus, bydd gennych y gallu i ysgogi ac ysbrydoli myfyrwyr. Byddwch yn drefnus, yn medru datrys problemau ac yn gallu gweithio mewn tîm. Byddwch hefyd yn barod i weithio yn hyblyg.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. 

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (ar yr amod eich bod wedi cwblhau 6 mis o wasanaeth).