Gower College Swansea

ESports & Computing Lecturer

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£21,136.00 - £41,598.00 Per Annum
Posted
21 Sep 2021
Closes
04 Oct 2021
Ref
SEP20213841
Job Level
Lecturer
Job Function
Academic Support
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Benefits: National contract holiday entitlement, plus 5 closure days and 8 bank holidays, Teacher's Pension Scheme TPS, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking.

Attachments: Esports ICT Computing - JD PS.docx
EsportsICTComputingLecturer-JDPS.doc

The College is seeking an experienced, qualified, committed, highly motivated individual to deliver and assess on a range of courses in Computing and IT and in particular BTEC ESports, ICT and Computing and HND Applied Computing

With solid IT knowledge you will hold a Degree in Computing, Media or relevant IT related degree. A recognised teaching qualification or the willingness to work towards one is essential for this post.

The ideal candidate will be able to teach from level 1 through to level 5. Topics will include Networking, programming, database and multimedia.

You will develop and employ a variety of learning strategies, including the use of ILT, to ensure excellence in teaching and learning and the achievement of course targets for retention and attainment. 

A clear and confident communicator, you will have the ability to motivate and inspire students. You will have good organisational and problem solving skills and the ability to work both on your own initiative and as part of a team.  You will be prepared to work flexibly.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.  Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce.  We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to completing 6 months service).

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Darlithydd Echwaraeon a Chyfrifiadureg

Benefits: Hawl i gael gwyliau'r contract cenedlaethol ar sail, 5 diwrnod cau 8 gwyl banc, Cynllun Pensiwn Athrawon, amrywiaeth o fanteision i gyflogeion gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.

Attachments: EsportsICTComputingLecturer-JDPS(CYM).docx

Mae’r Coleg yn chwilio am unigolyn profiadol, cymwys, ymrwymedig a brwdfrydig i gyflwyno ac asesu ystod eang o gyrsiau Cyfrifiadureg a TG,  gynnwys BTEC Echwaraeon, TGCH, Cyfrifiadureg a HND Cyfrifiadura Cymhwysol.

Bydd gennych wybodaeth gadarn am TG, Gradd mewn Cyfrifiadura, y Cyfryngau neu radd sy’n gysylltiedig â TG. Bydd hefyd gennych gymhwyster addysgu cydnabyddedig neu byddwch yn barod i weithio tuag at ennill un.

Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn medru addysgu lefel 1-5 a byddwch yn addysgu pynciau megis Rhwydweithio, Rhaglennu, Cronfeydd Data a rhaglen Amlgyfrwng.

Byddwch yn datblygu a gweithredu amrywiaeth o ddulliau addysgu, gan gynnwys defnyddio TGCh, er mwyn sicrhau ardderchowgrwydd o ran addysgu a dysgu ac i gyflawni targedau cwrs at ddibenion cadw a chyrhaeddiad. 

Yn gyfathrebwr clir a hyderus, byddwch yn gallu ysgogi ac ysbrydoli myfyrwyr. Bydd gennych sgiliau datrys problem a chyfathrebu gwych a’r gallu i weithio ar eich liwt eich hun ac fel rhan o dîm. Byddwch yn barod hefyd i weithio’n hyblyg.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. 

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (ar yr amod eich bod wedi cwblhau 6 mis o wasanaeth).