Gower College Swansea

Business and Technology Learning Area Manager (LAM)

Location
Gowerton, Swansea
Salary
£47,400.00 - £51,510.00 Per Annum
Posted
14 Sep 2021
Closes
28 Sep 2021
Ref
AUG20210700
Job Level
Manager
Contract Type
Fixed Term
Hours
Full Time

An exciting opportunity has arisen for us to appoint a new Learning Area Manager for the area of Business and Technology.  Responsible for the effective planning and management of the Learning Area duties will include; curriculum planning and delivery, quality assurance, staff development, learner management and budgeting.  Assisted by the Assistant Learning Area Manager they will lead staff to ensure the highest standards of quality are embedded within the provision with a clear focus on raising standards and responding to learner needs.

A diverse Learning Area, the curriculum includes programmes across levels 1-6.  Work based Learning provision and professional Accountancy courses form part of the delivery activities. Staff are passionate and committed in ensuring the many learners in this area achieve their full potential, through innovative teaching styles and excellent outcomes.

Candidates should be able to demonstrate success in driving up standards and providing team leadership in a course co-ordination or curriculum leadership role.

Experience of working in a relevant vocational/academic sector and an established record of fostering good working relationships with employers and other stakeholders within the field of Business and Technology is also desirable.

This management appointment covers provision and manages teams based across several sites and therefore the successful candidate will need to be flexible and highly organised.

You will possess a recognised Teaching Qualification (PGCE or equivalent) and hold a relevant Degree or equivalent qualification.

You will already hold or be willing to work towards achieving a Leadership and Management qualification.

Benefits: 37 days holiday, plus 5 closure days and 8 bank holidays, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking

Attachments:LAM-JDPS.doc

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.  Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce.  We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy.  If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to completing 6 months service).

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Rheolwr Maes Dysgu Busnes a Thechnoleg (RhMD)

Mae cyfle cyffrous wedi codi i Reolwr Maes Dysgu ym maes Busnes a Thechnoleg. Yn gyfrifol am gynllunio a rheoli’r maes dysgu, bydd dyletswyddau’r rôl yn cynnwys; cynllunio a chyflwyno’r cwricwlwm, sicrhau ansawdd, datblygu staff, rheoli dysgwyr a chyllidebu. Bydd y Rheolwr Maes Dysgu Cynorthwyol yn eich helpu i arwain tîm o staff fel y gallwch sicrhau bod y safonau ansawdd uchaf posib yn cael eu hymgorffori yn y ddarpariaeth, yn ogystal â gwella safonau ac ymateb i anghenion dysgwyr.

Mae’r Maes Dysgu yn un eang iawn, ac mae’r cwricwlwm yn cynnwys darpariaeth i fyfyrwyr lefelau 1-6. Mae darpariaeth Dysgu Seiliedig ar Waith a chyrsiau Cyfrifeg yn rhan o’r ddarpariaeth. Mae staff yn ymrwymedig i sicrhau bod cymaint o ddysgwyr â phosib yn y maes hwn yn cyflawni eu potensial llawn, trwy weithredu dulliau addysgu arloesol sy’n arwain at ganlyniadau rhagorol.

Dylai ymgeiswyr ddangos eu bod yn gallu codi safonau a darparu arweinyddiaeth tîm mewn rôl cydlynydd cwrs/arweinydd cwricwlwm.

Mae profiad o weithio mewn sector galwedigaethol/academaidd a hanes o feithrin perthynas waith dda gyda chyflogwyr a rhanddeiliaid eraill ym maes Busnes a Thechnoleg yn ddymunol.

Dyma rôl sy’n ymwneud â darparu cwricwlwm a bydd gofyn i chi rheoli timau ledled sawl safle, felly bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn hyblyg ac yn drefnus iawn.

Bydd gennych Gymhwyster Addysgu cydnabyddedig (TAR neu’r cyfwerth) ynghyd â gradd berthnasol neu gymhwyster cyfatebol.

Bydd gennych gymhwyster Arwain a Rheoli, neu byddwch yn barod i weithio tuag at ennill y cymhwyster hwn.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. 

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Benefits: 37 diwrnod o wyliau, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.

Attachments: LAM-JDPS(Cy).doc

(Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar.)

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (ar yr amod eich bod wedi cwblhau 6 mis o wasanaeth).

Similar jobs

Similar jobs