Student Financial Wellbeing and Transport Coordinator

To coordinate all aspects of student finance and subsidised travel. To provide an outstanding support service to all Bridgend College customers. 

You will oversee all aspects of funding and support for HE and coordinate all aspects of student transport and student financial support (Financial Contingency Fund, Education Maintenance Allowance and Welsh Government Learning Grant) in accordance with internal and external eligibility and reporting requirements.

You will also manage the staffing rota to cover reception areas and in- bound services including telephone, live chat, email/web enquiries, and lead on training and mentoring members of the Student Services team in relation to delivering exceptional advice on Funding and Transport.

What are we looking for?

  • Ability to deliver a high quality customer focussed service. Competently able to use Microsoft Excel to produce data analysis and reporting. Knowledge of Google Suite. Proven ability to provide solutions to ensure that barriers to learning are effectively reduced or removed wherever possible. Effectively manage provision in line with budgetary constraints and requirements. Fluency in Welsh is desirable

If you feel you could contribute to this supportive team, we want to hear from you!

For further information, and to view the full job description and person specification, please view the job information pack.

Bridgend College recognises its responsibility to ensure the safety and wellbeing of all students.  We apply a rigorous process of checking the suitability of staff and volunteers to work with children and vulnerable adults.

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Cydlynydd Cludiant a Lles Ariannol Myfyrwyr

Graddfa gyflog 6: £27,398 - £29,266 y flwyddyn

Llawn amser a Pharhaol

Pwrpas y Swydd: Cydlynu pob agwedd ar gyllid myfyrwyr a chludiant cymorthdaledig. Darparu gwasanaeth cymorth rhagorol i holl gwsmeriaid Coleg Penybont. 

Byddwch yn goruchwylio pob agwedd ar gyllid a chymorth ar gyfer addysg uwch, ac yn cydlynu pob agwedd ar gludiant myfyrwyr a chymorth ariannol i fyfyrwyr (Cronfa Ariannol wrth Gefn, Lwfans Cynhaliaeth Addysg (LCA), Grant Dysgu Llywodraeth Cymru (GDLlC)) yn unol â gofynion cymhwystra mewnol ac allanol a gofynion adrodd.

Byddwch hefyd yn rheoli’r rota staff i fodloni gofynion ar y derbynfeydd ac ymholiadau a geir dros y ffôn, drwy sgyrsiau byw a thrwy e-bost, ac yn arwain wrth hyfforddi a mentora aelodau o’r tîm Gwasanaethau Myfyrwyr, gan gynnwys prentisiaid newydd a’r gronfa o staff achlysurol, ynghylch darparu cyngor arbennig am gyllid a chludiant.

Yr hyn rydym yn chwilio amdano:

  • Y gallu i ddarparu gwasanaeth o ansawdd uchel i gwsmeriaid. Y gallu i ddefnyddio Microsoft Excel i ddadansoddi data ac adrodd. Dealltwriaeth o Google Suite. Gallu profedig i ddarparu datrysiadau i sicrhau y caiff rhwystrau i ddysgu eu lleihau’n effeithiol neu y ceir gwared ohonynt lle bo hynny’n bosibl. Rheoli darpariaeth yn effeithiol yn unol â gofynion a chyfyngiadau cyllidebol. Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn rhugl yn ddymunol.

Os ydych yn credu y gallech gyfrannu at y tîm cefnogol hwn, hoffem glywed gennych!

I gael mwy o wybodaeth, ac i weld y swydd-ddisgrifiad a’r fanyleb person llawn, gwelwch y pecyn gwybodaeth swydd.

Mae Coleg Penybont yn cydnabod ei gyfrifoldeb dros sicrhau diogelwch a lles pob myfyriwr. Rydym yn defnyddio proses drylwyr i wirio addasrwydd staff a gwirfoddolwyr i weithio â phlant ac oedolion bregus.