Gower College Swansea

Customer Service Assistant - 0.6 FTE

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£9.69 - £10.26 Per Hour
Posted
07 Sep 2021
Closes
17 Sep 2021
Ref
SEP20211906
Job Level
Facilities Support
Contract Type
Fixed Term
Hours
Part Time

Gower College Swansea is currently looking to appoint a Customer Service Assistant to be based at our refurbished Sketty Hall.  Based primarily at the reception areas, the key focus will be to act as the first point of contact for internal and external customers, both face to face and over the telephone, delivering excellent customer service and promoting Gower College Swansea.

You will be responsible for dealing with queries from staff, students, businesses and the general public both through face to face and over the telephone.  You will also undertake routine administrative duties as required such as filing, photocopying and managing incoming and outgoing mail.

You will have experience of working in a reception/customer service environment and hold a relevant NVQ Level 2 qualification or equivalent and GCSE Maths and English qualifications (Grade A-C).

Speaking and listening Welsh language skills at level 3 are essential for this post and you will be prepared to work flexibly where required.

22 hours per week (4.30pm - 9pm Monday to Friday). 

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.

Benefits: 28 days holiday, plus 5 closure days and 8 bank holidays, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking

Attachments: CustomerServiceAssistant0.6FTESkettyHallEvening-JDPSSept21.docx
Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to completing 6 months service).

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Cynorthwyydd Gwasanaethau Cwsmeriaid - 0.6 FTE

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn chwilio am Gynorthwyydd Gwasanaethau Cwsmeriaid i weithio yn Neuadd Sgeti (sydd ar hyn o bryd yn cael ei adnewyddi). Yn bennaf, bydd y swydd yn cynnwys gweithio yn y derbynfeydd, gyda ffocws penodol ar weithredu fel pwynt cyswllt cyntaf i gwsmeriaid mewnol ac allanol. Bydd gofyn i ddeiliad y swydd ddarparu gwasanaeth cwsmeriaid gwych i gwsmeriaid wyneb yn wyneb a thros y ffôn, gan hyrwyddo’r Coleg.

Byddwch yn gyfrifol am ddelio ag ymholiadau gan staff, myfyrwyr, busnesau a’r cyhoedd gan ddarparu gwasanaeth iddynt wyneb yn wyneb a thros y ffôn. Byddwch hefyd yn ymgymryd â dyletswyddau gweinyddol (yn ôl yr angen) megis ffeilio, llungopïo a rheoli post sy’n dod i mewn a phost sy’n mynd allan.

Bydd gennych brofiad o weithio mewn amgylchedd gwaith derbynfa/gwasanaeth cwsmeriaid ac yn meddu ar gymhwyster NVQ Lefel 2 (neu gymhwyster cyfatebol) perthnasol, ynghyd â chymwysterau TGAU mewn Mathemateg a Saesneg (Graddau A-C).

Mae sgiliau Cymraeg gwrando a siarad lefel 3 wedi’u nodi yn hanfodol ar gyfer y rôl hon a bydd gofyn ichi weithio’n hyblyg lle bo angen.

22 awr yr wythnos (4.30-9pm o ddydd Llun i ddydd Gwener).

Benefits28 diwrnod o wyliau, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim

Attachments: CustomerServiceAssistant0.6FTESkettyHall-JDPS(CYM)Sept21.docx

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. 

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (ar yr amod eich bod wedi cwblhau 6 mis o wasanaeth).

 

Similar jobs

Similar jobs